Innehåll

Datum: 2012-03-01

Dnr/målnr/löpnr: 131 418217-11/111

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att fler företag ska använda kassaregister enligt 39 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen – Fler ska använda kassaregister.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektören Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, enhetschefen Anders Bäck, enhetschefen Jan-Erik Bäckman, verksamhetsutvecklaren Lars Lundh samt rättsliga experten Urban Bjergert, föredragande.