Innehåll

Datum: 2009-04-14

Dnr/målnr/löpnr: 131 319694-09/111

1 Sammanfattning

Som skattefri julgåva av mindre värde till anställda anses fr.o.m. 2009 en gåva om värdet inte överstiger 450 kr inklusive mervärdesskatt.

Som skattefri jubileumsgåva anses fr.o.m. 2009 en gåva om värdet inte överstiger 1 350 kr inklusive mervärdesskatt.

2 Bakgrund och frågeställning

Det har framförts synpunkter på att Skatteverkets beslut om gränsvärden för skattefri julgåva inte varit konsekvent och därför inte kunnat förutses. Värdet har stor betydelse för företag som säljer julprodukter till arbetsgivare. När lagregeln om skattefrihet för julgåvor infördes 1988 låg värdet på 250 kr. Därefter har höjningen skett i 50-kronorsintervaller.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap. 14 §! inkomstskattelagen (1999:1229) är julgåvor av mindre värde till anställda och sedvanliga jubileumsgåvor till anställda skattefria.

År 1988 infördes lagregler om skattefrihet för julgåvor av mindre värde till anställda (prop. 1987/88:52 s. 51 och 71). Tidigare hade de varit skattefria på grund av anvisningar från dåvarande Riksskatteverket (RSV). Av propositionen framgår att med mindre värde avsågs ett värde som överensstämde med vad som vid den tiden gällde enligt RSV:s anvisningar, nämligen ca en procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) inklusive mervärdesskatt.

För sedvanliga jubileumsgåvor angavs att värdegränsen för skattefrihet skulle vara högst tre gånger värdet för skattefrihet för julgåvor.

I propositionen sägs vidare att det ankommer på RSV – numera Skatteverket – att utfärda allmänna råd om beloppens storlek i framtiden. I Skatteverkets meddelande med information om vissa förmåner, SKV M 2008:23, avsnitt 7.3, finns de allmänna råden för 2009 om gränsvärden för skattefria gåvor till anställda.

I dag baseras värdena på prisbasbeloppet enligt AFL, som för 2009 är 42 800 kr.

4 Skatteverkets bedömning

De skattefria gränsvärdena för gåvor till anställda bygger än idag på prisbasbeloppet och beslutas genom allmänna råd. I de allmänna råden för 2009 valde Skatteverket att behålla tidigare gränsvärde på 400 kr. Alternativet hade varit att höja värdet till 450 kr, eftersom det ligger närmare en procent av 42 800 kr (428 kr). Mot bakgrund av de synpunkter som framförts och då gränsvärdet tidigare har justerats med 50-kronorsintervaller, anser Skatteverket övervägande skäl tala för att gränsvärdena fr.o.m. 2009 ska vara 450 kr inklusive mervärdesskatt för julgåvor, och 1 350 kr inklusive mervärdesskatt för jubileumsgåvor.

En ändring i enlighet med vad som sagts har gjorts i det allmänna rådet för 2009 (SKV A 2009:15).

Skatteverket avser att även fortsättningsvis bestämma gränsvärdet för julgåva med 50-kronorsintervaller.