Innehåll

Inkomstskatt – Tjänst och Arbetsgivarområdet

Datum: 2005-04-12

Dnr 130 182119-05/111

1 Sammanfattning

Om arbetsgivaren betalar den anställdes utlägg för trängselskatt i samband med tjänsteresa med egen bil behandlas ersättningen som lön.

Ersättning från arbetsgivaren till anställd med förmånsbil för trängselskatt föranleder ingen förmånsbeskattning.

2 Bakgrund och frågeställning

Skatteverket har fått en del frågor angående den skattemässiga hanteringen av trängselskatten. Frågorna har bl.a. gällt de fall när arbetsgivaren ersätter den anställdes kostnader för trängselskatten i samband med tjänsteresor med egen bil. Fråga har också uppkommit om den anställde ska förmånsbeskattas om arbetsgivaren betalar den anställdes utlägg för trängselskatt i samband med resor med förmånsbil.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL ska förmåner som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap. IL.

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980) är löner, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga.

Av 8 § lagen om trängselskatt (2004:629) framgår att ägaren av bilen är skattskyldig till trängselskatt.

Enligt 9 kap. 4 § andra stycket IL får trängselskatt inte dras av. Att detta även gäller inkomstslaget näringsverksamhet framgår av 16 kap. 17 § IL.

4 Skatteverkets bedömning

4.1 Trängselskatt vid resa med egen bil i tjänsten

I förarbetena till lagen om trängselskatt (prop. 2003/04:145 sid 87) har angetts följande:

”Regeringen anser att det är rimligt att trängselskatten behandlas lika oberoende av i vilket inkomstslag trängselskatten utgör en utgift. Att generellt inte medge avdrag för trängselskatten utgör, som påpekats av vissa remissinstanser, i och för sig ett avsteg från huvudregeln att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster alltid skall dras av. Ett avdragsförbud ställer bl.a. krav på att företagen återför trängselskatten till beskattning i inkomstdeklarationen och förbudet kan få betydelse för små företag. Det kan också medföra att arbetstagare riskerar att få stå för en del av kostnaderna för tjänsteresor. Trots detta och vad i övrigt framkommit under remitteringen av förslaget framstår enligt regeringens uppfattning med hänsyn till den påtalade incitamentsförsvagningen – och de fördelningseffekter som en avdragsrätt medför – ett generellt förbud mot avdrag som en rimlig lösning.”

Av ovan refererad lagtext framgår att det är ägaren till fordonet som är skattskyldig för trängselskatten. Avdragsförbudet bör således gälla fordonets ägare. Det ovannämnda förarbetsuttalandet om att arbetstagaren riskerar att få stå för en del av kostnaderna för tjänsteresor styrker denna uppfattning.

Eftersom trängselskatten inte är avdragsgill vid inkomsttaxeringen bör utgiven kostnadsersättning från arbetsgivaren för erlagd trängselskatt i samband med tjänstekörning med egen bil betraktas som lön.

4.2 Trängselskatt vid resor med förmånsbil

I prop. 2003/04:145 (sid. 86) har regeringen gjort följande uttalande när det gäller trängselskatt som erläggs i samband med arbetsresor med förmånsbil:

”Att inte medge avdrag för trängselskatt vid resor mellan bostaden och arbetsplatsen kommer sannolikt inte heller att få någon betydelse för personer som har bilförmån. Detta eftersom det är ägaren av bilen som är skattskyldig för trängselskatten och inte föraren.”

Av förarbetsuttalandet framgår således att av arbetsgivaren erlagd trängselskatt inte bör påverka bilförmånsvärdet eftersom det är arbetsgivaren i egenskap av ägare till fordonet som är skattskyldig för skatten. Därmed blir det inte heller någon skattepliktig förmån utöver bilförmånen om arbetsgivaren betalar trängselskatten i samband med resor med förmånsbilen.