SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN

Principer och riktlinjer för corporatefinance-verksamhet

(2002-12-30)

Svenska Fondhandlareföreningens styrelse har i februari 2001 – med tillägg i december 2002 av avsnittet Betalning till värdepappersinstitut med aktier m.m. – fastställt följande principer och riktlinjer för corporate finance-verksamhet, vilka bör utgöra förebild för medlemsföretagen vid utformningen av interna riktlinjer och rutiner i syfte att åstadkomma ett professionellt agerande i verksamheten.

Värdepappersinstitut, som har tillstånd att bedriva corporate finance-verksamhet enligt lagen om värdepappersrörelse, bör ha dokumenterade riktlinjer och rutiner för hur verksamheten skall organiseras och utföras. Anställda i corporate finance-verksamheten bör uppmanas att hålla sig informerade om innehållet och följa dessa riktlinjer.

Institutet bör i form av skriftliga instruktioner, manualer eller liknande dokumentation behandla minst följande områden.

Institutsinterna och administrativa förhållanden

Värdepappersinstitut som bedriver corporate finance-verksamhet bör åta sig uppdrag endast om institutet har tillgång till fullgod kompetens och övriga erforderliga resurser att utföra uppdraget.

Institutet bör beakta de källor som finns beträffande god sed på aktiemarknaden, t.ex. i Sverige: Aktiemarknadsnämnden, Näringslivets Börskommitté (NBK) och Stockholmsbörsen.

Värdepappersinstitutets riktlinjer för corporate finance-verksamhet bör omfatta bl.a. följande:

Sekretess kring uppdrag

Sekretess om uppdragsrelaterade förhållanden skall upprätthållas på grund av lag, sekretessåtaganden och i övrigt såvitt avser sekreta förhållanden, som kan påverka bl.a. värdepappersmarknaden eller enskilda affärstransaktioner. Syftet är att förhindra att information om sådana förhållanden obehörigt vidareförmedlas inom eller utom institutet genom någon som är engagerad i uppdraget. Åtgärder bör också vidtas så att inte obehöriga utanför corporate finance-verksamheten får insyn i verksamheten och sekreta förhållanden därigenom röjs.

Institutets instruktioner bör bl.a. omfatta följande

  • sekretessförbindelser för personal engagerad i corporate finance-verksamheten

  • användningen av olika kommunikationssätt med hänsyn till avlyssning eller annat obehörigt utnyttjande eller intrång

  • kontroll av identiteten hos mottagare av information i samband med corporate finance-uppdrag

  • kontroll av behörighet för inpassering till corporate finance-avdelningen

  • sekretesskydd för möten med kund och kundföreträdare

  • för uppdrag avseende transaktion som kan ha en väsentlig kurspåverkan – dokumentation över vilka som av institutet informerats om uppdraget, när informationen lämnats och vad den avsåg.

Kunder bör uppmanas att iaktta sekretess om förhållanden i corporate finance-uppdrag och att på liknande sätt som ovan sagts dokumentera hur information rörande uppdrag sprids. Vidare bör kunder upplysas om bestämmelserna i 7 § insiderstrafflagen rörande obehörigt röjande av insiderinformation.

Institut bör tillse att externa uppdragstagare som anlitas i corporate finance-verksamhet iakttar sekretess, vilket normalt sker genom att sekretessförbindelse ingås. Detta kan gälla tryckerier, konsulter, annonsbyråer m.fl. Institutet torde dock kunna utgå från att sekretess gäller enligt lag för andra finansiella institut och advokater.

De anställdas värdepappersaffärer för egen räkning m.m.

Utöver de av Svenska Fondhandlareföreningen och institutet utgivna reglerna om förbud mot korttidshandel och anmälningsskyldighet för innehav och transaktioner i värdepapper och valuta gällande anställda i värdepappersinstitut, bör rutiner utformas som ger möjlighet att hindra anställda i corporate finance-verksamhet att för egen räkning handla i finansiella instrument som berörs av planerade eller pågående uppdrag eller i situationer där intressekonflikter kan föreligga.

De anställda inom corporate finance-verksamheten bör få erforderlig utbildning om innehållet och tillämpningen av relevanta lagar, föreskrifter och självreglering på marknaden.

Kundrelaterade förhållanden

Intressekonflikter

Institutet bör tillse att intressekonflikter beaktas och i möjligaste mån undviks. Principer och rutiner bör finnas för hantering av intressekonflikter mellan t.ex. kunder, kunder och bolaget samt kunder och medarbetare.

Innan ett värdepappersinstitut åtar sig ett nytt uppdrag inom corporate finance-verksamheten bör kontroll göras om detta kan komma i konflikt med institutets intressen eller med andra uppdrag institutet har i sin corporate finance-verksamhet. Institutet bör ha rutiner för analyser av eventuella risker för institutet från kommersiella, finansiella, legala och anseendemässiga utgångspunkter innan ett uppdrag slutligen antas. Det kan vara lämpligt att institutet utformar en organisation för prövning av nya uppdrag innefattande ledande företrädare för corporate finance-verksamheten.

Betalning till värdepappersinstitut med aktier m.m.

Som ett led i strävandena att beakta och undvika intressekonflikter vid såväl förvärv, förvaltning, utgivning som överlåtelse av aktier och aktierelaterade instrument (Aktier) bör värdepappersinstitut, vilka i sin corporate finance-verksamhet tar emot sådana instrument som betalning – förutom vad som gäller i fråga om redovisning, kapitaltäckning och andra åligganden – iaktta följande.

Beslut om att ett institut skall ta emot Aktier som betalning bör fattas i den ordning som anges under Intressekonflikter. Sådant beslut skall fattas av företagsledningen i institutet, varvid gäller att den som har direkt kundkontakt med det berörda bolaget inte ensam bör fatta sådant beslut. När sådant beslut fattas bör beaktas den finansiella risk som kan följa med aktieinnehavet.

Aktier, vilka ett värdepappersinstitut förvärvar som betalning, kan ses som placeringsförvärv, likviditetsplacering eller förvärv till institutets handelslager. Inget hindrar att instrumenten avskiljs från handelslagret i övrigt eller innehas som en särskild del av handelslagret. Beslut om ändring av innehavet kan fattas i annan ordning än som gäller för handelslagret i övrigt.

Om avtal träffats om att ett värdepappersinstitut skall ta emot Aktier i visst bolag som betalning eller om ett institut tagit emot sådana Aktier som betalning och innehar dem, bör institutet när det medverkar vid åtgärd avseende utgivning eller överlåtelse av Aktier utgivna av bolaget i prospekt eller annat informationsmaterial avseende åtgärden upplysa om att institutet mottagit eller avser att ta emot Aktier i bolaget som betalning. Upplysning skall lämnas till den eller dem som berörs av åtgärden. Föreligger ingen intressekonflikt gentemot annan kan upplysning på denna grund underlåtas.

Kundkontroll

Kontroll bör alltid göras av nya kundföretag och deras företrädare, varvid kontrollens omfattning bör göras beroende på uppdragets art, liksom på om det berör en bred allmänhet eller endast en begränsad krets institutionella aktörer. Motsvarande prövning bör i vissa fall göras vid ägarskiften i kundföretag.

Uppdrag för kundföretag bör ej accepteras om inte det reella ägandet kan fastställas med hög grad av säkerhet. Kontroll bör därvid ske med avseende på identiteter och i övrigt så att värdepappersinstitutet har en väl dokumenterad uppfattning om kundföretaget och dess företrädare och kundföretagets förmåga att fullfölja det lämnade uppdraget. Innefattar uppdraget att ett bolags aktier skall upptas till notering, officiell eller inofficiell, bör genomgång ske av styrelsens och ledande befattningshavares förflutna och i övrigt så att kraven från börsen, marknadsplatsen eller institutet med avseende på sådan kontroll kan uppfyllas av kundföretaget.

Om en utländsk kunds förhållanden är svårkontrollerade kan institutet ändå åta sig uppdraget för denne, t.ex. om kunden företräds eller har rekommenderats av en för värdepappersinstitutet känd och välrenommerad bank eller likvärdigt finansiellt institut.

Det bör beaktas att den som vid ett erbjudande till allmänheten kommer att ingå i målgruppen för erbjudandet inte på den grunden bör anses som kund hos det institut som sköter erbjudandet.

Penningtvättskontroll

Penningtvättskontroll i corporate finance-verksamhet skall utföras när sådan är aktuell, varvid bör observeras att den normalt omfattar kundföretaget och dess företrädare.

Kontroll av uppgifter som återges i prospekt eller i övrigt har betydelse för uppdraget

Uppgifter som återges i prospektet eller i övrigt har betydelse för uppdraget skall kontrolleras. När sådan kontroll utförs bör noga preciseras vad den avser, vilken tidsperiod som omfattas och beaktas de olika krav som ställs i den tilltänkta marknaden, t.ex. juridiska, skattemässiga eller finansiella. Kontrollen bör förutom verksamhets- och bolagsrelaterade frågor omfatta större ägare, styrelse och företagsledning. På den svenska marknaden skall bl.a. de rekommendationer rörande prospektuppgifter följas som NBK lämnat.

Uppdragsavtal

Avtal rörande uppdraget skall upprättas med kunden. Detta bör omfatta bl.a. följande: uppdragets art, sekretessfrågor, ansvarsfrågor, omständigheter under vilka värdepappersinstitutet har rätt att frånträda uppdraget samt former för ersättning till institutet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...