Innehåll

Inkomstskatt – Näring – Övrigt

Datum: 2005-09-12

Dnr: 131 488135-05/111

1 Sammanfattning

Aktiebolag får vid taxeringen inte dra av kostnad för analys av uppköpserbjudande riktade till bolagets aktieägare även om rådande noteringsvillkor innebär en skyldighet för bolaget att redovisa sin uppfattning om erbjudandet.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har väckts om rätten för aktiebolag att dra av utgifter som uppkommer i anledning av information till aktieägare i samband med offentligt uppköpserbjudande.

För aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen gäller ett noteringsavtal som innehåller en föreskrift om skyldighet för styrelsen i det bolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande att inom skälig tid före acceptfristens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen till denna uppfattning. Om styrelsen anser att den varken kan tillstyrka eller avstyrka erbjudandet, skall den redovisa skälen härtill. Skyldigheten har sin grund i Näringslivets Börskommittés regler rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv (2003-09-01), p II.14.

Denna skyldighet kommenteras närmare med följande utlåtande: ”Den uppfattning som styrelsen i målbolaget har om erbjudandet är många gånger av stort intresse för aktieägarna när de skall ta ställning i saken. Styrelsen har i regel sådan insikt i förhållandena, att det är av värde att den syn som styrelsen har på erbjudandet kommer aktieägarna till del. Styrelsen skall därför enligt första stycket offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och ange skälen till denna uppfattning. Anser sig styrelsen inte kunna ge ett bestämt besked skall den ange anledningen till att en klar inställning inte kan redovisas.

Styrelsen skall agera i samtliga aktieägares intresse. Det innebär att den vid utformning av uttalandet inte får styras av särskilda hänsyn till viss eller vissa ägare och givetvis inte heller av erbjudandets påverkan på styrelsens egen position. Det föreligger inte något krav på att styrelsen skall anlita oberoende expertis för att ge underlag till uttalandet. Det är dock normalt lämpligt att så sker.”

Av punkt 5 i noteringsavtalet framgår att bolag som åsidosätter avtalet eller i övrigt börsens regler kan – om överträdelsen är allvarlig – avnoteras från börsen.

3 Gällande rätt m.m.

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i näringsverksamhet ska enligt 16 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, dras av som kostnad. Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska enligt samma lag dras av.

4 Skatteverkets bedömning

Fairness opinion är ett utlåtande om rimligheten i ett uppköpserbjudande från styrelsen i det bolag som är föremål för uppköpserbjudande (målbolaget). Utlåtandet är riktat till bolagets aktieägare för att vara ett underlag för deras bedömning av erbjudandet.

Enligt 8 kap 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Enligt 4 § ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Några regler som ger stöd för att bolagets ledande organ även ska beakta andra än bolagets egna intressen kan inte återfinnas i aktiebolagslagen. Utgift för att sammanställa ett utlåtande från styrelsen som enbart har till syfte att underlätta ägarnas bedömning av uppköpserbjudanden kan därför inte utgöra en utgift i bolagets verksamhet enligt 16 kap 1 § IL och av det skälet inte heller vara avdragsgill.

I förarbetena till den skatteregel, varigenom bolag medgavs rätt att dra av kostnader för förändring av aktiekapitalet och för förvaltning av bolagets kapital, kommenterades att avdragsrätten skulle omfatta t.ex. kostnader för att vidmakthålla en börsnotering (prop. 1996/97:154 sida 44). Denna regel har med endast redaktionella förändringar överförts till inkomstskattelagen (16 kap 8 § IL).

Den omständigheten att styrelsen i bolaget genom noteringsavtalet har ålagts en skyldighet att i aktieägarnas intresse utlåta sig om uppköpserbjudande innebär visserligen att utlåtandet ligger inom styrelsens kompetens att förvalta bolagets angelägenheter men det förändrar inte åliggandets egentliga och primära syfte att värna om aktieägarnas kapitalintresse i samband med ett aktualiserat ägarbyte. Detta primära syfte får inte genom noteringsavtalet ett annat avgörande syfte. Skattemässigt bör därför utgiften inte hänföras till bolagets avdragsgilla driftskostnader.

Det kan förekomma att vad som rubriceras som fairness opinion innehåller andra inslag än sådant som rör aktieägarens kapitalintresse. I den utsträckning kostnaderna i stället avser t.ex. en bedömning av uppköpets inverkan på bolagets framtida verksamhet, personalsituation osv. eller om värderingen av bolaget gjorts i syfte att få bättre eller billigare tillgång till kapital, är utgifterna avdragsgilla.