Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:7

(2002-09-19)

Bakgrund

Licenshavaren, registrerades som licenshavare av SwedSec den 21 juni 2001 efter en den 25 maj samma år dagtecknad ansökan, i vilken licenshavaren förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare. Licenshavaren var då anställd som kapitalförvaltare vid institutet.

Institutet har i skrivelse den 21 januari 2002 anmält att licenshavaren avslutat sin anställning samt att detta haft samband med att licenshavaren brutit mot SwedSecs regler eller institutets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har bestritt att licenshavaren gjort sig skyldig till någon försumlighet som bör leda till disciplinpåföljd.

Överväganden

Inledningsvis bör nämnas att licenshavaren hänvisat till att licenshavaren på grund av sin arbetserfarenhet inte behövt genomgå någon utbildning i fråga om SwedSecs regler och att det därför undandrar sig licenshavarens bedömning huruvida licenshavaren brutit mot dessa regler. Med hänsyn till att licenshavaren som ovan nämnts den 25 maj 2001 förbundit sig att följa reglerna, något som också varit en förutsättning för licenshavarens licens, kan denna ståndpunkt inte godtas.

Ärendet har delvis samband med de förvaltningsformer som tillämpas inom institutet. I denna del har institutet upplyst att det inom institutet tillämpas tre godkända förvaltningsformer: rådgivande förvaltning, strategisk förvaltning och diskretionär förvaltning. Enligt institutet gäller endast för den sistnämnda förvaltningsformen att institutet kan göra omplaceringar utan order från kunden i varje särskilt fall. En överenskommelse träffas då med kunden om den placeringsstrategi som förvaltaren har att hålla sig till vid sina omplaceringar i kundportföljerna.

Inom ramen för rådgivande förvaltning och strategisk förvaltning förutsätts däremot kunden alltid själv fatta beslut om omplaceringar, eventuellt efter råd från institutet, och institutet skall alltså inte utföra några omplaceringar utan kundens uppdrag. Skillnaden mellan de båda senast nämnda placeringsformerna är enligt institutet att det vid strategisk förvaltning – men inte vid rådgivande förvaltning – erbjuds möjlighet för kunden att träffa en särskild överenskommelse med institutet om den riskstrategi som skall ligga till grund för institutets rådgivning. Denna riskstrategi skall enligt standardavtalet om ”Strategisk förvaltning och privatekonomisk rådgivning” dokumenteras i ett särskilt framtaget formulär, betecknat ”Placeringsstrategi”.

Vad som lagts licenshavaren till last är till en början att skriftliga avtal med kunderna inte upprättats. Licenshavaren har gjort gällande att detta varit fallet endast i förhållande till några kunder, vilket enligt licenshavaren berott på institutets ”oförmåga att tillhandahålla adekvata avtal” medan licenshavaren i förhållande till merparten av kunderna hade tillsett att skriftliga avtal fanns. Som belägg för sin ståndpunkt har licenshavaren ingett kopia av ett avtal som träffats med en i ärendet särskilt nämnd kund och uppgett att de avtal som tecknats med de flesta av licenshavarens kunder hade samma utseende.

Det av licenshavaren ingivna avtalet är tecknat på det förut angivna formuläret för placeringsstrategi, på vilket institutet dock gjort ett särskilt handskrivet tillägg av innehåll att placeringar ”sker i samråd med kunden”. Avtalet har undertecknats av kunden samt på institutets vägnar av licenshavaren och ytterligare en tjänsteman. Licenshavaren har hävdat att detta avtal ger uttryck för den överenskommelse som förelegat både med den aktuella kunden och med ett flertal av licenshavarens övriga kunder och som enligt licenshavaren inneburit att licenshavaren löpande på eget initiativ skulle göra placeringar i linje med en överenskommen strategi med rapportering i efterhand till kunden. Licenshavaren har uppgett att licenshavaren bl.a. från institutets juristavdelning bett om ett särskilt avtalsformulär för denna typ av förvaltning men att man där hänvisat licenshavaren till att tills vidare använda avtalet om strategisk förvaltning.

Den av licenshavaren beskrivna arbetsmetoden utgör otvivelaktigt ett exempel på diskretionär förvaltning. Nämnden anser att den av licenshavaren tillämpade förvaltningsmetoden kan intolkas i det ingivna avtalet, även om det inte utgör något av institutet godkänt avtalsformulär för sådan förvaltning. Formuläret för ”Placeringsstrategi” är sålunda uppenbarligen inte avsett att användas för själva förvaltningsavtalet.

Enligt institutets uppgift var licenshavaren i och för sig betrodd med att ansvara för kunder som träffat avtal om diskretionär förvaltning. Det vill således synas som om licenshavaren inte i detta avseende överskridit sina befogenheter utan att vad som skulle kunna läggas licenshavaren till last bestått i dels att licenshavaren i några fall inte tillsett att skriftliga avtal träffats, dels att licenshavaren i andra fall tillsammans med en annan tjänsteman tillämpat ett avtalsformulär som inte varit förutsatt av institutet centralt, som endast otydligt återspeglade den tillämpade förvaltningsformen och som därmed utsatte institutet för risker.

Licenshavaren har bestämt hävdat att den förvaltningsform som han tillämpat var godkänd och t.o.m. åsyftad av licenshavarens närmaste chef och att den tillämpades även av licenshavarens arbetskamrater. Disciplinnämnden vill inte utesluta att detta sammanhängt med att de normer som institutet centralt ställt sig bakom fått otillfredsställande genomslag inom institutet. Nämnden vill också anmärka att det i ärendet inte har åberopats någon skriftlig instruktion från institutets sida av innehåll att inga andra slags avtal med kunderna fick tecknas än sådana som överensstämde med institutets standardformulär.

I tre av SwedSec särskilt åberopade fall har licenshavaren enligt vad som framgår av utredningen dessutom medverkat till betydande övertrasseringar av kundernas konton.

SwedSec har ytterligare åberopat att licenshavaren i ett av de nämnda fallen lagt en affär i ett annat värdepappersbolag än institutets dotterbolag. Av materialet i ärendet synes inte framgå att licenshavaren därmed överträtt någon uttrycklig regel, men det måste antas att förfarandet, som framstår som olämpligt, avvikit från institutets rutiner och att licenshavaren därmed underlåtit att följa gällande sedvänja. Nämnden ser särskilt allvarligt på denna åtgärd med hänsyn till att den gällt mycket betydande belopp.

Vid en samlad bedömning av vad som lagts licenshavaren till last finner nämnden att den för licenshavaren registrerade licensen bör återkallas men att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig. Vid bedömning av återkallelsetidens längd beaktar nämnden den tid under vilken licenshavaren till följd av det inträffade inte kunnat arbeta med sådana uppgifter som omfattas av SwedSecs regler.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen för tiden intill utgången av juni 2003.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%