Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:2

(2002-08-08)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades som licenshavare av SwedSec den 8 januari 2002. Licenshavaren var då anställd som aktiemäklare i ett institut.

Institutet har anmält att licenshavaren har skilts från sin anställning efter att enligt institutets mening på ett flagrant sätt ha brutit mot sundhetsreglerna i lagen (1991:981) om värdepappersrörelse samt de regler som gäller för handel med aktier inom institutet.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte kan anses lämpad för fortsatt licens.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Överväganden

Enligt institutets anmälan har licenshavaren under tiden den 21 januari–den 5 mars 2002 för fyra kunder utfört ett antal aktieaffärer utan att kunderna i förväg givit instruktioner om köp eller försäljning. Ett antal av dessa affärer har utförts som blankningsaffärer varvid licenshavaren sålt aktier och därefter köpt in dem. Den totala förlusten för dessa affärer uppgår enligt institutet till 1.200.000 kr. Vid genomgång av det osedvanligt stora antal affärer som vidtagits med en av kunderna har framkommit att licenshavaren och kunden haft avtal om viss vinstdelning.

Licenshavaren har i princip bekräftat vad institutet anfört, varvid licenshavaren bl.a. anfört att de aktuella kunderna haft önskemål om en mycket hög aktivitet på affärerna och om att licenshavaren själv skulle agera utan att först kontakta dem. Licenshavaren har dock uppgivit att det ej förelåg något avtal om vinstdelning mellan licenshavaren och en av kunderna. Istället förhöll det sig enligt licenshavaren så att denne hade lånat pengar av licenshavaren och gjort ett antal återbetalningar.

Licenshavaren har såsom licenshavare varit skyldig att följa bl.a. de regler branschen och institutet tillämpar för aktiehandel. I ärendet är klarlagt att licenshavarens förfarande avvikit från ett inom institutet gällande ramavtal för aktiehandel, vilket förutsätter att det är kunden som fattar beslut om köp och försäljning. Oberoende av om det förelåg något avtal om vinstdelning eller ej får överträdelserna anses mycket allvarliga.

Nämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%