SKVs ställningstaganden

Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Datum: 2021-01-20

Dnr: 130 360746-05/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att bränsle som tankats i fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget, i följande fall får anses vara förbrukat i fartyget redan när bränslet tillförts bränsletanken:

  • vid bestämmande av förbrukning i ansökan om återbetalning enligt 9 kap. 2 och 3 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE)

  • vid upprättande av lagerbokföring enligt 8 kap. 2 § LSE

Ovanstående gäller under förutsättning att bränslet faktiskt förbrukas i fartyget för det avsedda skattebefriade ändamålet.

2 Bakgrund och frågeställning

Den som med stöd av 8 kap. 1 § och 6a kap. 1 § 3 och 4 LSE godkänts som skattebefriad förbrukare av bränsle i fartyg ska enligt 8 kap. 2 § LSE löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt.

Enligt 9 kap. 2 och 3 §§ LSE medges under vissa förutsättningar återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg. Återbetalningen grundas på den mängd bränsle som förbrukats i fartyget för det återbetalningsberättigande ändamålet under ansökningsperioden.

Den aktuella frågeställningen avser tidpunkten för när bränslet ska anses vara förbrukat i fartyget. Ska bränslet anses vara förbrukat i fartyget först när det förbränts eller får det avses vara förbrukat redan då bränslet tillförts fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget? Frågeställningen omfattar både lagerbokföringskravet enligt 8 kap. 2 § LSE och återbetalningsansökan enligt 9 kap. 2 och 3 §§ LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Av 8 kap. 1 § första stycket LSE framgår att som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6a kap. 1 § 1-5, 8, 10 eller 12 LSE om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Av 6a kap. 1 § 3 och 4 LSE framgår att vissa bränslen ska skattebefrias om bränslet förbrukats i vissa fartyg när fartyget inte används för privat ändamål.

Enligt 8 kap. 2 § LSE ska en skattebefriad förbrukare löpande bokföra inköp och förbrukning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen.

Av 9 kap. 2 § LSE framgår att om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6a kap. LSE medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten på bränslet.

Av 9 kap. 3 § LSE framgår att beskattningsmyndigheten efter ansökan medger återbetalning av skatt även på vissa andra bränslen än sådana som är skattebefriade enligt 6a kap. 1 § LSE om bränslet förbrukats i vissa fartyg när dessa använts för annat än privat bruk.

4 Bedömning

Både för att kunna uppfylla lagerbokföringskravet enligt LSE och för att kunna ansöka om återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg måste en förbrukad mängd bränsle bestämmas. Enligt Skatteverket bör ett konsekvent synsätt tillämpas i båda dessa fall.

Bränslet kan anses vara förbrukat antingen när den verkliga förbrukningen skett, dvs. först när bränslet förbränts, eller redan då bränslet tillförts fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget.

Det saknas vägledande uttalanden i förarbetena om vad som enligt LSE avses med förbrukning i nu aktuella avseenden. En tillämpningspraxis har utvecklats för att bestämma förbrukad mängd bränsle i återbetalningsansökan enligt 9 kap. 2 och 3 §§ LSE. Denna praxis innebär att bränslet får anses förbrukat i fartyget redan då bränslet tillförts bränsletanken för att förbrukas i fartyget.

Nuvarande praxis avseende återbetalningsansökningar enligt 9 kap. 2 och 3 §§ LSE är enligt Skatteverkets uppfattning förenlig med gällande rätt. Detta synsätt underlättar hanteringen för de återbetalningsberättigade och är ur tillämpnings- och kontrollsynpukt att föredra. Skatteverket bedömer att motsvarande gäller avseende lagerbokföringskravet enligt 8 kap. 2 § LSE.

Sammanfattningsvis anser Skatteverket att bränsle som tankats i fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget, vid upprättandet av lagerbokföring enligt 8 kap. 2 § LSE och återbetalningsansökan enligt 9 kap. 2 och 3 §§ LSE, får anses vara förbrukat i fartyget redan när bränslet tillförts bränsletanken.

Ovanstående gäller under förutsättning att bränslet faktiskt förbrukas i fartyget för det avsedda skattebefriade ändamålet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...