Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:3

(2003-03-18)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades av SwedSec som licenshavare den 22 januari 2002 efter ansökan den 13 augusti 2001. Vid den tid som är aktuell i detta ärende arbetade licenshavaren som aktiemäklare hos institutet.

Institutet har den 4 december 2002 anmält att det – sedan licenshavarens anställning upphört – uppdagats att licenshavaren brutit mot institutets Handlarinstruktion genom att

  1. lämna bristfällig information till kunderna om de risker som varit förknippade med handeln,
  2. lämna information om uppkomna förluster som kunderna inte förstått och som därtill delvis varit oriktig,
  3. i efterhand och i alltför generella ordalag göra avstämningar med kunderna om utförda transaktioner,
  4. för kundens accept presentera förslag till affärer på ett så diffust sätt att i själva verket licenshavaren själv stått för de avgörande besluten,
  5. först genomföra affär och därefter föreslå kunden utförande av transaktionen.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig ifrågasätta om licenshavaren är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har erkänt vad som lagts licenshavaren till last men får anses ha bestritt att det finns skäl att återkalla den för licenshavaren utfärdade licensen.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling.

Överväganden

I 1 kap. 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse föreskrivs bl.a. att värdepappersinstitut från sina kunder skall inhämta uppgifter om deras ekonomiska situation, erfarenhet av värdepappersmarknaden och syftet med de tjänster de efterfrågar och vid sina kontakter med kunder lämna tillräcklig information om sådana omständigheter som är väsentliga i sammanhanget. En häremot svarande föreskrift finns även i institutets Handelsregler, där det i punkt 12 första att-satsen föreskrivs att erforderlig information vid affärsuppdrag bör dels inhämtas från, dels lämnas till kunden om sådana omständigheter som är väsentliga för affärsuppdraget och att den insikt kunden har i handel med finansiella instrument härvid bör beaktas.

Institutets anmälan avser licenshavarens kontakter under första halvåret 2002 med två kunder som var syskon och hade ärvt en aktieportfölj. Den dokumentation som har förebragts i ärendet visar att licenshavaren – i enlighet med vad han också medgivit – i alltför allmänna och svepande ordalag orienterat dem om ganska avancerade affärsupplägg som huvudsakligen rört derivattransaktioner och om det faktiska utfallet av genomförda affärer. Särskilt informationen om risker får anses ha varit bristfällig med hänsyn till att syskonens insikter i villkoren för derivathandel förefaller ha varit begränsad. Även institutets anmärkningar om att förluster delvis redovisats på ett oriktigt sätt samt att vissa transaktioner och utfall redovisats först i efterhand vinner stöd av dokumentationen i ärendet.

Licenshavaren har hänvisat till att han känt en press att dra in courtage till arbetsgivaren och till att licenshavaren inte handlat för egen vinnings skull utan gjort sitt bästa för att kunderna skulle tjäna pengar.

Att kunden informeras om de risker som är förenade med värdepappersaffärer är en princip av grundläggande betydelse. Särskilt med hänsyn härtill finner nämnden, vid en samlad bedömning av vad som lagts licenshavaren till last, att den för licenshavaren registrerade licensen bör återkallas men att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig. Vid bedömning av återkallelsetidens längd beaktar nämnden den tid under vilken licenshavaren till följd av det inträffade inte kunnat arbeta med sådana uppgifter som omfattas av SwedSecs regler.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen för tiden intill utgången av oktober 2003.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%