Innehåll

Ämnesområde: Mervärdesskatt

Datum: 2007-10-09

Diarienummer: 131 375012-07/111

1 Sammanfattning

Konferenstjänster, dvs. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende deltagande i konferenser, kongresser m.m., utgör sådan ”liknande verksamhet” som omfattas av 5 kap. 6 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, enligt Skatteverkets bedömning. Detta innebär att konferenstjänster är omsatta i Sverige om de utförs här i landet.

2 Bakgrund och frågeställning

Regeringsrätten har i dom 2007-03-27, mål nr 5213-06, fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående beskattning av konferensarrangemang. Eftersom Regeringsrätten konstaterat att tillhandahållandet utgör en skattepliktig omsättning som inte ska delas upp har följande fråga uppkommit.

Hur ska omsättningsland för tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende deltagande i konferenser, kongresser m.m. avgöras?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 5 kap. 6 § 1 ML ska tjänster avseende bland annat utbildning, underhållning och liknande verksamhet anses omsatt inom landet om tjänsten utförs här i landet.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 52 a i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet. Här anges bland annat att pedagogiska, underhållningsmässiga och liknande verksamheter ska anses tillhandahållna på den plats där tjänsten faktiskt utförs.

I 5 kap. 7 § ML behandlas omsättningsland för bland annat informationstjänster som ingår i uppräkningen av tjänster i paragrafens andra stycke 5. Bestämmelsen innebär bland annat att en tjänst har omsatts utomlands om förvärvaren av tjänsten är en näringsidkare med säte i ett annat land.

Bestämmelsen motsvaras av artikel 56 i mervärdesskattedirektivet.

Av artikel 411.2 i mervärdesskattedirektivet framgår att hänvisningar till de upphävda direktiven ska anses som hänvisningar till mervärdesskattedirektivet och de ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga XII.

Med stöd av artikel 411.2 i mervärdesskattedirektivet kommer i denna skrivelse samtliga hänvisningar till sjätte direktivet i t.ex. praxis att anges med motsvarande bestämmelse i mervärdesskattedirektivet.

Begreppet utbildning i 5 kap. 6 § 1 p. ML ska enligt prop. 1996/97:10 s. 55 ha samma betydelse som begreppet ”undervisning”, vilket definierades i prop. 1989/90:111 s. 110: ”Tjänsten ska avse en undervisande och systematisk presentation av ett ämne. Detta ämne får inte ha en alltför allmän karaktär. De förhållanden som belyses får inte vara isolerade företeelser utan ska utgöra en integrerad del av ett studieprogram. De som åtnjuter tjänsten ska delta aktivt i undervisningen för att erhålla en viss kompetensnivå”.

Utbildning enligt nämnda definition, oavsett om den omfattas av skatteplikt eller inte enligt nuvarande undantag från skatteplikt i 3 kap. 8 § ML, ska på grund av bestämmelserna i 5 kap. 6 § 1 ML anses omsatt i det land där den har utförts.

EG-domstolen har i C-114/05, Gillan Beach, bedömt att en arrangörs allomfattande tillhandahållande till utställarna på en mässa eller en salong ska inordnas under den kategori av tjänstetillhandahållanden som avses i artikel 52 i mervärdesskattedirektivet. Domstolen konstaterar att begreppet ”liknande aktiviteter” är ett gemenskapsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt för att undvika situationer med dubbelbeskattning eller utebliven beskattning (punkt 20). En aktivitet ska anses vara liknande i den mening som avses i artikel 52 i mervärdesskattedirektivet när den uppvisar samma kännetecken som dem som gäller för övriga kategorier av aktiviteter som räknas upp i denna bestämmelse (punkt 22). De gemensamma dragen mellan de olika kategorierna av tjänstetillhandahållanden som avses i nämnda artikel bottnar i de berörda tillhandahållandenas sammansatta natur. Tillhandahållandena omfattar flera olika tjänster och i det de sker normalt till en mängd olika mottagare, det vill säga samtliga de personer som i olika egenskaper deltar i kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga, pedagogiska eller underhållningsmässiga aktiviteter (punkt 23). Dessa olika kategorier av tillhandahållanden kännetecknas av att de tillhandahålls vid i tiden avgränsade arrangemang, och den plats där dessa tillhandahållanden av sammansatt natur fysiskt utförs är principiellt sett lätt att fastställa då dessa arrangemang äger rum på ett visst ställe (punkt 24).

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från 2002-11-19 ansett att tjänster som en kongressarrangör tillhandahåller utländska deltagare, i form av seminarier diskussioner i s.k. workshops m.m., i sin helhet utgör sådana informationstjänster som omfattas av bestämmelsen i 5 kap. 7 § andra stycket 5 ML.

I flertalet av de andra medlemsländerna inom EU anses att konferenstjänster uppfyller förutsättningarna för att omfattas av artikel 52 i mervärdesskattedirektivet. Tillhandahållandet ska således beskattas i det land där konferensen utförs.

4 Skatteverkets bedömning

Konferenstjänster, dvs. tillhandahållande av konferensarrangemang och tjänster avseende deltagande i konferenser, kongresser m.m., är sammansatta tjänster som innefattar flera underliggande tillhandahållanden såsom lokal, information, diverse kontorstjänster, servering m.m.

Ett tillhandahållande av en konferenstjänst från en konferensarrangör till deltagarna på konferensen är ett sammansatt tillhandahållande som sker till flera olika deltagare vid en viss tidpunkt och på en viss plats. Även en underleverantör till en konferensarrangör kan anses tillhandahålla konferenstjänster under förutsättning att den underliggande tjänsten bedömts vara ett tillhandahållande av konferensarrangemang, dvs. ett sammansatt tillhandahållande. Skatteverket gör den bedömningen att det är fråga om samma tjänst som tillhandahålls i båda leden varför dessa vid avgörande av omsättningsland ska bedömas på samma sätt i båda leden.

Skatteverket anser inte att separata tjänster som underleverantör tillhandahåller konferensarrangören, t.ex. lokal, föredragshållare, serveringstjänster, ska bedömas som konferenstjänster. Omsättningsland för sådana tjänster ska i stället bedömas med utgångspunkt i vilken typ av tjänst som respektive underentreprenör faktiskt tillhandahåller (tjänst avseende fastighet, information etc.).

Vad som utgör sådan utbildning som omfattas av 5 kap. 6 § 1 ML framgår av prop. 1996/97:10. Konferenstjänster utgör enligt Skatteverkets bedömning inte sådan utbildning som omfattas av 5 kap. 6 § 1 ML.

Skatteverket gör däremot den bedömningen att konferenstjänster i normalfallet utgör sådan ”liknande verksamhet” som omfattas av 5 kap. 6 § 1 ML eftersom det är fråga om ett tillhandahållande av sammansatt natur som tillhandahålls en mängd olika mottagare på en viss plats och vid en viss tidpunkt. Det innebär att konferenstjänster är omsatta i Sverige när de utförs här i landet. Skatteverket anser att det är fråga om sådan ”liknande verksamhet” som avses i 5 kap. 6 § 1 ML eftersom det är fråga om ett tillhandahållande av sammansatt natur till en mängd olika mottagare i princip på en enda plats under en begränsad tid, bland annat i syfte att presentera information av olika slags natur (se C-114/05, Gillan Beach). Det har ingen betydelse vad konferensen handlar om.

För det fall det inte är fråga om en sådan sammansatt tjänst som utgör en konferenstjänst utan det är fråga om enbart en informationstjänst som tillhandahålls anser Skatteverket att detta tillhandahållande ska bedömas utifrån 5 kap. 7 § ML.

Det som uttalas i Skatterättsnämndens förhandsbesked från 2002-11-19 rättsfallsprotokoll 29/02 är enligt Skatteverkets bedömning inte i överensstämmelse med det som EG-domstolen uttalat i C-114/05, Gillan Beach, varför förhandsbeskedet inte längre får ansas vara tillämpligt.