Innehåll

Inkomstskatt – Internationell beskattning

Datum: 2006-01-20

Dnr: 131 42806-06/111

1 Sammanfattning

Enskild näringsidkare som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är berättigad till avdrag för slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten i Sverige.

2 Bakgrund och frågeställning

En enskild näringsidkare bosatt i Sverige bedriver sin näringsverksamhet i annat EU-land. Verksamheten har gått med underskott och har avslutats. Avdrag för slutligt underskott enligt 42 kap. 34 § IL kan inte medges eftersom det är fråga om en självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands. Fråga har uppkommit om denna bestämmelse strider mot EG-rätten.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 42 kap. 34 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 % av det underskott som föreligger när en enskild näringsidkare upphör att bedriva näringsverksamheten. Sådant avdrag medges dock inte om det avser självständigt bedriven näringsverksamhet utomlands.

Enligt artikel 43 i EG-fördraget är inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium förbjudna.

En motsvarande bestämmelse finns i artikel 31 i EES-avtalet.

4 Skatteverkets bedömning

EG-domstolens praxis innebär inte bara att det är förbjudet för ett land att ha bestämmelser som hindrar etablering i det egna landet av utländska företag. Det är även förbjudet att ha bestämmelser som hindrar eller avskräcker det egna landets medborgare från att etablera sig utomlands.

Bestämmelsen i 42 kap. 34 § IL innebär att den som bedriver sin enskilda näringsverksamhet i Sverige medges avdrag för viss del av underskottet när verksamheten avslutas. Den som i stället etablerat sin näringsverksamhet utomlands bedriver en självständig verksamhet och medges inte motsvarande avdrag. Detta kan utgöra ett hinder för att etablera sig i annat land.

Skatteverket anser att bestämmelsen strider mot den fria etableringsrätten i EG-fördraget och EES-avtalet. Denna särbehandling kan inte rättfärdigas. Den som avslutat en självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EU/EES-land är därför berättigad till avdrag för 70 % av slutligt underskott i inkomstslaget kapital enligt samma regler som gäller för den som bedrivit verksamheten inom Sverige.

Ovanstående gäller inte om den utländska inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal. I så fall gäller avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL.