Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:4

(2003-03-18)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades av SwedSec den 4 december 2001 efter ansökan den 26 mars 2001. Licenshavaren var då verksam vid institutet.

Institutet har den 14 januari 2003 anmält att licenshavaren den 18 oktober 2002 avslutat sin anställning i institutet och att detta haft samband med överträdelser av SwedSecs regelverk och institutets interna policies och rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec förklarat sig göra den bedömningen att licenshavaren inte är lämplig för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har erkänt vad som lagts licenshavaren till last.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling.

Överväganden

Disciplinnämnden finner det i ärendet utrett att licenshavaren under tiden den 21 mars–23 maj 2002 handlagt transaktioner för en aktiesparklubb, som haft licenshavarens far och farbror som enda medlemmar, och därvid genomfört 16 transaktioner genom s.k. nettning. I samtliga fall utom ett har likvid saknats på klubbens konto. Transaktionerna har utförts utan att courtage påförts. Den 18 juli 2001 har licenshavaren vidare för sin mors räkning köpt och senare sålt en aktiepost med en vinst på 10.000 kronor. Affärerna har nettats utan att modern erlagt någon köpeskilling. Sammanlagt uppgår värdet på ovan angivna transaktioner till 8,3 miljoner kronor och vinsterna till ca 160.000 kronor. Vissa av vinsterna av aktiesparklubbens transaktioner har överförts till licenshavarens eget konto.

Det är klarlagt att det angivna förfarandet i ett flertal avseenden innebar åsidosättande av institutets regelverk. Att tillåta nettningsaffärer innebar en otillåten kreditgivning. Medarbetare får inte handlägga närståendes transaktioner. Föreskriven prövning inför öppnande av nytt kundkonto ägde inte rum. Skriftlig fullmakt från aktiesparklubben saknades. Telefonsamtal mellan licenshavaren och aktiesparklubben spelades inte in. Institutets system forcerades. Courtage eftergavs utan befogenhet.

Även med beaktande av att licenshavaren hänvisat till att licenshavaren under den aktuella tiden levt under stark press till följd av personliga bekymmer anser disciplinnämnden de påtalade överträdelserna så allvarliga att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%