Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:6

(2002-09-19)

Bakgrund

Licenshavaren, registrerades som licenshavare av SwedSec den 22 oktober 2001 efter en den 2 april samma år dagtecknad ansökan, i vilken licenshavaren förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare. Licenshavaren var då anställd i ett institut.

Institutet har i skrivelse den 31 oktober 2001 anmält att licenshavaren avslutat sin anställning samt att detta haft samband med att licenshavaren brutit mot SwedSecs regler eller institutets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av sin advokat, har bestritt att licenshavaren gjort sig skyldig till någon försumlighet som bör leda till disciplinpåföljd.

Överväganden

Vad som har lagts licenshavaren till last kan prövas av disciplinnämnden endast såvitt avser tiden efter den 2 april 2001, då licenshavaren förbundit sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare.

Av handlingarna framgår att styrelsen i institutet den 13 december 2000 fastställde ett policydokument för kundhandel, där övergripande regler meddelas om bl.a. dokumentation av orderbaserad kundhandel och om bandinspelning av samtliga samtal mellan handlare och kund. I ärendet är klarlagt att detta policydokument antogs med anledning av att Finansinspektionen under år 1999 meddelat institutet varning för bl.a. bristfällig verifiering av kunders order. Det var således väsentligt att policydokumentet respekterades.

Av utredningen i ärendet får anses framgå att bandspelaren vid lokalkontoret i Sverige vid flera tillfällen och under avsevärda tidsperioder varit ur funktion fram till augusti 2001. Under dessa perioder kunde således kundernas order inte verifieras på avsett sätt.

Licenshavaren har i sammandrag anfört: Under perioden januari 2000–augusti 2001 uppstod problem med bandspelaren vid ca tre tillfällen. Sedan kontakt tagits med institutets dataavdelning och avdelningen vidtagit åtgärder uppgav man därifrån att problemen var lösta. När problem därefter på nytt uppstod uppgav leverantören att det fanns ett fel som hänförde sig till mjukvaran och endast avsåg uppspelningsfunktionen. Licenshavaren hade vid några tillfällen under perioden januari 2000–augusti 2001 haft anledning att avlyssna bandinspelningar, och då fungerade anläggningen.

Liksom SwedSec anser nämnden klarlagt att licenshavaren brustit i sin skyldighet att förvissa sig om att inspelningsutrustningen fungerat. Det har dock inte belagts att licenshavaren avsiktligt underlåtit att dokumentera några kundsamtal.

I vad mån dokumentationen av kundhandeln i övrigt brustit vid lokalkontoret i förhållande till vad som kan utläsas ur policydokumentet finner disciplinnämnden inte tillräckligt klarlagt.

Det har ytterligare lagts licenshavaren till last att licenshavaren inte respekterat den i policydokumentet föreskrivna åtskillnaden mellan orderbaserad kundhandel och kapitalförvaltning. I denna del får det av licenshavarens egna uppgifter bl.a. anses framgå att licenshavaren för kunder som ägnat sig åt s.k. day-trading tillämpat en metod som inneburit att affärer gjorts för kundernas räkning i överensstämmelse med varje dag fortlöpande lämnade generella instruktioner. Även om dessa instruktioner inte gett licenshavaren något manöverutrymme, kan metoden inte betraktas som orderbaserad kundhandel utan får snarast ses som en form av bevakningsuppdrag. I Svenska Fondhandlareföreningens Riktlinjer vid handläggning av affärsuppdrag avseende aktier och aktierelaterade finansiella instrument – till vilka hänvisning görs i policydokumentet – anges att, om institutet medger mäklare att på kundens uppdrag för en kortare period, t.ex. under kundens semester, bevaka och i anslutning därtill utföra affärsuppdrag avseende hela eller delar av kundens portfölj, institutet skall utforma särskilda riktlinjer för detta (punkt 7). Sådana riktlinjer finns inte i policydokumentet, och det har inte uppgetts att institutet i annat sammanhang hade meddelat sådana. Det av licenshavaren tillämpade arbetssättet får alltså anses stå i strid med policydokumentet, i den mån det inte hänförs till kapitalförvaltning och grundar sig på sådana avtal som förutsätts för den förvaltningsformen.

Redan av det nu anförda framgår att licenshavaren inte respekterat den i policydokumentet föreskrivna åtskillnaden mellan orderbaserad kundhandel och kapitalförvaltning, något som varit särskilt olyckligt med hänsyn till vad som förut har sagts om att inspelningsutrustningen och därmed verifieringen av kundernas uppdrag tidvis inte fungerat.

Slutligen finner nämnden utrett att vissa depåer tidvis varit belånade i strid med kundernas avtal med ett bolag. Licenshavaren har i denna del gjort gällande att belåningen inte kan lastas licenshavaren utan sammanhängt med bristande rutiner hos instutet centralt. Utredningen ger inte tillräckligt underlag för att avfärda denna invändning.

Vid en samlad bedömning av vad som lagts licenshavaren till last finner nämnden att den för licenshavaren registrerade licensen bör återkallas men att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig. Vid bedömning av återkallelsetidens längd beaktar nämnden den tid under vilken licenshavaren till följd av det inträffade inte kunnat arbeta med sådana uppgifter som omfattas av SwedSecs regler.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen för tiden intill utgången av oktober 2002.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%