Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2002:9

(2002-10-14)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades den 17 januari 2002 som licenshavare enligt 4:18 (numera 4:19) i SwedSecs Regelverk efter en den 5 mars 2001 dagtecknad ansökan. Sedan licenshavaren på egen begäran lämnat sin anställning som chef för den svenska institutionella aktiehandeln i institutet, har licenshavarens licens upphört att gälla (4:20 Regelverket).

Institutet har anmält att – enligt institutets bedömning – licenshavaren i sitt arbete i institutet överträtt bl.a. det interna regelverket.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren.

Licenshavaren har bestritt att licenshavaren gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda disciplinpåföljd.

Överväganden

SwedSec har gjort gällande att licenshavaren

  1. i samband med utlandsaffärer träffat beslut om att ge två kunder fördelaktigare priser än gällande marknadsläge, beslut som licenshavaren enligt institutets interna regelverk saknade befogenhet att träffa,
  2. underlåtit att dokumentera uppdragen för de båda nu aktuella kundernas räkning på sådant sätt att uppdragen och avsluten i efterhand kunnat verifieras.

I fråga om punkt 1 har licenshavaren bl.a. uppgett att de ifrågavarande kursavvikelserna till stor del kan ha berott på att handel skett över utländsk börs med andra öppethållandetider än Stockholmsbörsen. Licenshavaren har emellertid medgett att licenshavaren i vissa fall gett de aktuella kunderna förmånligare kurser varvid syftet har varit att Institutet skulle kunna behålla kunderna med därav följande courtage-intäkter. Licenshavaren har förklarat att licenshavaren varit av den uppfattningen att licenshavaren som ansvarig chef hade rätt att göra affärsmässiga bedömningar av detta slag. Nämnden lägger licenshavarens medgivande till grund för sin bedömning.

Både institutet och SwedSec har gjort gällande att licenshavaren på grund av att licenshavaren gett de aktuella kunderna säkra vinster genom transaktioner till kurser som avvikit från marknadsläget åsidosatt sundhetskravet i 1 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, där det föreskrivs att värdepappersrörelse skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att rörelsen kan anses sund. Dessa föreskrifter är mycket allmänt hållna och sundhetskravet har främst till syfte att ligga till grund för krav på institutens organisation, verksamhet enligt bolagsordningen, inre kontroll- och säkerhetsuppbyggnad samt riskhanteringssystem (se bl.a. prop. 1990/91:142 s. 156, 1989/90:116 s. 59 f och 1992/93:89 s. 106, 192 och 193). Inte minst med hänsyn till det grundläggande sundhetskravet får det emellertid anses klart att licenshavaren borde ha haft ett medgivande från institutets ledning för att på sätt som skett favorisera vissa kunder på institutets bekostnad.

När det gäller punkt 2 har licenshavaren hänvisat till att licenshavarens uppdrag för de aktuella kundernas räkning inte varit diskretionärt och därför inte behövt dokumenteras. Av licenshavarens egna uppgifter framgår emellertid att uppdraget i viss mån haft diskretionär prägel, låt vara att licenshavaren tydligen haft lång relation med de aktuella kunderna och väl känt till kundernas önskemål. Det finns därför enligt disciplinnämndens mening fog för att hävda att det arbetssätt som tillämpats borde ha kommit till uttryck i ett uppdrag som dokumenterats.

SwedSec har förklarat att det enligt SwedSecs mening inte framstår som rimligt att licenshavaren i ett disciplinärt förfarande ensam skall bära ansvar för de oklarheter i fråga om tjänstebefogenheter och innebörd av tidigare uppgörelser som uppenbarligen varit för handen. I sammanhanget bör enligt SwedSec också beaktas att licenshavaren på eget initiativ genom att lämna sin anställning tagit konsekvenserna av sitt handlande. Vid en samlad bedömning anser SwedSec – särskilt med hänsyn till att licenshavarens handlande ej inneburit att något kundintresse trätts för när eller varit styrt av eget vinningssyfte – att strängare påföljd än varning ej bör komma i fråga.

Som redan har framgått finns det utrymme för kritik av licenshavarens handlande i här aktuella hänseenden. Med beaktande av de mildrande omständigheter som SwedSec har hänvisat till låter emellertid disciplinnämnden bero vid vad som förekommit i ärendet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%