SKVs ställningstaganden

2019-05-08 Befrielse från skattetillägg när en inkomst som ska beskattas enligt IL i stället beskattats med SINK, A-SINK eller kupongskatt

Områden: Skattetillägg

Datum: 2019-05-08

Dnr: 202 214094-19/111

1 Sammanfattning

När en inkomst felaktigt inte har redovisats och beskattats enligt inkomstskattelagen men beskattning i stället har skett enligt SINK, A-SINK eller kupongskattelagen ska skattetillägget genom befrielse sättas ned så att tillägget tas ut på skillnaden mellan en korrekt beskattning och den beskattning som har skett.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om och i så fall hur ett skattetillägg ska tas ut när en inkomst felaktigt inte har tagits upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, samtidigt som inkomsten har beskattats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) eller kupongskattelagen (1970:624)

3 Gällande rätt m.m.

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen [2011:1244]), SFL. Skattetillägg ska också tas ut vid bl.a. skönsbeskattning (49 kap. 6 §).

När underlaget som skattetillägget ska beräknas på bestäms ska hänsyn bara tas till förhållanden som rör den fråga som ligger till grund för skattetillägget (49 kap. 19 § SFL). För att kunna ses som ett förhållande som rör samma fråga som ligger till grund för skattetillägget måste det gälla samma skatteslag och samma beskattningsår eller beskattningsperiod. En sänkning av skatten som inte gäller samma fråga ska alltså inte påverka underlaget för skattetillägget.

Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från ett skattetillägg om det är oskäligt att ta ut skattetillägget med fullt belopp (51 kap. 1 § SFL).

I SINK, A-SINK och kupongskattelagen finns bestämmelser om att beskattning av vissa inkomster ska ske enligt dessa lagar i stället för enligt inkomstskattelagen.

4 Bedömning

Om en inkomst inte har redovisats enligt inkomstskattelagen finns det grund för att ta ut skattetillägg (49 kap. 4 eller 6 § SFL) Om inkomsten i stället har beskattats enligt SINK, A-SINK eller kupongskattelagen anser Skatteverket att denna beskattning ska beaktas enligt följande vid uttaget av skattetillägg.

4.1 Kvittning får inte ske med SINK, A-SINK eller kupongskatt

Skatteverket anser att när skattetillägg bestäms vid IL-beskattningen kan kvittning inte ske med SINK, A-SINK och kupongskatt, dels eftersom de får anses utgöra olika skatteslag, dels eftersom de inte är knutna till samma år eller period. Detta innebär att den beskattning som skett enligt dessa tre lagar inte påverkar underlaget för skattetillägg när skattetillägg tas ut på grund av en underlåten eller felaktig redovisning gällande inkomstbeskattningen (49 kap. 19 § SFL).

4.2 Befrielse ska medges

Enligt Skatteverkets mening framstår det som oskäligt att ta ut ett fullt skattetillägg när en inkomst som ska beskattas enligt IL i stället har redovisats och beskattats med SINK, A-SINK eller kupongskatt. Befrielse ska därför medges i dessa situationer.

Enligt 51 kap. 1 § SFL ges ett betydande utrymme för att anpassa storleken på ett skattetillägg så att det kan tas ut med ett skäligt belopp. I den nu aktuella frågeställningen ligger det nära till hands att jämföra med när en inkomst har redovisats i inkomstslaget kapital i stället för exempelvis i inkomstslaget tjänst. Kvittning kan då ske eftersom det är fråga om samma skatteslag (inkomstskatt). Skattetillägg tas därmed ut på skillnaden mellan skatten på den oredovisade inkomsten i tjänst och skatten på den redovisade inkomsten i kapital. Även i de fall detta ställningstagande omfattar är det fråga om att en samma inkomst har beskattats på ett annat sätt än det korrekta. Enligt Skatteverkets mening är det därför rimligt att skattetillägget genom befrielse bestäms så att det motsvarar det skattetillägg som skulle ha tagits ut om kvittning hade kunnat ske.

4.3 Befrielse ska medges även vid skönsbeskattning utan deklaration

Skatteverket medger normalt inte befrielse från ett skattetillägg som tas ut på grund av att den deklarationsskyldige inte har lämnat någon deklaration. Ett sådant skattetillägg syftar ju bl.a. till att förmå skattebetalaren att lämna deklaration och kan bli undanröjt om deklaration lämnas inom en viss tid (49 kap. 7 § SFL).

Detta ställningstagande omfattar situationer när en viss inkomst redan har beskattats med SINK, A-SINK eller kupongskatt. Ärendena kan vidare ofta antas handla om skattebetalarens bosättning eller anknytning till Sverige och prövningen av denna fråga blir avgörande för både deklarationsskyldighet och rätt beskattning. Med hänsyn till nämnda omständigheter finns det vid befrielsebedömningen inte samma skäl som annars att särbehandla skattetillägg på grund av skönsbeskattning när deklaration inte har lämnats. Befrielse enligt 4.2 ovan ska därför medges även vid sådan skönsbeskattning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%