SKVs ställningstaganden

Skattefria ersättningar till statligt anställda stationerade utomlands

Datum: 2020-11-02

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 8-557733

1 Sammanfattning

Merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är utstationerad ska inte tas upp till beskattning.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om merkostnadstillägg eller medföljandetillägg som betalas ut under semestern till statligt anställd som är stationerad utomlands ska tas upp till beskattning.

3 Gällande rätt m.m.

Ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp om ersättningen eller förmånen är föranledd av stationeringen och avser såvitt nu är i fråga medföljandetillägg för make, maka eller sambo samt merkostnadstillägg till den del det inte överstiger ett belopp som motsvarar den normala ökningen av levnadskostnaderna för den anställda och för medföljande familjemedlemmar när det gäller livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten, se 11 kap. 21 § första stycket 5 och 6 inkomstskattelagen (1999:1229).

4 Bedömning

En utlandsstationering innebär att arbetsgivaren stationerar redan anställd personal utomlands eller anställer personal för utlandstjänstgöring. En statlig arbetsgivare kan utlandsstationera arbetstagare med stöd av de av Arbetsgivarverket tecknade centrala kollektivavtalen URA – Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (2010-02-01) – och UVA – Avtal om utlandstjänstgöring (2010-08-01). URA är det generella avtalet för statligt utsända och UVA gäller arbetstagare vid Regeringskansliet och Sida som utlandsstationeras vid utlandsmyndighet för en tid av minst 6 månader. I URA och UVA finns bland annat särskilda regler om kostnadsersättningar som ersättning för medföljandetillägg och merkostnader. I URA och UVA regleras även semester.

Avsikten med medföljandetillägg är att dessa ska kompensera för att medföljande maka, make eller sambo går miste om förvärvsinkomster till följd av utlandsstationeringen. Avsikten med merkostnadstillägg är att dessa ska kompensera för den normala ökningen av levnadskostnader för livsmedel, transporter och andra merkostnader på stationeringsorten.

Medföljandetillägg och merkostnadstillägg som betalas ut ska inte tas upp om utbetalningen är föranledd av stationeringen utomlands. Under den tid som utstationeringen utomlands pågår har den utstationerade rätt till semester enligt villkoren i URA och UVA. Semester ingår som en del i den pågående utstationeringen. Medföljandetillägg och merkostnadstillägg som betalas ut under tid som den utstationerade har avtalsenlig semester ska därför inte tas upp till beskattning. Detta gäller oavsett var semestern tillbringas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...