SKVs ställningstaganden

Skatt på plastbärkassar, försäljningsställe för detaljförsäljning och butikslager

Datum: 2020-11-05

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Plastbärkassar, skatt på)

Dnr: 8-528757

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning enligt 10 § 1 b lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar, LSP.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om även ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning (10 § 1 b LSP).

3 Gällande rätt m.m.

Skattskyldighet inträder för en godkänd lagerhållare då en skattepliktig vara tas till ett eget försäljningsställe för detaljförsäljning (10 § 1 b LSP).

Med försäljningsställe för detaljförsäljning avses butikslokal dit allmänheten har tillträde för att göra privata inköp. Fabrikslager, centrallager och andra lager dit allmänheten saknar tillträde ska inte anses som detaljförsäljningsställe (prop. 2019/20:47 s 54).

Ordalydelsen i 10 § 1 b LSP är densamma som för annan punktskattelagstiftning där motsvarande bestämmelse återfinns. Se t.ex. 12 § 1b lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, LSKE. Det innebär att ledning kan hämtas i förarbeten gällande LSKE.

Med detaljförsäljningsställe avses här butikslokal med, i förekommande fall, sådant butikslager som ligger i direkt anslutning till själva butikslokalen. Fabrikslager, centrallager och andra lager dit allmänheten inte har tillträde för att göra privata inköp ska inte anses utgöra detaljförsäljningsställe. Detta gäller även för det fall sådant lager utgör lager för direktförsäljning till konsument via Internet, telefon, postorderkatalog, et c. (prop. 2016/17:1 s 438).

4 Bedömning

Skatteverket anser att innebörden av begrepp som används i flera nationella punktskatter så långt som möjligt bör vara densamma, för att på så vis underlätta för skattskyldiga, berörda myndigheter och även minska risken för oavsiktliga fel. Detta gäller särskilt när lagbestämmelsernas har samma ordalydelse.

Skatteverket anser att ett butikslager som ligger i direkt anslutning till en butikslokal omfattas av begreppet försäljningsställe för detaljförsäljning enligt 10 § 1 b LSP.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...