Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:4

(2002-08-08)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades som licenshavare av SwedSec den 14 december 2001 efter en den 8 november samma år dagtecknad ansökan, i vilken licenshavaren förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare. Licenshavaren var då och är alltjämt anställd som aktiemäklare i ett institut.

Institutet har i skrivelse den 12 mars 2002 anmält att licenshavaren varit ägare i ett aktiebolag som genomfört ett antal aktieförsäljningar med vinst inom tre månader från förvärvet.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren bör meddelas varning.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Överväganden

Av utredningen i ärendet framgår att licenshavaren har varit delägare i ett bolag, vars ändamål bl.a. är att tillhandahålla riskkapital och att idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Det får anses klarlagt att licenshavaren fram till sommaren 2001 innehade 200.000 A-aktier och en mindre post B-aktier, vilket motsvarade ca 10 % av aktiekapitalet och ca 18 % av rösterna i bolaget, men att licenshavaren sedan våren 2001 försökt avyttra sin ägarandel. Det är vidare klarlagt att licenshavaren den 16 juli 2001 avyttrade 15.000 A-aktier och den 8 november samma år 150.000 A-aktier och samtliga B-aktier.

Svenska Fondhandlareföreningen har antagit regler för anställdas m.fl. egna värdepappersaffärer som gäller sedan den 1 januari 2001. Enligt dessa regler får den som är anställd i ett värdepappersinstitut inte vara delägare i något icke publikt bolag för handel och förvaltning av finansiella instrument och valuta, om inte bolaget enligt sina stadgar, placeringsreglemente eller motsvarande särskilt skall iaktta de bestämmelser om minsta innehavstid och vinster som anges i föreningens regler. För bolaget gäller inte några sådana begränsningar i fråga om korttidsaffärer.

Licenshavarens aktieinnehav i bolaget var således inte förenligt med de regler som branschen tillämpar.

Sedan licenshavaren skriftligen förbundit sig att följa SwedSecs regelverk har licenshavaren i enlighet med punkterna 1.3 och 5 i regelverket varit skyldig att följa bl.a. de regler som branschen och värdepappersinstitutet tillämpar samt gällande handelsbruk och sedvänja. Licenshavaren innehade då alltjämt en mindre aktiepost i bolaget men förhandlade om en avyttring av posten och genomförde som nyss angetts denna avveckling den 25 februari 2002. Det är vidare klarlagt att licenshavaren redan i samband med bildandet av bolaget underrättade arbetsgivaren om sitt aktieinnehav och att licenshavaren inte själv medverkat till några korttidsaffärer för bolaget.

Med hänsyn särskilt till att licenshavaren redan före den tidpunkt då licenshavaren blev bunden av SwedSecs regler vidtagit åtgärder för att avveckla det ifrågavarande aktieinnehavet och genomfört avvecklingen kort tid därefter låter nämnden bero vid vad som förekommit i ärendet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%