Område: Mervärdesskatt

Datum: 2004-12-22

Dnr/målnr/löpnr: 130 735843-04/111

2023-06-09

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att skatteplikt föreligger för upplåtelse av grusplaner eller gräsmark för parkering av fordon.

Det framgår av rättspraxis att det inte bara är särskilt anpassade parkeringsplatser som omfattas av skatteplikt, se t.ex. HFD 2018 ref. 40. Det som anges om upplåtelse av grusplaner eller gräsmark i ställningstagandet kan ses som förtydligande exempel på vad som omfattas av skattepliktig upplåtelse av platser för parkering av fordon. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.

1 Sammanfattning

Skatteplikt föreligger vid upplåtelse av alla platser som är anordnade för att användas för parkering av fordon såsom garageplatser och parkeringsplatser. Det bör i detta avseende inte ställas några högre krav på platsernas byggnadstekniska utformning eller tekniska utrustning såsom att det måste vara fråga om asfalterade platser eller att en parkeringsautomat måste finnas.

Även upplåtelser av platser som inte är särskilt iordningsställda, exempelvis på gräsmark, får anses utgöra en plats för parkering av fordon som omfattas av skatteplikten när denna upplåts för att användas till att parkera fordon.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om upplåtelse av grusplaner eller gräsmark kan utgöra sådan uthyrning av platser för parkering av fordon som är skattepliktig.

Skatteverket har tidigare i skrivelser med dnr 130 624085-04/111 och 130 557045-04/113 behandlat frågor om skatteplikt för upplåtelse av parkeringsplatser.

3 Gällande rätt

Upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Detta undantag omfattar dock inte ”upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet” enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.

Motsvarande bestämmelse i sjätte mervärdesskatte-direktivet (77/388/EEG) återfinns i artikel 13 B b. I denna bestämmelse anges att medlemsstaterna ska undanta utarrendering och uthyrning av fast egendom från skatteplikt. Detta gäller dock inte för ”uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon”.

EG-domstolen har i mål C-173/88, Morten Henriksen, bedömt om uthyrning av platser i garage utgör ett skattepliktigt tillhandahållande. Av EG-domstolens avgörande framgår att bestämmelsen i artikel 13 B b inte ska ges en restriktiv tolkning. Vidare omfattar bestämmelsen inte enbart upplåtelse av öppna platser utan omfattar uthyrning av alla platser som är utformade för att användas till parkeringsändamål, inklusive garageplatser.

I ett fastställt förhandsbesked, RÅ 2003 ref 80, gjorde Regeringsrätten samma bedömning som Skatterättsnämnden i frågan om bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML var tillämplig. I nämndens motivering anges att det inte kan anses föreligga något hinder mot att tillämpa den aktuella bestämmelsen i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen har även ansetts EG-konform i såväl SOU 1994:88 (s. 110 samt 114) som SOU 2002:74 (s. 665).

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML om skatteplikt för upplåtelse av parkeringsplatser ska tolkas mot bakgrund av direktivets bestämmelse och EG-domstolens praxis.

Av bestämmelsen i artikel 13 B framgår att ” uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon” omfattas av skatteplikt. Vid tolkning av sjätte mervärdesskattedirektivet är utgångspunkten att undantag från skatteplikt ska tolkas restriktivt. Däremot ska ett undantag från ett undantag från skatteplikt, som den nu aktuella bestämmelsen om uthyrning av lokaler och platser för parkering, inte ges en restriktiv tolkning (jfr bl.a. C-173/88).

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § första stycket 5 i ML omfattar upplåtelse av platser som är anordnade för att användas för parkering av fordon såsom garageplatser och parkeringsplatser. Det bör i detta avseende inte ställas några högre krav på platsernas byggnadstekniska utformning eller tekniska utrustning såsom att det måste vara fråga om asfalterade platser eller att en parkeringsautomat måste finnas.

Även upplåtelser av platser som inte är särskilt iordningsställda, exempelvis på gräsmark, får anses utgöra en sådan plats för parkering av fordon som omfattas av skatteplikten när denna upplåts för att användas för parkeringsändamål och upplåtelsen inte är underordnad ett annat huvudsakligt tillhandahållande som inte är skattepliktigt. En skattepliktig omsättning föreligger därför när en parkeringsavgift tas ut för att få ställa fordon på sådan mark eller om det annars av avtal eller liknande framgår att marken ska användas till att parkera fordon. När platser såsom exempelvis jordbruksmark tillfälligt upplåts för att användas för parkering av fordon utgör detta därmed en omsättning som är skattepliktig enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.