Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:8

(2002-10-14)

Bakgrund

Licenshavaren, registrerades som licenshavare av SwedSec den 24 augusti 2001 efter en till SwedSec samma dag inkommen och den 6 juni samma år dagtecknad ansökan, i vilken licenshavaren förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare och att underkasta sig disciplinförfarande enligt dessa regler. Licenshavaren var då anställd som aktiemäklare hos institutet.

Institutet har i skrivelse den 7 januari 2002 anmält att licenshavaren avslutat sin anställning samt att detta haft samband med att licenshavaren brutit mot SwedSecs regler eller institutets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte kan anses lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har motsatt sig att licenshavarens licens återkallas.

I ärendet har hållits muntlig förhandling.

Överväganden

Av utredningen i ärendet framgår att licenshavaren och licenshavarens far hade överenskommit att licenshavaren den 15 juni 2001 i sin verksamhet som aktiemäklare skulle göra en blankningsaffär för faderns räkning genom att sälja 8.000 aktier i Nokia. Eftersom fadern innehade 1.000 aktier i Nokia och köpterminskontrakt med underliggande 1.000 aktier skulle transaktionen netto ha inneburit en blankning av 6.000 aktier. Licenshavaren registrerade emellertid den 15 juni 2001 av misstag en försäljning av 80.000 aktier.

Felskrivningen i sig har inte åberopats som försummelse. Däremot har det lagts licenshavaren till last att licenshavaren trots den föreliggande jävssituationen handlade för faderns räkning under sin verksamhet vid institutet, att licenshavaren genomförde en s.k. oäkta blankning genom en forcering av institutets system, att licenshavaren efter att ha upptäckt felskrivningen underlät att omgående anmäla händelsen till sin chef och sökte korrigera felaffären på ett otillåtet sätt samt att licenshavaren sorterat ut och makulerat orderunderlaget, allt i strid med institutets interna instruktioner.

Licenshavaren har gjort gällande att licenshavaren inte kan drabbas av disciplinpåföljd för de angivna åtgärderna, eftersom dessa vidtogs innan licenshavaren erhöll licens och den ansökan som licenshavaren underskrivit inte kan tilläggas den betydelsen att licenshavaren åtagit sig att följa SwedSecs regelverk innan licensen utfärdades. Licenshavaren har tillagt att licenshavaren inte fått del av detta regelverk.

Disciplinnämnden vill i denna fråga anföra följande. Enligt punkt 1.3 i SwedSecs regler gäller reglerna licenshavare från den dag då de skriftligen förbundit sig att följa reglerna. Som framgår av vad som anförts inledningsvis förband sig licenshavaren att göra detta genom den ansökan som licenshavaren undertecknade den 6 juni 2001. Ansökningen får antas ha lämnats till institutet samma dag, även om den först ett par månader senare översändes till SwedSec. På den aktuella blanketten anges tydligt att den som undertecknar denna därigenom förbinder sig bl.a. att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare och att underkasta sig disciplinförfarande enligt dessa regler. Med hänsyn till det samspel mellan de anslutna instituten och SwedSec som förutsätts i reglerna får licenshavarens förbindelse anses ha blivit bindande för honom redan från den dag då den överlämnades till institutet. Den omständigheten att licenshavaren enligt egen uppgift inte fått del av reglerna kan inte tilläggas någon betydelse redan med hänsyn till att det som läggs licenshavaren till last går ut på att licenshavaren avvikit från institutets regler, vilka licenshavaren varit skyldig att följa oberoende av sin ansökan om licens.

I sak har licenshavaren till en början uppgivit följande. Från år 1997 till november 2000 tjänstgjorde licenshavaren som aktiemäklare vid institutets lokalkontor. Fadern är kund hos lokalkontoret. Licenshavaren tillfrågade sin chef vid lokalkontoret om licenshavaren i sin egenskap av aktiemäklare kunde handla för sin fars räkning och fick chefens godkännande. Denne, som känner fadern, måste under hela licenshavarens tid vid detta lokalkontor ha varit väl medveten om att licenshavaren gjorde affärer för faderns räkning, eftersom dessa från tid till annan fördes på tal. Det fanns för övrigt ingen annan tjänsteman vid lokalkontoret som för kundernas räkning kunde sköta mera komplicerad aktie- och derivathandel. När licenshavaren i november 2000 förflyttades till ett av institutets lokalkontor tog licenshavaren med sig sina gamla kunder och licenshavarens arbetsuppgifter var i stort sett oförändrade; det var alltjämt huvudsakligen kunderna vid det förra kontoret som licenshavaren arbetade för. Licenshavaren betraktade därför fortfarande sina chefer från sin förra arbetsplats som sina förmän och det var också främst till dessa som licenshavaren rapporterade. Licenshavaren hade mycket lite kontakt med chefen vid det nya kontoret. Även efter förflyttningen till sin nya arbetsplats fortsatte licenshavaren att handla för sin fars räkning. Licenshavaren fick inte del av några etiska regler enligt vilka detta inte skulle vara tillåtet.

Vad avser de aktuella transaktionerna har licenshavaren medgivit att licenshavaren med sin far överenskommit om att genomföra en otillåten blankningsaffär men hänvisat till att sådana i praxis enligt licenshavarens uppfattning ingalunda är ovanliga. Licenshavaren har ytterligare sammanfattningsvis uppgivit följande. Att licenshavaren inte den 15 juni 2001 omedelbart upptäckte felskrivningen får delvis sättas i samband med att fadern hade en courtagerabatt hos institutet som felaktigt hade kommit att registreras i institutets system på sådant sätt att högre courtage än 4.000 kr inte utgick oavsett hur stor affär som gjordes. I samband med den aktuella affären registrerades nämnda belopp som courtage, något som inte i och för sig var ägnat att ge licenshavaren uppfattningen att en felskrivning hade gjorts. Licenshavaren är emellertid förvånad över att inte den centralt placerade mäklare hos institutet som hade tillstånd att på institutets vägnar handla i Stockholmsbörsens SAX-system reagerade över orderns storlek, eftersom denna gjordes för en privatpersons räkning.

Den 15 juni 2001 var en fredag. När licenshavaren på måndagen den 18 juni 2001 gick igenom den gångna veckans affärer och upptäckte att en säljorder för faderns räkning på 80.000 i stället för 8.000 Nokia-aktier hade lagts in i institutets system, fick licenshavaren en chock. Licenshavaren tog fram orderunderlaget för att kontrollera saken och fann att det verkligen rörde sig om en felskrivning av detta slag. Licenshavaren återställde aldrig orderunderlaget utan makulerade detta. Orderunderlaget har ingen betydelse för kontroll utan är endast arbetsmaterial; de uppgifter som har betydelse för efterhandskontroll lagras elektroniskt. Licenshavaren berättade för alla sina arbetskamrater om felskrivningen och underrättade redan på förmiddagen den kundansvarige tjänstemannen vid kontoret, eftersom licenshavaren inte fick tag på chefen för det kontoret. För att reda upp situationen genomförde licenshavaren i samråd med institutets SAX-mäklare en motbokning, dvs. köp av Nokia-aktier, som dock delades upp på smärre poster under måndagen och tisdagen för att inte kursen skulle drivas. Dessa limiterades med utgångspunkt i den vid varje tillfälle gällande börskursen, varvid dock limiten lades något högre än kursen för att affärerna med säkerhet skulle kunna genomföras, om inte några helt oväntade kursrörelser förekom. Cirka hälften av förekommande felaktiga affärer rättas enligt praxis inom institutet på detta eller något liknande sätt. Nästa dag informerades cheferna för kontoren. Licenshavaren blev då omedelbart avstängd och fick inte därefter återgå i tjänst.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Anledning saknas att betvivla licenshavarens uppgift om att licenshavaren under sin tid hos sin första arbetsgivare givits godkännande att ombesörja aktiehandel för faderns räkning. Licenshavarens befattning med faderns värdepappersaffärer får emellertid anses avvika från etikpolicy som institutet har antagit och som har kommit till uttryck i ett dokument från december 1998 liksom i vissa senare antagna dokument. Licenshavaren hade anledning att ifrågasätta om godkännandet gällde även efter licenshavarens förflyttning till det nya kontoret, där det skulle ha funnits möjlighet att överlämna dessa affärer till annan tjänsteman. Det fel som i denna del ligger licenshavaren till last får dock i sig med hänsyn till omständigheterna betraktas som mindre allvarligt.

Licenshavarens uppgift att licenshavaren i anslutning till sin upptäckt av felskrivningen berättat om det inträffade för sina arbetskamrater och även informerat kundansvarig chef inom kontoret bestyrks av utredningen, vilken ger vid handen att licenshavaren inte alls sökt dölja sitt misstag. Mot den bakgrunden och med hänsyn till de något oklara ansvarsförhållanden som förefaller ha rått när det gäller chefsskapet över licenshavaren kan det inte bedömas som någon allvarligare förseelse att det var till en chef vid kontoret som licenshavaren omedelbart rapporterade det inträffade och att licenshavaren först nästa dag rapporterade saken till chefen för kontoret.

Det hade varit en uppenbar fördel, om licenshavaren inhämtat instruktioner från en chef om vilka åtgärder som skulle vidtas för att reda upp den felaktiga affären. De åtgärder som licenshavaren faktiskt vidtog får emellertid enligt nämndens mening i sig anses ha varit ändamålsenliga. I institutets regler anges visserligen att en motbokning inte får limiteras beträffande kurs eller volym, men det skulle från licenshavarens synpunkt uppenbarligen inte ha varit välbetänkt att i ett sammanhang genomföra köp av en så utomordentligt stor aktiepost som det här var fråga om, och även den limitering som licenshavaren gjorde ter sig i betraktande av omständigheterna som fullt begriplig. Nämnden anser det tvivelaktigt om det verkligen med fog kan hävdas att licenshavaren korrigerat felaffären på ett olämpligt sätt. Under alla omständigheter gäller att inte heller detta kan anses ha varit något allvarligt fel från licenshavarens sida.

I belysning av vad som förut sagts om att licenshavaren inte sökt dölja sitt misstag kan det inte heller anses ha varit något allvarligare fel att licenshavaren inte tillsett att bevara orderunderlaget, vilket enligt vad utredningen ger vid handen hade en mycket begränsad betydelse.

Däremot bedömer disciplinnämnden det som en allvarlig förseelse att licenshavaren genomförde en otillåten blankningsaffär för faderns räkning, något som förutsatte forcering av institutets system.

Vid en samlad bedömning av vad som lagts licenshavaren till last finner nämnden att den för honom registrerade licensen bör återkallas men att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig. Vid bedömning av återkallelsetidens längd beaktar nämnden den tid under vilken licenshavaren till följd av det inträffade inte kunnat arbeta med sådana uppgifter som omfattas av SwedSecs regler.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen för tiden intill utgången av mars 2003.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%