Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:6

(2003-10-02)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades den 14 december 2001 av SwedSec som licenshavare efter ansökan den 8 november samma år, i vilken han förband sig att följa SwedSecs vid var tid gällande regler för licenshavare. Vid den tid som är aktuell i detta ärende arbetade han hos aktiemäklare på ett institut. Den 15 april 2002 övergick han till avdelningen för corporate finance. Denna avdelning lades ned i juni samma år, varvid licenshavaren sades upp på grund av arbetsbrist. I ärendet är upplyst att licenshavaren vid domstol för talan mot institutet om skadestånd på grund av uppsägningen.

Disciplinnämnden har tidigare handlagt en anmälan av SwedSec gentemot licenshavaren. I det ärendet fann nämnden i beslut den 2 augusti 2002 utrett att licenshavaren i strid med Svenska Fondhandlareföreningens regler varit delägare i ett icke publikt bolag för handel och förvaltning av finansiella instrument som saknat begränsningar i fråga om korttidsaffärer. Med hänsyn särskilt till att licenshavaren redan före den tidpunkt då han blev bunden av SwedSecs regler vidtagit åtgärder för att avveckla det ifrågavarande aktieinnehavet och genomfört avvecklingen kort tid därefter lät emellertid nämnden bero vid vad som förekommit i ärendet.

Institutet har härefter i skrivelse till SwedSec den 17 september 2002 med komplettering den 8 januari 2003 anmält att bolaget efter verkställd utredning konstaterat att licenshavaren bedrivit osund handel genom att i strid med det interna regelverket vid ett flertal tillfällen handla för egen räkning och utan uttryckliga order ägna sig åt handel för kunds räkning.

Sedan skriftväxling ägt rum har SwedSec med hänvisning till institutets anmälan underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att denne enligt SwedSecs mening inte kan anses lämpad för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har bestritt att det finns förutsättningar för att ålägga honom disciplinpåföljd.

Överväganden

Den tidsperiod som är aktuell i ärendet sträcker sig från den 8 november 2001, då licenshavaren åtog sig skyldighet att följa SwedSecs regelverk, fram till april 2002, då han förflyttades till avdelningen för corporate finance. Av handlingarna framgår att licenshavaren under denna tid var aktieägare i det onoterade bolaget Wireless Independent Provider AB (WIP) och fr.o.m. årsskiftet 2001/2002 ordförande i nämnda bolags styrelse. Enligt SwedSecs anmälan har licenshavaren under den aktuella tiden i en inte obetydlig omfattning handlagt egna affärer i WIP-aktien i strid med en inom institutet gällande intern instruktion. Vidare har SwedSec gjort gällande att licenshavaren dels felaktigt informerat en kund om viss vinstgivande affär, dels utfört viss affär utan att uppdrag lämnats.

Licenshavaren har hävdat att det inte gällt något förbud för honom att göra egna affärer i WIP-aktien särskilt som institutet känt till hans engagemang i bolaget. Enligt en i ärendet företedd instruktion avseende anställdas och närståendes värdepappers- och valutaaffärer är det emellertid generellt förbjudet för en anställd att handlägga egna värdepappersaffärer, och licenshavaren kan inte anses ha gjort sannolikt att han erhållit någon dispens från förbudet. Nämnden konstaterar att licenshavaren kommit att på en gång ha rollen av mäklare, aktieägare, bolagsrepresentant och market-maker med avseende på de egna affärerna i WIP-aktien. Detta förfarande strider på ett flagrant sätt mot de principer som gäller för en aktiemäklares verksamhet. Oavsett om institutets interna kontrollsystem brustit i effektivitet får överträdelserna anses så allvarliga att licensen redan på grund härav bör återkallas utan tidsbegränsning.

När det gäller den av SwedSec åberopade kundrelationen har SwedSec företett en omfattande dokumentation i form av bl.a. brev från den aktuella kunden, utskrifter av telefonsamtal mellan licenshavaren och denna samt utdrag ur noteringar för kundens depå. Licenshavaren har gjort ett antal invändningar, däribland att utskrifterna kan tänkas oriktigt återge samtalen, att samtal mellan honom och kunden kan ha skett per mobiltelefon vid sidan av vad som inspelats hos institutet, att institutet valt att inte åberopa alla relevanta samtal och att han till följd av förflyttningen till avdelningen för corporate finance eller till följd av uppsägningen inte kunnat avsluta kundens ifrågavarande affärer. Den av SwedSec åberopade utredningen ger emellertid så starkt stöd åt vad SwedSec i denna del lagt licenshavaren till last, att det måste anses ställt utom rimligt tvivel att licenshavaren inte bara felaktigt informerat kunden om resultatet av en affär utan också utfört en affär för kundens räkning utan något uppdrag.

Nämnden återkallar den för licenshavaren registrerade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%