Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2004:1

(2004-08-25)

Bakgrund

Licenshavaren erhöll SwedSec-licens den 19 oktober 2001 med stöd av 4.18 SwedSecs regelverk. Licenshavaren var då anställd i institutet. Eftersom licenshavaren inte före utgången av 2003 genomgått godkänt kunskapstest, har licensen förfallit.

Institutet har den 5 februari 2004 anmält att licenshavaren övergått till arbetsuppgifter utanför SwedSecs verksamhetsområde samt att en intern utredning visat att licenshavaren under sin tid som privatrådgivare brutit mot institutets interna etiska regler för värdepappersaffärer genom att dels underlåta att redovisa ett ej obetydligt antal egna affärer under år 2003, dels anlita annat värdepappersinstitut än institutet.

Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec i ansökan till disciplinnämnden anfört: Licenshavarens licens har förfallit vid årsskiftet 2003/2004. De anmälda regelöverträdelserna har emellertid ägt rum under tid då licenshavaren innehade aktiv licens. Licenshavaren kan genom att undergå godkänt kunskapstest tänkas kvalificera sig för förnyat innehav av licens. Till undvikande av att i sådant fall de anmälda överträdelserna ej kan beaktas eftersom de ej prövats, anser SwedSec tillräckligt starka skäl tala för att bereda disciplinnämnden tillfälle, att ta ställning till huruvida licenshavarens agerande – om licenshavaren innehaft licens – bort föranleda återkallelse av densamma. Enligt SwedSecs mening borde detta vara fallet.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Överväganden

Av utredningen får anses framgå att licenshavaren i enlighet med vad SwedSec gjort gällande brutit mot institutets interna etiska regler för värdepappersaffärer genom att dels underlåta att redovisa ett ej obetydligt antal egna affärer under år 2003, dels för dessa affärer anlita annat värdepappersinstitut än institutet. Disciplinnämnden anmärker att den som är anställd inom ett instituts värdepappersrörelse, fond- och notariatrörelse eller liknande redan enligt Svenska Fondhandlareföreningens generella regler är skyldig att till arbetsgivaren anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet. I dessa regler anges också att affärer med finansiella instrument för den anställdes räkning bör, om så är möjligt, göras genom arbetsgivaren. Disciplinnämnden noterar ytterligare att det inte har gjorts gällande att licenshavarens affärer utgjort s.k. korttidsaffärer.

Licenshavaren har i ärendet anfört bl.a. följande. Licenshavaren drabbades under år 2003 av utbrändhetssymtom och tog därför tjänstledigt under sommaren. Efter sin återkomst kände licenshavaren att licenshavaren inte kunde arbeta tillräckligt effektivt och fick därför på egen begäran ledigt under ytterligare ca tre månader. Så småningom besökte licenshavaren en läkare och blev därvid sjukskriven på heltid på grund av utbrändhet/utmattning, som numera utvecklats till en depression. Sedan licenshavaren undergått behandling och en tid prövat arbete på annat institut återvände licenshavaren till institutets huvudkontor, där det uppstod en konflikt mellan honom och arbetsgivaren. På fråga upplyste licenshavaren i det sammanhanget att licenshavaren för egen del handlade med aktier genom internetmäklare, en tjänst som vid den aktuella tiden inte tillhandahölls av institutet. Licenshavaren kände inte till vare sig att detta stred mot institutets regler eller att licenshavaren var skyldig att redovisa sina egna affärer. Inte heller kände licenshavaren till att licenshavaren kommit att bli licenshavare trots att licenshavaren inte lyckats klara föreskrivna kunskapstest.

Licenshavaren har i ärendet ingivit ett läkarintyg som bestyrker att licenshavaren har varit långtidssjukskriven på grund av depression.

Som framgår av det föregående står det klart att licenshavaren brutit mot institutets regler i de hänseenden som SwedSec gjort gällande. Överträdelsen är av sådant slag att den skulle kunna leda till återkallelse av licens. Enligt SwedSecs regelverk gäller emellertid att, om disciplinnämnden finner att licens kan återkallas men att sådan åtgärd ej är oundgängligen nödvändig, nämnden kan meddela varning. Enligt disciplinnämndens mening är överträdelsen i förevarande fall inte så allvarlig att den, om licenshavaren fortfarande hade varit licenshavare, skulle ha föranlett återkallelse av licensen, utan påföljden skulle ha stannat vid en varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%