SKVs ställningstaganden

2019-05-14 Vårdberedskap vid evenemang, mervärdesskatt

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-14

Dnr: 202 177840-19/111

1 Sammanfattning

Ett företag som ställer legitimerad vårdpersonal, med eller utan bemannad ambulans, till förfogande vid ett evenemang och som ansvarar för att vid behov utföra sjukvårdande behandling, tillhandahåller sjukvård som är undantagen från skatteplikt.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått frågor om mervärdesskatt ska tas ut när ett företag ställer legitimerad vårdpersonal till förfogande vid ett evenemang och ansvarar för att vid behov utföra sjukvårdande behandling (fortsättningsvis vårdberedskap). Utöver legitimerad vårdpersonal kan företaget också ställa bemannad ambulans till förfogande vid evenemanget. Frågan är om sådan vårdberedskap ska ses som sjukvård som är undantagen från skatteplikt eller som en skattepliktig tjänst. Ställningstagandet behandlar inte tillhandahållanden som innebär att ett företag enbart ställer en bemannad ambulans till förfogande.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Svensk lag och EU-direktiv

Omsättning av tjänster som utgör sjukvård, tandvård eller social omsorg undantas från skatteplikt. Undantaget omfattar också tjänster av annat slag eller varor som den som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna (3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador bland annat om åtgärderna vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården (3 kap. 5 § första stycket ML).

Medlemsstaterna ska undanta sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa, som utförs av offentligrättsliga organ eller under jämförbara sociala betingelser av sjukhus och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art (artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Medlemsstaterna ska undanta sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare såsom dessa definieras i medlemsstaten i fråga (artikel 132.1 c i mervärdesskattedirektivet).

3.2 Praxis från EU-domstolen

Uttrycken ”sjukvård” i artikel 132.1 b och ”sjukvårdande behandling” i artikel 135.1 c i mervärdesskattedirektivet avser tjänster som har till syfte att diagnostisera, tillhandahålla vård för och, i möjligaste mån, bota sjukdomar eller komma till rätta med hälsoproblem. Av detta följer att medicinska tjänster som utförs i syfte att skydda, upprätthålla eller återställa personers hälsa omfattas av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i dessa artiklar (C-366/12, Klinikum Dortmund, punkterna 29-30).

Det förhållandet att läkarundersökningar äger rum på uppdrag av tredje man utgör inte hinder för att anse att nämnda undersökningar har hälsoskydd som huvudsakligt syfte (C-307/01, d’Ambrumenil, punkten 67).

EU-domstolen har uttalat att årsavgifter som betalas av medlemmar i en idrottsförening kan vara ersättning för idrottsföreningens tillhandahållanden av tjänster. Detta gäller även om de medlemmar som är skyldiga att betala årsavgift aldrig eller bara vid enstaka tillfällen använder föreningens anläggningar. Den tjänst som föreningen tillhandahåller utgörs av att medlemmarna får tillgång till idrottsanläggningarna (C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, punkterna 40 och 42).

När en tjänst kännetecknas av att tillhandahållaren alltid är tillgänglig för att ge de vårdtjänster som de boende vid ett äldreboende behöver, är det inte nödvändigt att visa att en betalning är knuten till en individualiserad vårdtjänst som har tillhandahållits den boende vid ett visst tillfälle. En schablonbetalning för en sådan tjänst utgör ersättning för de vårdtjänster som ett äldreboende ger de boende (C-151/13, Rayon d’Or, punkterna 36 och 38).

4 Bedömning

En arrangör av ett idrottsevenemang kan enligt idrottsförbundets regler vara skyldig att ha vårdberedskap. Vid andra typer av evenemang, såsom konserter eller festivaler, kan tillståndsgivande myndigheter ställa som krav att vårdberedskap ska finnas. Vårdberedskap kan också tillhandahållas vid exempelvis filminspelningar och mässor. Vårdberedskap tillhandahålls vanligen mot en fast ersättning. Ersättningen är alltså densamma oberoende av om eller i vilken utsträckning som vård faktiskt utförs.

Att ett företag mot en fast ersättning tillhandahåller vårdberedskap till arrangören av ett evenemang och ansvarar för att utföra sjukvårdande behandling innebär att företaget omsätter en rätt för arrangören att få sjukvård utförd. Omsättningen av den rättigheten ska behandlas på samma sätt som omsättningen av det som rättigheten avser, det vill säga sjukvård. Att det inte i förväg är känt i vilken utsträckning som sjukvård faktiskt kommer att utföras förändrar inte detta. Det spelar inte heller någon roll för denna bedömning att det är arrangören av evenemanget som köper tjänsten medan det är deltagarna vid evenemanget som kommer att få ta del av vården. Omsättningen av vårdberedskapen är därför undantagen från skatteplikt. Om en bemannad ambulans samtidigt ställs till förfogande får detta ses som en underordnad del av vårdberedskapen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer