Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2003:8

(2003-12-02)

Bakgrund

Licenshavaren registrerades som licenshavare av SwedSec den 19 november 2001 efter en den 29 oktober 2001 dagtecknad ansökan. Vid den tid som är aktuell i ärendet arbetade licenshavaren i ett institut som aktiemäklare.

Institutet har den 28 augusti 2003 anmält att licenshavaren den 18 samma månad skilts från sin tjänst på grund av att licenshavaren brutit dels mot NBKs rekommendation angående återköp av egna aktier, dels också mot Svenska Fondhandlareföreningens rekommendation angående anställdas egna värdepappersaffärer.

Licenshavaren har inte låtit sig avhöra till SwedSec eller till disciplinnämnden men har på den av institutet gjorda anmälan erkänt att han förfarit på det sätt bolaget angivit.

Överväganden

Enligt punkt 6 i Näringslivets Börskommittés regler om köp och försäljning av egna aktier får – med undantag för s.k. blockaffärer – ett aktiemarknadsbolags förvärv av egna aktier under en dag uppgå till högst 25 % av den genomsnittliga dagsomsättningen under de fyra kalenderveckor som närmast föregått den vecka under vilket köpet ägt rum. I bestämmelsen sägs vidare att köp som ett mäklarföretag har ackumulerat från olika säljare för att överlåta till bolaget inte räknas som blockaffär med mindre än att varje enskild affär uppfyller de storlekskrav som gäller för blockaffärer.

Av utredningen framgår att licenshavaren vid genomförande av återköp för en kunds räkning under samma dag rapporterat återköp från tre olika säljare som översteg den tillåtna dagsvolymen men inte nådde upp till den föreskrivna blockgränsen. Licenshavaren har härigenom medverkat till en överträdelse av Näringslivets Börskommittés regler om köp och försäljning av egna aktier. Även om dessa regler vid den aktuella tiden betecknades som rekommendation måste de anses ha tillhört de regler som branschen tillämpat. Licenshavaren har därmed överträtt även SwedSecs regelverk.

Licenshavaren har vidare erkänt att han haft en överenskommelse med en kund som innebar att han gjort ett tusental affärer för egen räkning där transaktionerna skett i kundens namn och över kundens depå hos institutet. Transaktionerna, som i huvudsak skett under perioden sommaren 2002 till augusti 2003, hade inte anmälts till institutet. Av transaktionerna har ett betydande antal varit s.k. korttidsaffärer, där innehavstiden varit kortare än en månad. Licenshavaren har även under 2003 gjort ett antal korttidsaffärer i eget namn och över egen depå. Licenshavarens handlande har i denna del inneburit att han brutit mot punkt 3.2 och 3.10 i Svenska Fondhandlareföreningens regler om affärer med finansiella instrument m.m. gjorda för egen räkning av anställda. Genom korttidsaffärerna har licenshavaren även brutit mot punkt 3.1 i nämnda regler. Licenshavarens förfarande har vidare inneburit att licenshavaren brutit mot institutets interna regelverk om anmälningsskyldighet för eget värdepappersinnehav och förändringar i detta, om förbud mot att handlägga egna affärer och om förbud mot korttidsaffärer. Licenshavarens erkännande stöds av omständigheterna.

Den senare överträdelsen är av så allvarlig art att licenshavarens licens bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%