SKVs ställningstaganden

Skattereduktion för grön teknik – materialkostnader

Områden: Inkomstskatt

Datum: 2020-12-14

Dnr: 8-650752

1 Sammanfattning

Skattereduktion medges för debiterade arbets- och materialkostnader för installation av grön teknik. Till kostnad för material räknas sådant material som omfattas av rätten till skattereduktion och som förvärvats av köparen genom köp där äganderätten övergått till köparen av installationen. Hyra eller leasing av material som är nödvändigt för installation av grön teknik jämställs inte med materialkostnader. Om köparen hyr eller leasar materialet har köparen inte haft någon kostnad för material och då kan skattereduktion för installation av grön teknik endast medges för arbetskostnaden hänförlig till installationen.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om kostnad för hyra eller leasing av material som är nödvändigt för installation av grön teknik kan jämställas med materialkostnad i samband med skattereduktion för installation av grön teknik.

3 Gällande rätt m.m.

Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § sista stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Om den som kan ha rätt till skattereduktion för installation av grön teknik (köparen) inte har betalat hela utgiften för installationen får utföraren begära utbetalning för resterande del från Skatteverket, 6 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

I prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, s. 292 anges följande:

”Att subventionen är riktad mot arbete och material innebär att dessa kostnader måste särskiljas från eventuella övriga kostnader som t.ex. kostnader för utrustning och resor, oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med kostnader för arbete och material avses de av utföraren debiterade kostnaderna för arbetet och materialet, inklusive mervärdesskatt. I kostnaden ingår således också utförarens vinstpålägg.”

4 Bedömning

Till skillnad från skattereduktion för rot- och rutarbete omfattar skattereduktion för installation av grön teknik även kostnad för material, exempelvis kostnad för solcellssystem och laddningspunkter.

Varken lagtext eller förarbeten innehåller en definition av begreppet ”kostnad för material” i samband med skattereduktion för installation av grön teknik. Av förarbetena framgår inte heller att skattereduktion ska kunna medges för hyra eller leasing av exempelvis solceller eller laddstolpar. I avsaknad av definition eller annat klargörande i lagtext eller förarbeten bör tolkningen av begreppet ”kostnad för material” ske enligt allmänt språkbruk. Skatteverkets uppfattning att en kostnad för material uppstår när man köper material och äganderätten i samband med förvärvet övergår till köparen. Vid hyra eller leasing sker inte någon övergång av äganderätten varför köparen inte kan anses ha haft en kostnad för material i inkomstskattelagens mening. Köparen har i stället en kostnad för hyra eller leasing som inte omfattas av reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik.

I de fall en köpare väljer att hyra eller leasa nödvändigt material kan skattereduktion för installation av grön teknik enbart medges för den del av kostnaden som är hänförlig till den faktiska installationen, dvs. arbetskostnaden.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...