Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:3

(2002-08-08)

Bakgrund

I en till SwedSec den 23 april 2001 inkommen ansökan, dagtecknad den 23 mars samma år, gjorde licenshavaren anmälan för licens, varvid licenshavaren förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare. Licens för licenshavaren registrerades den 23 oktober 2001 enligt punkt 4.19 i SwedSecs regler. Licenshavaren var då anställd som aktiemäklare i ett institut.

Institutet har i skrivelse den 21 februari 2002 anmält att licenshavaren har övergått till arbetsuppgifter som inte berörs av SwedSecs verksamhet samt att detta haft samband med att licenshavaren brutit mot SwedSecs regler eller företagets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att det är tveksamt om licenshavaren kan anses lämplig för innehav av licens.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av sin advokat, har i skriftliga inlagor bestritt att licenshavaren brutit mot någon regel och närmare utvecklat skälen för bestridandet.

Överväganden

Sedan licenshavaren skriftligen förbundit sig att följa SwedSecs regelverk har licenshavaren i enlighet med punkterna 1.3 och 5 i regelverket varit skyldig att följa bl.a. de regler som branschen och värdepappersinstitutet tillämpar samt gällande handelsbruk och sedvänja.

Av utredningen i ärendet framgår att licenshavaren är delägare i ett företag, vars ändamål bl.a. är att tillhandahålla riskkapital samt att idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Det får anses klarlagt att licenshavarens ägarandel, efter att tidigare ha utgjort ca 20 % av aktiekapital och röster, kring årsskiftet 2000/01 uppgick till 5,85 % av kapital och röster. Vidare framgår av utredningen att licenshavaren inte förrän i samband med en kontrollåtgärd den 16 oktober 2001 underrättade arbetsgivaren om innehavet samt att licenshavaren dessförinnan under september 2001 som aktiemäklare medverkat till att företaget gjort vinstgivande korttidsaffärer.

Svenska Fondhandlareföreningen har antagit regler för anställdas m.fl. egna värdepappersaffärer som gäller sedan den 1 januari 2001. Enligt dessa regler får den som är anställd i ett värdepappersinstitut inte vara delägare i något icke publikt bolag för handel och förvaltning av finansiella instrument och valuta, om inte bolaget enligt sina stadgar, placeringsreglemente eller motsvarande särskilt skall iaktta de bestämmelser om minsta innehavstid och vinster som anges i föreningens regler. För företaget gäller inte några sådana begränsningar i fråga om korttidsaffärer. Licenshavarens aktieinnehav var således inte förenligt med de regler som branschen tillämpar.

Styrelsen i institutet har den 13 december 2000 fastställt ett policydokument för kundhandel, där det föreskrivs att samtliga samtal mellan handlare och kund skall spelas in på band. I en för institutet upprättad PM av ett consultingbolag med anknytning till de affärer som gjorts för företagets räkning anges att licenshavaren ”systematiskt väljer att kommunicera över mobiltelefon för att undvika kontroll”.

Licenshavaren har bestritt detta och uppgivit att licenshavaren, liksom de flesta övriga anställda, ”valt att då och då utnyttja privat mobiltelefon för diskussioner av privat karaktär”.

I ärendet är klarlagt att policydokumentet antogs med anledning av att Finansinspektionen under år 1999 meddelat institutet varning för bl.a. bristfällig verifiering av kunders order. Det var således väsentligt att policydokumentet respekterades och det får anses klarlagt att licenshavaren åsidosatt den aktuella föreskriften i detta. Med hänsyn till att huvudsyftet med föreskriften måste antas vara att dokumentera kundernas order bör dock anmärkas att licenshavaren obestritt uppgivit att samtliga aktuella affärer blivit dokumenterade genom bandinspelning.

Licenshavaren har emellertid behållit sin ägarandel om 5,85 % av aktiekapital och röster i företaget även efter det att han underkastade sig SwedSecs regelverk och licenshavaren synes alltjämt inneha ägarandelen. Av det föregående framgår att detta aktieinnehav är oförenligt med Svenska Fondhandlareföreningens regler, vilka licenshavaren varit skyldig att respektera. Som SwedSec har anfört får det anses utgöra en försvårande omständighet att licenshavaren som aktiemäklare medverkat till att företaget gjort vinstgivande korttidsaffärer.

Vid en samlad bedömning av vad som lagts licenshavaren till last – varvid nämnden bl.a. beaktar omständigheterna kring de aktuella korttidsaffärerna och den roll licenshavaren spelat vid genomförandet av dessa – finner nämnden att den för licenshavaren registrerade licensen bör återkallas men att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig. Vid bedömningen av återkallelsetidens längd beaktar nämnden den tid under vilken licenshavaren till följd av det inträffade arbetat med andra uppgifter än sådana som omfattas av SwedSecs verksamhet.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen för tiden intill utgången av år 2002.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%