Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2004:2

(2004-09-01)

Bakgrund

Efter ansökan den 26 oktober 2001 registrerades licenshavaren, som licenshavare hos SwedSec den 19 november 2001. Licenshavaren var vid den tiden aktiechef hos institutet, vid vilket företag licenshavaren blev verkställande direktör den 6 februari 2002.

Institutet har den 10 februari 2004 anmält till SwedSec att licenshavaren den 5 februari 2004 entledigats från befattningen som verkställande direktör och att detta haft samband med att licenshavaren handlat i strid med SwedSecs regelverk. Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec underställt disciplinnämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren.

I ärendet har den 23 augusti 2004 muntlig förhandling ägt rum.

Överväganden

Som SwedSec anmärkt är licenshavaren bunden vid SwedSecs regelverk sedan dagen för licenshavarens ansökan om licens den 26 oktober 2001. Förhållanden som hänför sig till tiden dessförinnan kan därför inte prövas i detta ärende.

SwedSec har i ärendet gjort gällande att licenshavaren utfört fiktiva affärer med viss depåkund som motpart genom manuella registreringar i institutets interna datorsystem av försäljningar och köp av finansiella instrument mellan handelslagret hos institutet och depåkundens konto. Beträffande förhållandet mellan institutet och depåkunden har SwedSec framhållit att dokumentation avseende depå, konto, eventuellt diskretionära uppdrag, fullmakt, order- och transaktionsflöden saknas helt eller delvis. Som aktiechef och sedermera verkställande direktör har licenshavaren enligt SwedSec utfört transaktioner för kundens räkning utan att förvissa sig om gränserna för sina befogenheter och villkoren för uppdragens utförande. Licenshavaren har därigenom brutit såväl mot sundhetskravet i 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse som mot institutets instruktion avseende depåhandlingar samt arkivering av avtal m.m. Licenshavaren har också enligt SwedSec allvarligt åsidosatt sin skyldighet att hålla behörig befattningshavare eller styrelsens ordförande informerade om sitt förfarande.

Av licenshavarens uppgifter kan slutas att licenshavaren gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för depåkunders eller för institutets egen räkning och att licenshavaren i händelse av vinst förde över delar av denna bl.a. till den nu ifrågavarande depåkunden. Vid förlust kunde licenshavaren däremot – på sätt som skett när det aktuella förfarandet uppdagades – låta denna helt eller delvis stanna på handelslagret och därmed på institutet. Licenshavaren har förklarat att licenshavarens handlande i det aktuella fallet hade sin bakgrund i att licenshavaren sökte kompensera kunden för en förlust som förorsakats av att licenshavaren under år 2000 missat att i rätt tid utföra en säljorder. Den hos institutet rådande företagskulturen präglades enligt licenshavaren av en strävan att söka lösningar på konflikter med kunder också med okonventionella metoder.

Oavsett om man vill beteckna de på detta sätt gjorda affärerna som fiktiva eller ej strider enligt disciplinnämndens mening licenshavarens handlande mot grundläggande principer för värdepappershandel sådana som dessa har kommit till uttryck bl.a. i 7 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Detta gäller oberoende av om förfaranden av sådant slag tidigare ägt rum hos institutet eller annorstädes, särskilt som licenshavaren i sin egenskap av aktiechef och sedermera verkställande direktör hade ansvar för att företagets praxis stod i överensstämmelse med det sundhetskrav som har kommit till uttryck i nämnda paragraf.

Beträffande avsaknaden av dokumentation har licenshavaren förklarat att licenshavaren var väl medveten om kraven för att öppna konto och depå hos institutet. Licenshavaren har emellertid sagt sig ha haft anledning att utgå från att dessa krav var uppfyllda då depån etablerades, eftersom uppgifterna om kunden på dataskärmen framträdde på samma sätt som i normala fall. Licenshavaren kan inte åläggas något disciplinärt ansvar för brister i institutets administration avseende förvaring av kundhandlingar. Från den aktuella kunden hade licenshavaren ett muntligen lämnat diskretionärt uppdrag att göra affärer för kundens räkning.

Disciplinnämnden anser sig inte kunna utesluta att licenshavaren haft ett muntligt uppdrag att diskretionärt göra affärer för depåkundens räkning, men avsaknaden av dokumentation rörande detta uppdrag strider i så fall mot institutets interna regelverk och måste tillskrivas licenshavaren som försummelse. På grundval av licenshavarens uppgifter står det vidare klart att den aktuella depåkundens konto hos institutet hade lagts upp på grundval av licenshavarens förmedling och att det var licenshavaren som hade kundansvar för denne. Oberoende av om även annan kan lastas för avsaknaden av dokumentation i övrigt angående depåkunden bär även licenshavaren redan i sin egenskap av kundansvarig mäklare ett ansvar här för, något som också kommit till uttryck i institutets interna regelverk. Att licenshavaren dessutom var aktiechef och sedermera verkställande direktör kan inte ha minskat licenshavarens ansvar.

Slutligen finner disciplinnämnden att det uppenbart följer av allmänna principer att licenshavaren inte kunde agera på ett sätt som i realiteten innebar en ren värdeöverföring från institutet till depåkunden utan stöd hos styrelseordföranden eller i varje fall institutets compliance-funktion.

Särskilt licenshavarens förfarande att göra affärer i institutets namn utan på förhand ta ställning till om detta skedde för depåkunders eller för institutets egen räkning finner disciplinnämnden utgöra en så allvarlig regelöverträdelse att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%