SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Beräkningsprinciper för den svenska penningmarknaden

(2011-06-01)

1 Principer för räntenoteringar

Normalförfarandet är att handel sker i termer av ränta. Därvid följes räntekonventionen för respektive instrument, där exempelvis statsskuldväxlar och certifikat noteras i enkel årsränta, obligationer med löptid längre än ett år noteras i effektiv årsränta, medan obligationer med löptid kortare eller lika med ett år noteras i enkel årsränta. Notera att för obligationer så används ISMAs konvention 30E/360 medan Act/360, används för Statsskuldväxlar och Certifikat.1 Konventioner för terminshandeln regleras i enlighet med respektive kontraktsspecifikation.

Instrument

Kapitaliseringsperiod

Räntekonvention

Deposit, Reporäntor, Riksbankscertifikat

Löptid

Act/360

Statsskuldväxlar, Certifikat

Löptid

Act/360 fr.o.m. 2001-04-02
30E/360 t.o.m. 2001-03-30

Obligationer löptid > 360 dagar

360 dagar (1 år)

30E/360

Obligationer löptid ≤ 360 dagar

Löptid

30E/360

Om inte annat avtalats mellan parterna så gäller Act/360 som marknadspraxis för Statsskuldväxlar och Certifikat för affärsavslut som träffats affärsdagen den 2 april 2001 eller senare.

ISMAs 30E/360 konvention:

Grundantagandet för 360-dagsräkning är att varje månad består av 30 dagar. Under detta antagande kan perioden, mätt som antalet dagar mellan två datum beräknas, förutsatt att hanteringen av datum vid månadsskiften är klarlagd enligt nedan.

”360-dagar” mellan datumen Y1M1D1 och Y2M2D2:

om D1= 31 sätt D1 till 30

om D2= 31 sätt D2 till 30

”360-dagar”= (D2–D1) + (M2–M1)×30 + (Y2–Y1)×360

Särskilt om kupongförfallodag den 28 februari

Lån med kupongdag den 28/2 förekommer i två slag beroende på om den 28 är liktydigt med den sista i månaden och räntan för februari är beräknad med 30 räntedagar eller om räntan för februari beräknats med 28 dagar. Hänsyn ska tas till det faktiska förhållandet vid beräkning av upplupen ränta. Eventuella övriga kupongförfallodagar kan därvid ge ledning.

2 Generella principer för beräkning av avista-affärer

Nedanstående principer gäller för samtliga typer av räntebärande instrument dvs. för bl.a. kupongobligationer, realränteobligationer med kupong, realränteobligationer utan kupong och statsskuldväxlar och andra diskonteringsinstrument. Notera att skillnad föreligger vid beräkningar mellan å ena sidan realränteobligation utan kupong och å andra sidan andra obligationslån med eller utan kupong liksom realränteobligation med kupong vid avrundning av kursen (D i följande formler). Realränteobligation utan kupong behandlas härvid som ett diskonteringsinstrument – dvs. ingen avrundning av kursen.

Från avslutsräntan beräknas det pris, som sedan ligger till grund för beräkningen av avräknat belopp. Det avräknade beloppet kan delas upp i komponenterna upplupen ränta och kursbelopp. Upplupen ränta avrundas ej. Kursbeloppet beräknas genom att multiplicera det nominella beloppet med en från avslutsräntan beräknad, och till överenskommet antal decimaler avrundad, kurs (en kurs motsvarande 100.345 ger vid beräkningen en faktor 1.00345). Avrundningen av det avräknade beloppet, dvs. summan av kursbeloppet och upplupen ränta, blir således beroende av storleken på det nominella beloppet. För obligationer avrundas kursen för närvarande till tre decimaler, medan kursen för exempelvis OMs syntetiska terminer för närvarande avrundas till fem decimaler. Avräknat belopp för statsskuldväxlar beräknas genom att diskontera det nominella beloppet till avslutsräntan, varefter det därvid erhållna beloppet avrundas till närmaste heltal kronor. Kursen för statsskuldväxlar avrundas således ej till ett i förväg bestämt antal decimaler, utan avrundningen görs enbart vid beräkningen av det avräknade beloppet. I avstämningssyfte brukar dock kursen ofta anges till sex decimaler, dvs. det antal decimaler som ger korrekt avrundat belopp för det nominella beloppet 100 miljoner. Generellt är det i samtliga fall väsentligt att alla delbelopp är beräknade med tillräckligt stor precision, för att sedan avrundningen av det avräknade beloppet ska bli korrekt.

Penning1037

där:

CFi

= Betalningsflöde vid tidpunkt Ti

Cpn

= Kupong för värdepapper

D

= Antal decimaler som kursen avrundas till (3 för kupongobligationer, ingen avrundning för diskonteringspapper)

dc

= Antal dagar till nästa kupong

I

= Indexfaktor för likviddagen – se vidare under pkt 4 ( I = 1 för alla nominella värdepapper)

k

= Kapitaliseringsperiod (där k är 1 för värdepapper med effektiv årsränta och lika med Ti för värdepapper med enkel årsränta)

K

= Kurs för värdepappret

L

= Likvidbelopp

N

= Nominellt belopp

P

= Priset för värdepappret

rk

= Ränta med kapitaliseringsperiod k

Ti

= Löptid (år) fram till betalning CFi

U

= Upplupen ränta

Exempel 1: Statsobligation no. 1020, (kupong: 10.75, förfallodatum: 97-01-23)

Likviddatum:

95-03-15

Avslutsränta:

10.06

Nominellt belopp:

40 miljoner

Penning1038

Detta ger följande belopp för transaktionen:

Kursbelopp:

40 000 000 x 1.01055 =

40 422 000

Upplupen ränta:

40 000 000 x 0.0155278.. = 621 111.2 =

621 111.2

Avräknat belopp:

Round(Kursbelopp + Upplupen ränta; 0) =

41 043 111

Exempel 2: Statsskuldväxel 010919

Likviddatum:

01-04-04

Förfallodatum:

01-09-19

Löptid (dagar):

[01-09-19]−[01-04-04]=168

Avslutsränta:

4.02

Nominellt belopp:

40 miljoner

Penning1039

Detta ger följande belopp för transaktionen:

Nominellt belopp:

40 000 000

Räntebelopp:

Nominellt belopp – Avräknat belopp =

736 582

Avräknat belopp:

Round(Nominellt belopp x 0.98158546 ;0) =

39 263 418

3 Principer för beräkning av repor

Kursen för repans första ben avrundas i enlighet med marknadsprinciperna för det aktuella instrumentet. Det avräknade beloppet för repans andra ben beräknas utifrån det första benets likvidbelopp och aktuell reporänta varvid avräkning för andra benet sker till en kurs med sex decimaler. Från denna kurs kan sedan vid behov räntan för värdepappret beräknas.

Penning1040A

där:

L1

= Avräknat belopp för repans första ben (vid likviddatum 1)

N

= Nominellt belopp

I2

= Indexfaktor för repans andra likviddag – se separat stycke för beräkning (I2 = 1 för alla nominella värdepapper)

ICpn

= Indexfaktor för kupongutbetalningsdagen – se separat stycke för beräkning (ICpn = 1 för alla nominella värdepapper)

K1

= Kurs för repans första ben (beräknad från aktuell marknadsränta och avrundad enligt marknadspraxis)

U1

= Upplupen ränta för repans första ben

L*2

= Fiktivt oavrundat belopp för repans andra ben

{..}

= Term som tillkommer vid kupongavstämning under repoperioden

Cpn

= Kupong för värdepapper

T2

= Repans andra likviddatum

TCpn

= Kupongutbetalningsdatum

sgn

= Signumfunktion som ger värdet +1 om T2-TCpn>0 och värdet -1
om T2-TCpn<0

rrep

= Reporäntan (periodränta, Act/360)

drep

= Löptid för repa (antal verkliga dagar)

dc2

= Antal dagar från repans andra likviddatum till påföljande kupongutbetalningsdatum (360-dagar)

K2

= Kurs för repans andra ben

D2

= Antal decimaler som kursen på repans andra ben avrundas till

U2

= Upplupen ränta för repans andra ben

L2

= Avräknat belopp för repans andra ben

Exempel: Repa av statsobligation no. 1020, (kupong: 10.75, förfallodat: 97-01-23)

Likviddatum 1:

95-03-15

Likviddatum 2:

95-03-17

Marknadsränta:

10.06

Reporänta:

7.95

Nominellt belopp:

40 miljoner

Penning1041

Detta ger följande belopp för repotransaktionens första ben:

Kursbelopp:

40 000 000 x 1.01055 =

40 422 000

Upplupen ränta:

40 000 000 x 0.0155278.. =

621 111.2

Avräknat belopp:

Round(Kursbelopp+Upplupen ränta; 0) =

41 043 111

Penning1042

Detta ger följande belopp för repotransaktionens andra ben:

Kursbelopp:

40 000 000 x 1.0104060 =

40 416 240

Upplupen ränta:

40 000 000 x 0.016125 =

645 000

Avräknat belopp:

Round(Kursbelopp+Upplupen ränta ; 0) =

41 061 240

4 Principer för beräkning av Indexfaktor för realräntelån

Referensindex för den 1:a i varje månad utgörs av konsumentprisindex för den månad som infaller tre månader tidigare. Referensindex för övriga dagar i en månad erhålls genom en linjär interpolation mellan referensindexen som infaller tre respektive två månader tidigare. Vid beräkningen antas ingen månad ha mer än 30 dagar.

Ett basindex knyts till varje lån. Flera lån under samma period kan dock ha samma basindex.

Penning1043
Penning1044A

där:

dL

= Den kalenderdag på vilken likviddagen infaller (den 31 ändras dock till den 30).

FM-x

= Officiellt index för inflationen för den kalendermånad som infaller x månader före likviddagen.

Exempel: Köp av realränteobligation 3101 med likvid 7 februari 1996

Basindex = 245,1

KPI för november månad 1995 = 256,8

KPI för december månad 1995 = 256

Penning1045

5 Principer för hantering av kupongförfall under repor

Vid repor som sträcker sig över kupongavstämning tillkommer ett antal parametrar, för att entydigt fixera relationen mellan de två avräknade belopp som bygger upp repan.

5.1 Återinvesteringsränta eller diskonteringsränta för kupongbetalningar

Om inget annat överenskommes återinvesteras utbetalade kuponger till reporäntan, dvs. till en periodränta, baserad på verkliga dagar (Act/360). På motsvarande sätt diskonteras avstämda, men ej utbetalda kuponger till reporäntan. Härvid bortses normalt från det att den ursprungliga reporäntan normalt har en kapitaliseringsperiod som avviker från den period under vilken kupongerna återinvesteras eller diskonteras. För det fall att kupongen betalats ut under repoperioden återinvesteras kupongen fram till repans slutdatum. Om däremot kupongen stämts av under repoperioden men först utbetalas efter repans slutdatum, diskonteras i stället kupongen till repans slutdatum. Vid beräkningen av det avräknade beloppet för repans andra ben beräknas först ett hypotetiskt avräknat belopp ut från reporäntan och det avräknade beloppet för det första benet. Från detta, hypotetiska avräknade belopp, subtraheras sedan nuvärdet av kupongutbetalningen, utgående från repans andra likviddatum.

5.2 Hantering av kuponger som teoretiskt utbetalas på icke bankdagar

Vid den normala prisberäkningen för obligationer bortses från det faktum att det faktiska kupongutbetalningsdatumet avviker från det teoretiska. Generellt sker den faktiska betalningen först under den närmast påföljande handelsdagen; en kupong som teoretiskt skulle erhållas på en lördag utbetalas i normalfallet således först under den påföljande måndagen. Denna effekt påverkar i viss mån marknadsräntan för de obligationer med verkliga betalningsflöden som kraftigt avviker från de teoretiska. Den negativa aspekten att erhålla en kupongbetalning ett antal dagar senare än det teoretiska utbetalningsdatumet är dock en egenskap som hör till det aktuella värdepappret och bör ej tillåtas påverka reporäntan. Utgångspunkten för en repotransaktion är att en placering eller finansiering ska kunna göras till reporäntan med det underliggande värdepappret som säkerhet. Härav ska kupongutbetalningar återinvesteras eller diskonteras utgående från faktiska kupongutbetalningsdatum.

Exempel: Repa av statsobligation no. 1028, (kupong: 11.00, förfallodat: 99-01-21)

Likviddatum 1:

95-01-16

Likviddatum 2:

95-01-25

Marknadsränta:

10.00

Reporänta:

7.20

Nominellt belopp:

40 miljoner

Penning1046

Detta ger följande belopp för repotransaktionens första ben:

Kursbelopp:

40 000 000 x 1.03172 =

41 268 800

Upplupen ränta:

40 000 000 x 0.1084722.. = 4 338 888.889 =

4 338 888.9

Avräknat belopp:

Round(Kursbelopp+Upplupen ränta ;0) =

45 607 689

Kupongavstämningsdagen för lån 1028 är 95-01-16, vilket vid en normal repa medför att kupongen tillfaller den som köper obligationen vid repans första likviddatum. Teoretiskt sett skulle kupongen utbetalas per 95-01-21. Då denna dag är en lördag, utbetalas dock först kupongen per 95-01-23. Innehavaren av obligationen kan således återinvestera den utbetalade kupongen i två dagar, dvs. mellan 95-01-23 och 95-01-25.

Penning1047

Sammanfattningsvis ger detta följande belopp för repotransaktionens andra ben:

Kursbelopp:

40 000 000 x 1.0309783 =

41 239 132

Upplupen ränta:

40 000 000 x 0.0012222.. =

48 888.9

Avräknat belopp:

Round(Kursbelopp + Upplupen ränta ;0) =

41 288 021

6 Principer för beräkning av upplupen ränta

Ränta på finansiellt instrument, som kontoförs i värdepapperscentralen Euroclears system för avtalskonton, tillfaller den som på avstämningsdagen för ränteutbetalning är registrerad som behörig att ta emot ränta. Sker avslut i sådant instrument och likviddagen infaller på annan dag än på ränteförfallodagen gäller följande regler vid beräkning av upplupen ränta.

När likviddag infaller under perioden från en ränteförfallodag fram till och med avstämningsdagen för påföljande ränteutbetalning, tillfaller räntan köparen (eller dennes rättsinnehavare). Köparen ska därför lämna säljaren kompensation för upplupen ränta från senaste ränteförfallodag till och med likviddagen.

När likviddag infaller under perioden från avstämningsdag fram till ränteförfallodag, tillfaller räntan säljaren (eller dennes rättsinnehavare). Säljaren ska därför gottgöra köparen med ett belopp motsvarande räntan från likviddagen till och med ränteförfallodagen.

7 Principer för avrundning av kurs

Avrundningar görs i enlighet med ISMAs principer där siffran 5 avrundas uppåt.

 103.4765

103.477

 103.47649

103.476

8 Principer för avrundning av slutsumma

Slutsumma för avslut avrundas till hel krona. Ingen avrundning av delbelopp får ske. Belopp som slutar på 1 öre eller upp till och med 49 öre avrundas utan förändring av kronbeloppet. Belopp som slutar på 50 öre eller upp till och med 99 öre avrundas genom höjning av kronbeloppet med en krona.

9 Ändringar per 2011-06-01

I formeln för beräkning av L*2 i avsnitt 3 har uttrycket T2TCpn försetts med absoluttecken för att reflektera att man, vid kupongbetalning, justerar L2 med nuvärde av kupongen, beräknad vid tidpunkten T2. Ändringen är en rättelse som antogs av Penningmarknadsrådet på dess sammanträde 2011-05-31.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...