SKVs ställningstaganden

2019-05-28 Skattesats för nikotinfritt snus, mervärdesskatt

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-28

Dnr: 202 229809-19/111

1 Sammanfattning

Nikotinfritt snus utgör inte livsmedel eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att sväljas. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent för sådana produkter.

2 Frågeställning

Ställningstagandet behandlar frågan om snusprodukter som varken innehåller tobak eller nikotin, dvs. nikotinfritt snus kan omfattas av begreppet livsmedel i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För livsmedel gäller en reducerad skattesats på 12 procent.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inget annat anges i ML (7 kap. 1 § första stycket ML).

Skatt ska tas ut med 12 procent för omsättning, gemenskapsinternt förvärv och import av sådana livsmedel som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (7 kap. 1 § andra stycket 4 ML).

Med livsmedel avses alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor. Livsmedel inbegriper drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt tillförts livsmedlet under dess framställning, beredning eller behandling. Livsmedel inbegriper inte tobak och tobaksprodukter i den mening som avses i rådets direktiv 89/622/EEG (artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning [EG] nr 178/2002).

4 Bedömning

Snus är en produkt som är avsedd att stoppas in i munnen för att läggas under läppen och sedan spottas ut igen. De nikotinfria snusprodukterna som finns på marknaden är utformade på samma sätt som tobaksprodukten snus vad gäller utseende på förpackningen och portionspåsarnas storlek. Innehållet i de nikotinfria snusprodukterna består i huvudsak av t.ex. fyllnadsmedel, växtfibrer, aromer och sötningsmedel. De innehåller ingredienser som i sig kan utgöra livsmedel.

För att en produkt ska anses vara livsmedel som omfattas av skattesatsen 12 procent ska produkten vara avsedd att eller rimligen kunna förväntas förtäras av människor. Enligt allmänt språkbruk betyder ordet förtära att äta och dricka eller få att sönderdelas och att försvinna. I den engelska språkversionen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 används ordet ”ingest” som betyder att inta mat och dryck och att svälja något.

Skatteverket anser därför att begreppet ”avsedda att eller rimligen kan förväntas förtäras av människor” i förordningen ska tolkas som att det ska avse sådana produkter som är avsedda att stoppas i munnen för att drickas eller för att ätas, alltså för att sväljas. Tuggummi räknas dock som livsmedel eftersom det uttryckligen anges i förordningen att det ska inbegripas som livsmedel.

Enligt Skatteverkets uppfattning är nikotinfritt snus inte livsmedel eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att sväljas. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent för sådana produkter.

Tillämpningsinformation per 28 maj (dnr 2 02 229850-19/111)

Skatteverket har redogjort för verkets uppfattning om hur nikotinfritt snus ska bedömas mervärdesskatterättsligt. Vid kontroll bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före 2019-07-01.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%