SKVs ställningstaganden

2020-08-31 Ändringsanstånd kan bara beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden

Datum: 2020-08-31

Områden: Mervärdesskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 8-454806

1 Sammanfattning

Ändringsanstånd kan bara beviljas om det finns skatt eller avgift att betala för den aktuella redovisningsperioden. Om saken gäller överskjutande ingående mervärdesskatt eller negativ utgående mervärdesskatt som ska återbetalas av den skattskyldiga till följd av ett tvistigt beslut, så finns det inte någon skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden. Anstånd kan därför inte beviljas.

Ändringsanstånd kan däremot beviljas om det finns skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden, vilket är fallet när utgående mervärdesskatt överstiger ingående mervärdesskatt.

2 Frågeställning

Ställningstagandet tar upp följande frågor om anstånd enligt 63 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, fortsättningsvis kallat ändringsanstånd:

  1. Kan ändringsanstånd beviljas för överskjutande ingående mervärdesskatt och negativ utgående mervärdesskatt?
  2. Under vilka förutsättningar kan ändringsanstånd i så fall beviljas?

3 Gällande rätt m.m.

Med överskjutande ingående mervärdesskatt menas den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt (3 kap. 13 § SFL).

Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter (53 kap. 1 § första stycket SFL). Om en skattedeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten och avgifterna ha fattats i enlighet med deklarationen (53 kap. 2 § första stycket SFL).

Anstånd med betalning av skatt eller avgift kan beviljas efter ansökan. Skatteverket får dock bevilja anstånd enligt 23 § utan ansökan (63 kap. 2 § SFL).

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift, om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas (63 kap. 4 § första stycket SFL).

Anstånd beviljas, om inte annat följer av 17-21 a §§, med skäligt belopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller (63 kap. 16 § SFL).

Anstånd ska beviljas med det belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vad som avses med skäligt i detta avseende har inte preciserats närmare i motiven, men avsikten har varit att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet när man beslutar om beloppet (prop. 1996/97:100 423).

4 Bedömning

Skatteverket ska efter ansökan bevilja ändringsanstånd med betalning av skatt eller avgift om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas. En grundläggande förutsättning för att anstånd ska beviljas är därför enligt Skatteverkets bedömning att den skattskyldiga har eller har haft skatt eller avgift att betala för perioden. Oavsett storleken på det tvistiga beloppet kan ändringsanstånd därför aldrig beviljas med ett högre belopp än vad som motsvarar den skatt eller avgift som den skattskyldiga har eller har haft att betala, även om ett anståndsbeslut kan innebära att ett överskott uppstår på skattekontot eller att ett tidigare inbetalt belopp återbetalas till kontohavaren. En frivillig inbetalning till skattekontot som den skattskyldiga gjort eller annan kreditering som registrerats på skattekontot påverkar därför inte heller hur stort belopp anstånd kan beviljas med enligt Skatteverkets bedömning.

Om saken gäller överskjutande ingående mervärdesskatt eller negativ utgående mervärdesskatt finns det för den aktuella redovisningsperioden inte någon skatt att betala oavsett saldot på kontohavarens skattekonto. Det finns därför enligt Skatteverkets bedömning inte heller något skäligt belopp att bevilja anstånd med. Om anstånd skulle beviljas för överskjutande ingående mervärdesskatt eller negativ utgående mervärdesskatt skulle det innebära att anstånd inte beviljas för betalning av skatt för den aktuella redovisningsperioden.

Ändringsanstånd kan således endast beviljas om det finns skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden, vilket är fallet så länge som utgående mervärdesskatt överstiger ingående mervärdesskatt. Ett skäligt anståndsbelopp kan som mest uppgå till ett så stort belopp som totalt sett ska betalas för den aktuella redovisningsperioden.

4.1 Exempel: ansökan om ändringsanstånd när det inte finns skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden

AB A redovisar i mervärdesskattedeklarationen för januari 1 000 000 kr i överskjutande ingående mervärdesskatt som består av dels utgående mervärdesskatt med 2 000 000 kr dels ingående mervärdesskatt med 3 000 000 kr. Skatteverket beslutar att använda möjligheten att hindra återbetalning av den överskjutande ingående mervärdesskatten enligt 14 kap. 7 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) under tiden den redovisade skatten utreds. Beloppet om 1 000 000 kr (överskjutande ingående mervärdesskatt) krediterar dock skattekontot direkt och avräknas därefter mot debiterade arbetsgivaravgifter.

Skatteverket omprövar mervärdesskattedeklarationen och beslutar i juni dels att bolaget ska påföras ytterligare 300 000 kr i utgående mervärdesskatt, dels att bolaget inte ska medges avdrag för ingående mervärdesskatt med 400 000 kr.

AB A överklagar och söker genast ändringsanstånd för det omprövade avdraget för ingående mervärdesskatt.

Oavsett om beskattningsfrågan kan anses osäker eller inte finns det ingen skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden. Det finns i stället endast överskjutande ingående mervärdesskatt med (1 000 000 – 300 000 – 400 000 =) 300 000 kr. Anstånd kan därför inte beviljas.

Mervärdesskattedeklaration januariMervärdesskattedeklaration januari efter omprövning
Utgående mervärdesskatt – 2 000 000Utgående mervärdesskatt – 2 300 000
Ingående mervärdesskatt + 3 000 000Ingående mervärdesskatt + 2 600 000
Mervärdesskatt att återfå + 1 000 000Mervärdesskatt att återfå + 300 000

4.2 Exempel: ansökan om ändringsanstånd när det finns skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden

AB B redovisar i mervärdesskattedeklarationen för juni 400 000 kr i skatt att betala som består av dels utgående mervärdesskatt med 1 000 000 kr dels ingående mervärdesskatt med 600 000 kr. AB B betalar genast in 700 000 kr till sitt skattekonto för att betala slutlig skatt som kommer förfalla till betalning några månader senare. Vid utgången av september finns det ett överskott på skattekontot.

Skatteverket utreder ärendet och beslutar i oktober att bolaget inte ska få avdrag för ingående mervärdesskatt med 300 000 kr.

AB B söker genast ändringsanstånd med betalning av det omprövade beloppet.

Bolaget kan beviljas ändringsanstånd med hela det ansökta beloppet eftersom beskattningsfrågan kan anses osäker och det finns (–400 000 – 300 000=) 700 000 kr i skatt att betala för redovisningsperioden. Det förhållandet att det finns ett överskott på bolagets skattekonto är inte något hinder mot att anstånd beviljas eller att anståndsbeloppet kan återbetalas. Utgående mervärdesskatt – 1 000 000 Utgående mervärdesskatt – 1 000 000 Ingående mervärdesskatt + 600 000 Ingående mervärdesskatt + 300 000 Mervärdesskatt att betala – 400 000 Mervärdesskatt att betala – 700 000

Mervärdesskattedeklaration juniMervärdesskattedeklaration juni efter omprövning
Utgående mervärdesskatt – 1 000 000Utgående mervärdesskatt – 1 000 000
Ingående mervärdesskatt + 600 000Ingående mervärdesskatt + 300 000
Mervärdesskatt att betala – 400 000Mervärdesskatt att betala – 700 000

4.3 Exempel: ansökan om ändringsanstånd när det finns skatt att betala för den aktuella redovisningsperioden först efter ett omprövningsbeslut

AB C redovisar i mervärdesskattedeklarationen för september 300 000 kr i överskjutande ingående mervärdesskatt som består av dels utgående mervärdesskatt med 200 000 kr dels ingående mervärdesskatt med 500 000 kr. Skatteverket beslutar att återbetalningen ska skjutas upp enligt 14 kap. 7 § SFF. Beloppet om 300 000 kr (överskjutande ingående mervärdesskatt) krediterar direkt skattekontot.

Skatteverket omprövar mervärdesskattedeklarationen och beslutar i oktober att bolaget ska betala utgående mervärdesskatt med ytterligare 1 000 000 kr. AB C ska således för redovisningsperioden betala (200 000 + 1 000 000 – 500 000=) 700 000 kr.

AB C överklagar Skatteverkets beslut och ansöker genast om ändringsanstånd för den påförda utgående mervärdesskatten med 1 000 000 kr.

Skatteverket bedömer att beskattningsfrågan är osäker och beviljar anstånd, men eftersom det för redovisningsperioden totalt sett finns 700 000 kr i skatt att betala kan anstånd som mest beviljas med detta belopp.Mervärdesskattedeklaration september Mervärdesskattedeklaration september efter omprövning Utgående mervärdesskatt – 200 000 Utgående mervärdesskatt – 1 200 000 Ingående mervärdesskatt + 500 000 Ingående mervärdesskatt + 500 000 Mervärdesskatt att återfå + 300 000Mervärdesskatt att betala – 700 000

Mervärdesskattedeklaration septemberMervärdesskattedeklaration september efter omprövning
Utgående mervärdesskatt – 200 000Utgående mervärdesskatt – 200 000
Ingående mervärdesskatt + 500 000Ingående mervärdesskatt + 500 000
Mervärdesskatt att återfå + 300 000Mervärdesskatt att betala – 700 000

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%