Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:5

(2003-06-23)

Bakgrund

Licenshavaren har av SwedSec registrerats som licenshavare efter ansökan den 4 maj 2001. Vid den tid som är aktuell i detta ärende arbetade licenshavaren hos institutet (publ) som ansvarig för fondverksamheten i en region.

Institutet har i skrivelse till SwedSec den 30 april 2003 anmält att licenshavaren skilts från sin tjänst i institutet efter överträdelser av SwedSecs regelverk och institutets interna policies/rutiner.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att licenshavaren enligt SwedSecs mening inte kan anses lämpad för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har inte begärt muntlig förhandling och inte heller i övrigt hört av sig.

Överväganden

Av handlingarna i ärendet framgår att licenshavaren under tiden den 4 maj 2001–den 24 juli 2002 gjort över 700 affärer – däribland 123 otillåtna korttidsaffärer – för egen räkning, varvid han efter överenskommelse med en kund utfört transaktionerna i kundens namn och över kundens depå i institutet.

Licenshavarens förfarande har i flera avseenden innefattat åsidosättanden av institutets etikregler. Han har sålunda genom sitt handlande brutit mot i detta regelverk intagna bestämmelser om anmälningsskyldighet för eget värdepappersinnehav och förändringar i detta, om förbud mot att handlägga egna affärer, om förbud mot korttidsaffärer samt om förbud mot att använda bulvan. Förfarandet innefattar också brott mot Svenska Fondhandlareföreningens Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m.m. gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt deras närstående.

Det är vidare klarlagt att banken som en följd av licenshavarens affärer drabbats av en betydande skada.

Överträdelserna får anses så allvarliga att annan påföljd än återkallelse av licensen inte är möjlig.

Nämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%