Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:2

(2003-03-18)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades av SwedSec som licenshavare den 3 december 2001 efter ansökan den 12 november 2001. Licenshavaren var då verksam vid institutet som aktiemäklare. Efter en kollaps på arbetsplatsen i juni 2002 har licenshavaren varit sjukskriven.

Institutet har den 30 augusti 2002 anmält att licenshavaren

 • delsbrutit mot institutets Handlarinstruktion genom att
  •  – handla utan kunds uppdrag,
  •  – underlåta att dokumentera affärsuppdrag,
  •  – flytta affärer mellan olika kunder och lova vissa kunder positivt utfall eller återgång av affär,
 • delsockså brutit mot institutets Etiska regler genom att
  •  – yppa kunds förhållanden till andra kunder,
  •  – agera på sådant sätt att konflikt uppstått mellan institutets kunder samt att vissa kunder gynnats på andras bekostnad.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra bedömningen att licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren, som i ärendet företrätts av sin advokat, har förklarat sig varken kunna bestrida eller medge överträdelse av Handlarinstruktionen eller de Etiska reglerna. Licenshavaren har emellertid bestritt att det finns skäl att återkalla den utfärdade licensen.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling.

Överväganden

Disciplinnämnden finner det i ärendet utrett att licenshavaren under april–maj 2002 vid flera tillfällen i strid mot institutets Handlarinstruktion gjort affärer utan uppdrag från kund och via handelslagret tagit positioner som licenshavaren sedan fördelat i sin kundkrets och även flyttat affärer mellan olika kunder. Av utredningen framgår vidare att licenshavaren vid ett par tillfällen röjt annan kunds namn och affärsplaner. Även i övrigt får det anses vara styrkt att licenshavaren brutit mot institutets Handlarinstruktion och dess Etiska regler på det sätt som anges i institutets anmälan.

Licenshavaren har åberopat ett den 24 september 2002 utfärdat intyg av legitimerad psykolog enligt vilket licenshavaren på grund av ökad arbetsbelastning visat symtom på överansträngning med drastiskt reducerade psykologiska funktioner som följd, en utveckling som enligt psykologens bedömning startat redan december 2001–januari 2002 och lett fram till kollapsen den 12 juni 2002. Enligt läkarintyg den 6 och 20 september 2002 befann sig licenshavaren i ett depressionstillstånd, som mycket väl skulle ha kunnat ligga till grund för felaktigt handlande.

Disciplinnämnden finner den sålunda åberopade utredningen tala för att det som lagts licenshavaren till last delvis skulle kunna vara att tillskriva ett psykiskt insufficienstillstånd. Omständigheterna är dock inte sådana att detta kan leda till frihet från disciplinpåföljd.

Vad som lagts licenshavaren till last är av så allvarlig beskaffenhet att nämnden finner att den för licenshavaren registrerade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%