Innehåll

Område: Inkomstskatt – Näring, Mervärdesskatt

Datum: 2012-05-31

Dnr/målnr/löpnr: 131 210591-12/111

1 Sammanfattning

Vid inkomstbeskattningen ska utgifter för representation och liknande ändamål dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid. Företag som inte har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt får därutöver dra av ett belopp som motsvarar mervärdesskatten på detta belopp.

Ett företag som i sin verksamhet har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan vid mervärdesskatteredovisningen för måltidsutgifter i samband med representation högst få avdrag för mervärdesskatten på avdragsramen 90 kr per person och måltid. Om ett sådant företag har haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan företaget, enligt Skatteverkets uppfattning, få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och har ett omedelbart samband med näringsverksamheten. Företaget kan dock i stället välja att beräkna sitt avdrag för mervärdesskatt utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl. Den andel av 90 kr som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive spritdrycker, vin och starköl vid varje representationstillfälle.

Om ett företag som inte har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt har haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan företaget, enligt Skatteverkets uppfattning, vid inkomstbeskattningen få avdrag för 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. Företaget kan i stället välja att dra av 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl.

2 Frågeställning

Ett företag som har haft kostnader för lunch, middag eller supé i samband med representation kan vid inkomstbeskattningen göra avdrag med högst 90 kr per person och måltid. Vid mervärdesskatteredovisningen kan företaget högst få avdrag med mervärdesskatten på avdragsramen 90 kr. De företag som i sin verksamhet inte har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan vid inkomstbeskattningen göra avdrag för högst 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatten på det avdragsgilla beloppet.

Den 1 januari 2012 sänktes mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster från 25 procent till 12 procent. För den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl är skattesatsen dock 25 procent. Frågan är hur avdraget för mervärdesskatt ska beräknas om en måltidsutgift innefattar både mat och spritdrycker, vin eller starköl.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen

Mervärdesskatt ska normalt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget (7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML).

Vid omsättning av restaurang- och cateringtjänster ska mervärdesskatt tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget. Mervärdesskatt ska dock tas ut med 25 procent på den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl (7 kap. 1 § andra stycket ML).

Avdrag får inte göras för ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilken den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen (8 kap. 9 § första stycket 2 ML).

3.2 Inkomstskattelagen

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML (16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL).

3.3 Förarbeten m.m.

Ett tidigare avdragsförbud för vin och sprit slopades i samband med en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1996. Av förenklingsskäl skulle då även vin och sprit få ingå i avdragsramen för lunch, middag eller supé. Med anledning av invändningar från ett antal motionärer uttalade skatteutskottet att avdragsramen till huvudsaklig del bör gå åt för att täcka kostnaderna för mat (bet. 1995/96:SkU20 s. 48).

I Skatteverkets meddelande, SKV M 2004:4 finns information om de regler som gäller för avdrag för utgifter för representation m.m.

4 Bedömning

4.1 Inledning

Enligt 8 kap. 9 § första stycket 2 ML får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyldige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 § IL. Således medges avdrag för ingående mervärdesskatt endast om den avser utgifter för representation eller liknande ändamål som ligger inom ramen för vad som är avdragsgillt vid inkomstbeskattningen. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Beloppsramen för lunch, middag eller supé är i lagtexten angiven till 90 kr per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del mervärdesskatten inte ska dras av eller återbetalas enligt ML.

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart samband med näringsverksamheten (16 kap. 2 § IL). I det följande förutsätts att måltidsutgifterna har ett sådant samband med näringsverksamheten.

4.2 Avdrag för mervärdesskatt

Den 1 januari 2012 sänktes skattesatsen för restaurang- och cateringtjänster från 25 till 12 procent med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl. Ett företag som har kostnader för måltid i samband med representation kan högst få avdrag för mervärdesskatten på avdragsramen 90 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att företaget i sin verksamhet har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

På en restaurangtjänst som avser mat och alkoholfri måltidsdryck ska mervärdesskatt utgå med 12 procent. För en sådan måltid i samband med representation medges vid mervärdesskatteredovisningen då avdrag med högst 10,80 kr (12 % X 90 kr) per person och måltid.

Om en restaurangtjänst avser både mat och exempelvis vin eller starköl är skattesatsen för maten 12 procent och skattesatsen för vin och starköl 25 procent. Ett företag som i samband med representation har kostnader för lunch, middag eller supé får vid inkomstbeskattningen dra av högst 90 kr per person och måltid. Detta belopp ska, enligt Skatteverkets uppfattning, anses avse både mat och vin eller starköl om den köpta restaurangtjänsten avser både mat och vin eller starköl. Hur stor del av beloppet som avser mat respektive vin/starköl ska bestämmas genom en proportionering utifrån faktiska kostnader exklusive mervärdesskatt för respektive del vid varje representationstillfälle. Avdrag kan högst medges med 12 procent på den del av 90 kr som kan anses avse mat samt med 25 procent på den del av 90 kr som kan anses avse vin/starköl per person och måltid.

Det tidigare avdragsförbudet för vin och sprit togs bort i förenklande syfte. Från och med den 1 januari 2012 gäller olika skattesatser för mat respektive spritdrycker, vin och starköl. Att då beräkna avdraget för mervärdesskatt utifrån faktiska kostnader kan medföra ett omfattande administrativt merarbete för företagen. Skatteverket anser därför att en förenklad beräkning kan tillämpas. När det tidigare avdragsförbudet för vin och sprit togs bort uttalade Skatteutskottet att avdragsramen för lunch, middag eller supé till huvudsaklig del bör gå åt för att täcka kostnader för mat. Mot bakgrund av detta uttalande anser Skatteverket att det vid beräkningen av avdraget för mervärdesskatt kan tillämpas en schablon utifrån att avdragsramen på 90 kr per person och måltid förutsätts till huvudsaklig del gå åt för att täcka kostnader för mat. De företag som har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan då få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att måltidsutgiften är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid och att den förvärvade restaurang- eller cateringtjänsten avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl. Om avdrag görs med 14 kr per person och måltid behöver någon fördelning utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl inte ske. Ett företag kan dock välja att i stället beräkna sitt avdrag utifrån faktiska kostnader.

Det förekommer att en måltidsutgift som ett företag har haft i samband med representation har köpts in som en del i ett sammansatt tillhandahållande och att detta i sin helhet ska beskattas med en skattesats. Avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften ska då beräknas enligt den skattesats som gäller för det sammansatta tillhandahållandet. Om en måltidsutgift ingår i ett förvärv av ett sammansatt tillhandahållande som ska beskattas med 25 procent kan avdrag för mervärdesskatt på representationsmåltid därför medges med högst 22,50 kr (25 % X 90 kr) per person.

4.3 Avdrag vid inkomstbeskattningen

Ett företag som i sin verksamhet inte har avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt kan vid inkomstbeskattningen få avdrag för mervärdesskatten som belöper på avdragsramen 90 kr per person och måltid. Om ett sådant företag har haft kostnader för en restaurangtjänst som avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl kan företaget, enligt Skatteverkets uppfattning, vid inkomstbeskattningen få avdrag för 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person och måltid. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är minst 90 kr exklusive mervärdesskatt per person och måltid. Företaget kan dock i stället välja att dra av 90 kr med ett tillägg för mervärdesskatt beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin eller starköl. Den andel av 90 kr som ska anses avse mat ska då beräknas genom en proportionering utifrån de faktiska kostnaderna vid varje representationstillfälle.

Det förekommer att en måltidsutgift som ett företag har haft i samband med representation har köpts in som en del i ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet beskattas med en mervärdesskattesats. Tillägget för mervärdesskatt ska då beräknas enligt den skattesats som gäller för det sammansatta tillhandahållandet.

4.4 Exempel

1. Lunch med alkoholfri dryck

X AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för lunch med totalt 450 kr för tre personer. Kostnaden avser mat och alkoholfri måltidsdryck. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 12 procent. Av totalbeloppet, 450 kr, avser därför 48,20 kr (10,71 % av 450 kr) mervärdesskatt. X AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). X AB har vidare rätt till avdrag för mervärdesskatt med 32,40 kr (12 % x 270 kr). Återstående del av måltidsutgiften, 147,60 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

2. Middag med vin – tillämpning av en schablon

Y AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för middag med totalt 1 758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för vin är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Y AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Y AB kan få avdrag för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person. I det nu aktuella fallet har bolaget därför rätt att dra av mervärdesskatt med 42 kr. Y AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Återstående del av måltidsutgiften, 1 446 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

3. Middag med vin – fördelning utifrån faktiska kostnader

Z AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för middag med totalt 1758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för vin är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Z AB har en verksamhet som medför avdragsrätt för mervärdesskatt.

Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr). Z AB vill inte tillämpa schablonen vid beräkning av avdraget för mervärdesskatt. Bolaget väljer i stället att beräkna avdraget utifrån de faktiska kostnaderna exklusive mervärdesskatt för mat respektive vin. Av den totala kostnaden exklusive mervärdesskatt avser 60 procent (900/1 500) mat och 40 procent (600/1 500) vin. Av det avdrag som medges vid inkomstbeskattningen ska därför 162 kr (60 % av 270 kr) anses avse mat och 108 kr (40 % av 270 kr) anses avse vin. Bolaget har därför avdragsrätt för mervärdesskatt med 12 % på 162 kr och 25 % på 108 kr, alltså totalt med 46,44 kr. Återstående del av måltidsutgiften, 1 441,56 kr, blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

4. Middag med vin. Bolaget saknar avdragsrätt för mervärdesskatt.

Å AB har vid ett representationstillfälle haft kostnader för middag med totalt 1 758 kr för tre personer. Kostnaden för mat är 900 kr exklusive mervärdesskatt och kostnaden för vin är 600 kr exklusive mervärdesskatt. Restaurangen har tagit ut mervärdesskatt med 258 kr (12 % på 900 kr och 25 % på 600 kr). Å AB har en verksamhet som inte medför avdragsrätt för eller rätt till återbetalning av mervärdesskatt.

Vid inkomstbeskattningen kan bolaget göra avdrag med 270 kr (3 x 90 kr) med tillägg för mervärdesskatt (till den del mervärdesskatten inte ska dras av eller återbetalas enligt ML). Å AB kan få avdrag för 90 kr med tillägg för mervärdesskatt med skäliga 14 kr per person. I det nu aktuella fallet har bolaget därför rätt att, vid inkomstbeskattningen, få avdrag för 270 kr plus 42 kr, dvs. totalt 312 kr för detta representationstillfälle. Å AB behöver då inte göra någon beräkning utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Återstående del av måltidsutgiften blir en icke avdragsgill kostnad för representation.

Å AB kan som alternativ vid inkomstbeskattningen dra av 270 kr med ett tillägg för mervärdesskatt beräknat utifrån faktiska kostnader för mat respektive vin. Avdraget skulle då uppgå till 270 kr plus 46,44 kr (se exempel 3), dvs. totalt 316,44 kr.