Innehåll

Arbetsgivarområdet - Tjånst

Datum: 2006-09-11

DNR 131 480237-06/111

1 Sammanfattning

Kontrolluppgift ska lämnas i inkomstslaget tjänst – förutom om ersättning och förmån som är skattepliktig – om inkomst som typiskt sett är skattepliktig men som är skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren.

En inkomst anses vara skattefri på grund av förhållanden hos mottagaren när skattefriheten gäller under förutsättning av myndighetsbeslut i fråga om enskilda skattskyldiga. Detta innebär att kontrolluppgift ska lämnas för sådan andel av ersättningar och förmåner till utländska nyckelpersoner som är skattefri efter beslut från Forskarskattenämnden. Kontrolluppgift ska också lämnas för ersättningar för logi och resor som efter Skatteverkets beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta personer under vissa förutsättningar är skattefria för dessa.

Kontrolluppgift ska däremot inte lämnas om inkomster som är skattefria för var och en som uppfyller i lag uppställda villkor för skattefrihet. Inkomsten anses i sådana fall vara skattefri av annan anledning än förhållanden hos mottagaren.

2 Bakgrund och frågeställning

Kontrolluppgift i inkomstslaget tjänst ska lämnas om alla inkomster och förmåner som typiskt sett utgör intäkt i inkomstslaget tjänst, men däremot inte för skattefria ersättningar och förmåner. Fråga har ställts om den nytillkomna meningen i bestämmelsen om kontrolluppgiftsskyldighet, som säger att kontrolluppgift inte ska lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av annan anledning än förhållanden hos mottagaren, innebär en utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten. Hittills har kontrolluppgift exempelvis inte lämnats om optionsförmån, om förmånen är skattefri pga. att mottagaren var bosatt utomlands vid tidpunkten då optionen blev möjlig att utnyttja (den s.k. kan-tidpunkten). Den nya lydelsen av bestämmelsen skulle kunna tolkas så att optionsförmån ska redovisas på kontrolluppgift om förmånen är skattefri på grund av att den anställde bodde utomlands vid kan-tidpunkten, eftersom detta kan sägas bero på förhållanden hos mottagaren. Detsamma skulle kunna sägas om exempelvis gåva vid anställds 50 årsdag, eftersom skattefriheten även i det fallet kan sägas bero på förhållanden hos mottagaren, nämligen att denne fyllt år.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 6 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, ska kontrolluppgift lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Enligt förarbetena är det tillräckligt att intäkten som sådan är att hänföra till inkomstslaget tjänst för att kontrolluppgift ska lämnas (prop. 2001/02:25 s. 175).

Enligt en lagändring som tillämpas första gången vid 2007 års taxering ska kontrolluppgift inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av annan anledning än förhållanden hos mottagaren (SFS 2005:344).

Förarbetena till ändringen i 6 kap. 1 § LSK finns i prop. 2004/05:113 (s. 52–53 och 58). Enligt denna är ändringen endast redaktionell och har tillkommit i förtydligande syfte.

4 Skatteverkets bedömning

Bakgrunden till ändringen är att Skatteverket hos Finansdepartementet hemställt att det i LSK uttryckligen borde föreskrivas en uppgiftsskyldighet i fråga om vissa ersättningar som typiskt sett är skattepliktiga men som för vissa mottagare är skattefria. Det gällde dels den skattelättnad som tillkommer utländska nyckelpersoner som fått beslut om skattelättnader enligt 11 kap. 23 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, dels ersättning för resor och logi som är skattefria enligt 6 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINKL) för en utomlands bosatt person som fått SINK-beslut. I båda dessa fall inträder skattefrihet för viss inkomst under förutsättning att den skattskyldige fått beslut som gäller inkomsten. Den lagändring som blev följden av Skatteverkets hemställan kom emellertid att ges en mer generell utformning. I enlighet med vad som sägs i förarbetena, anser Skatteverket emellertid att den nya formuleringen inte innebär någon ändring i förhållande till vad som redan tidigare gällt, nämligen att kontrolluppgift ska lämnas även i de fall ersättningen som sådan typiskt sett kan hänföras till intäkt i inkomstslaget tjänst men inte är skattepliktig för just den mottagaren.

I fråga om utländska nyckelpersoner som fått beslut om skattelättnad är 25 procent av lönen undantagen från beskattning. Skattelättnaden avser lön, som typiskt sett är skattepliktig, men inte för just den mottagaren. Skattefriheten anses i det fallet bero på förhållanden hos mottagaren. Hela den oreducerade lönen ska således redovisas på kontrolluppgiften. Likaså ska sådana kostnadsersättningar som är skattefria för en utomlands bosatt person med SINK-beslut redovisas på kontrolluppgift, eftersom kostnadsersättningar typiskt sett är skattepliktiga, men inte för den som fått SINK-beslut. Även detta är därför ett exempel på där skattefriheten beror på förhållanden hos mottagaren.

Om däremot en ersättning eller förmån är skattefri redan på grund av att villkoren för skattefrihet enligt lag är uppfyllda, ska ersättningen eller förmånen inte redovisas på kontrolluppgift. Således ska exempelvis varken gåvor som är skattefria enligt villkoren i 11 kap. 14 § IL, eller optionsförmåner som är skattefria enligt villkoren i 11 kap. 16 § IL redovisas på kontrolluppgift. Den nya lydelsen i 6 kap. 1 § LSK innebär således inte någon utvidgning av kontrolluppgiftsskyldigheten.