SKVs ställningstaganden

2020-04-08 Behörighet för en verkställande direktör i ett aktiebolag att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud

Datum: 2020-04-08

Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Dnr: 8–160916

1 Sammanfattning

En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om godkännande av ett deklarationsombud.

2 Frågeställning

Fråga har ställts dels om VDs behörighet att skriva under en inkomstdeklaration, dels om VDs behörighet att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

3 Gällande rätt m.m.

En juridisk persons deklaration ska skrivas under av en behörig ställföreträdare. En elektronisk deklaration kan också skrivas under av ett deklarationsombud (38 kap. 3 § skatteförfarandelagen, SFL). Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige (6 kap. 4 § SFL). Företaget ansöker hos Skatteverket om godkännande av den person företaget utsett till deklarationsombud.

Styrelsen i ett aktiebolag har alltid behörighet att företräda aktiebolaget (8 kap. 35 § aktiebolagslagen, ABL). VD har rätt att företräda bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder (8 kap. 36 §). Bolaget kan också företrädas av särskilt utsedda firmatecknare (8 kap. 37 §). En särskild firmatecknare har samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen.

4 Bedömning

VD har behörighet att företräda ett aktiebolag beträffande den löpande förvaltningen. Vad som ingår i den löpande förvaltningen har inte något givet svar. Skatteverket har sedan länge ansett att det ingår i den löpande förvaltningen att skriva under en skattedeklaration. Av 8 kap. 29 § ABL framgår att åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen. Denna formulering får anses ge stöd för att det även hör till den löpande förvaltningen att skriva under en inkomstdeklaration. En inkomstdeklaration lämnas årligen och ska återspegla bolagets verksamhet. Det är vidare svårt att se något tungt vägande skäl att göra åtskillnad mellan VDs behörighet att skriva under en inkomstdeklaration och en skattedeklaration. VD ska därför anses behörig att skriva under en inkomstdeklaration.

Ett deklarationsombud får skriva under en inkomstdeklaration. Att utse ett deklarationsombud bör förutsätta att den som utser ombudet själv får skriva under inkomstdeklarationen. Ställningstagandet ovan innebär att VD anses ha denna behörighet. De andra behörigheter ett deklarationsombud har får också anses ingå i den löpande förvaltningen och VDs behörighet. VD ska därför anses behörig att utse och ansöka om godkännande av ett deklarationsombud.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%