Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:7

(2003-12-02)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades som licenshavare av SwedSec den 6 februari 2002 efter en den 26 september 2001 dagtecknad ansökan. Under den tid som är aktuell i detta ärende arbetade licenshavaren som kapitalförvaltare i ett institut.

I skrivelse till SwedSec har institutet den 6 juni 2003 anmält att licenshavaren i strid med institutets interna instruktion handlat diskretionärt för två kunders räkning utan att föreskrivna avtal om diskretionär förvaltning upprättats samt att licenshavaren i strid med vad som uttalats i förarbetena till lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall rekommenderat en kund hur en transaktion skulle genomföras för att undgå skattemyndighetens kontroll.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att varning enligt SwedSecs mening framstår som en lämplig påföljd.

Licenshavaren har bestritt att han gjort sig skyldig till något regelbrott. Licenshavaren har förklarat sig avstå från att begära muntlig förhandling under förutsättning att eventuell disciplinpåföljd stannar vid varning.

Överväganden

Av handlingarna framgår att det i institutets regelverk föreskrivs att diskretionär kapitalförvaltning – dvs. en kapitalförvaltningsform inom vars ram institutet utan kundens hörande genomför omplaceringar på kundens depå i enlighet med en i förväg överenskommen placeringsstrategi – får utföras endast i enlighet med skriftligt avtal. Utredningen visar vidare att licenshavaren under år 2002 bedrev diskretionär förvaltning för två kunders räkning. Även om det vill synas som om kunderna var införstådda med detta förelåg ostridigt inget skriftligt avtal om diskretionär förvaltning. Licenshavaren åsidosatte således institutets regler och bröt därigenom även mot SwedSecs regelverk.

Det är vidare klarlagt att licenshavaren vid ett telefonsamtal den 5 december 2002 lämnade ett råd till en kund som måste uppfattas som en mer eller mindre förtäckt anvisning om hur kunden skulle kunna gå till väga för att utan upptäckt lämna oriktiga uppgifter i sin deklaration. Licenshavaren har härigenom allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som licenshavare.

Liksom SwedSec anser nämnden att licenshavaren för det inträffade bör meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%