Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:1

(2002-04-15)

Bakgrund

Licenshavaren, som är anställd hos ett institut med placering inom enheten Aktiehandel, har erhållit licens av SwedSec.

Institutet har i skrivelse till SwedSec den 4 februari 2002 anmält att licenshavaren under perioden mars–november 2001 vid 19 tillfällen genomfört köp- och säljtransaktioner för egen räkning med finansiella instrument varvid innehavstiden i samtliga fall varit kortare än tre månader och att licenshavaren därvid gjort en vinst om drygt 26.000 kronor. Av institutets skrivelse framgår att licenshavaren vid samtal uppgivit att licenshavaren medvetet brutit mot gällande regler och att institutet meddelat licenshavaren skriftlig varning.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec anfört att licenshavarens förfarande utgjort ett medvetet och upprepat brott mot en väsentlig förbudsregel.

Licenshavaren, som förklarat sig inte ha något att erinra mot SwedSecs anmälan, har beretts tillfälle att framföra synpunkter skriftligen eller muntligen inför nämnden men har inte låtit sig avhöra.

Överväganden

Enligt SwedSecs Regler för Licensiering (punkt 5) skall en licenshavare följa bl.a. de regler som branschen tillämpar samt gällande handelsbruk och sedvänja. I bilaga 1 till reglerna hänvisas beträffande anställdas och närståendes egna affärer med finansiella instrument till Svenska Fondhandlareföreningens riktlinjer, varvid erinras om att det för en licenshavare gäller en kortare innehavstid om tre månader.

De riktlinjer av Svenska Fondhandlareföreningen som åsyftas är föreningens Regler om värdepappers- och valutaaffärer m.m. gjorda av anställda i värdepappersinstitut för egen eller närståendes räkning. Enligt dessa regler (punkt 3.3) gäller som princip för anställda inom fond- och valutahandeln i värdepappersinstitut att placeringar i värdepapper och valutor under en period som understiger tre månader är otillåtna.

I ärendet är klarlagt att licenshavaren vid upprepade tillfällen medvetet brutit mot de angivna reglerna och att licenshavaren därmed allvarligt har åsidosatt sina förpliktelser som licenshavare. Detta innebär enligt punkt 6.1.1 i reglerna för licensiering att licensen kan återkallas. Eftersom nämnden – om än med viss tvekan – finner att en sådan åtgärd i detta fall inte är oundgängligen nödvändig, finns det skäl att med stöd av punkt 6.1.4 i reglerna låta bero vid en varning.

På grund av det anförda meddelar disciplinnämnden licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%