SKVs ställningstaganden

2020-02-24 Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil

Datum: 2020-02-24

Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 8–69011

1 Sammanfattning

Nybilspriser för bilmodeller, som ligger till grund för beräkning av förmånsvärde, fastställs av Skatteverket i årliga föreskrifter. För miljöbilar, dvs. bilar som helt eller delvis kan drivas med el eller vissa miljöbränslen, fastställer Skatteverket i allmänna råd vilka bilmodeller och priser som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

I detta ställningstagande redovisas rättelser som berör bilmärkena Jaguar (tillverkningsår 2018), Land Rover (tillverkningsår 2019 och 2020) Mercedes Benz (tillverkningsår 2019 och 2020), Polestar (tillverkningsår 2020) samt Skoda (tillverkningsår 2020).

2 Frågeställning

Skatteverket fastställer årligen vissa underlag för beräkning av förmånsvärde för bilförmån, se bl.a. föreskriften SKVFS 2019:21 och allmänna råden SKV A 2019:27. Med anledning av inkomna kompletteringar och förtydliganden har behov av att i olika delar justera och rätta tidigare beslutade underlag för beräkning av förmånsvärde uppkommit för ett antal bilmodeller av olika märken.

3 Gällande rätt m.m.

Med en bilmodells nybilspris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Om ett sådant introduktionspris ändras efter kort tid, avse med nybilspris det justerade priset. Om det inte finns något nybilspris, anses som nybilspris för bilmodellen det pris som det kan antas att bilen skulle ha haft om den introducerats på den svenska marknaden när den var ny, se 61 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § IL.

4 Bedömning

Nedan anges hur inkomna kompletteringar och övriga rättelser bör tillämpas.

Punkterna 4.1–4.5 återges här i pdf-format [red.anm.].

4.6 Hur rättelse görs

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de rättade uppgifterna så att korrekta förmånsvärden kan beräknas.

Retroaktiv rättelse av anställdas beskattning för beskattningsår 2018 (avsnitt 4.1) görs i förekommande fall av arbetsgivaren genom att lämna kontrolluppgift med rättat förmånsvärde. Arbetsgivaren kan samtidigt begära omprövning av motsvarande arbetsgivaravgifter för återbetalning. För beskattningsår 2019 och 2020 gör arbetsgivaren rättelse via omprövning av individuppgifterna för de anställda för respektive månad. Om arbetsgivaren inte gjort rättelse bör den anställde i förekommande fall själv begära motsvarande omprövning av sin beskattning för aktuella år.

I planerad ändringsföreskrift respektive allmänna råd kommer motsvarande rättelser av uppgifter som avser bilmodeller av tillverkningsår 2020 att göras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%