Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2005:2

(2005-02-28)

Bakgrund

Efter ansökan den 20 april 2001 registrerades licenshavaren som licenshavare hos SwedSec. Licenshavaren var då anställd som mäklare hos institutet och arbetade i huvudsak med privatkunder. Efter det att de händelser som anmälts i ärendet uppmärksammats, har licenshavaren sagt upp sig och lämnat sin anställning. Licenshavarens licens har därmed förfallit.

Institutet har den 8 oktober 2004 anmält att licenshavarens uppsägning haft samband med att licenshavaren agerat i strid med SwedSecs regler för licensiering och därigenom dokumenterat sig olämplig som licenshavare. Med hänvisning till denna anmälan och till att de anmälda regelöverträdelserna ägt rum under tid då licenshavaren var innehavare av aktiv licens har SwedSec i ansökan till disciplinnämnden begärt nämndens prövning av frågan huruvida licenshavarens agerande – för det fall att licenshavaren alltjämt innehaft licens – skulle föranlett återkallelse av densamma.

Licenshavaren har bestritt ansökningen.

I ärendet har muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av styrelseordföranden Lars Bredin och verkställande direktören Margareta Carlsten samt licenshavaren jämte ombud varit personligen närvarande. Dessutom har representanter för institutet närvarit.

Överväganden

De anmärkningar som har riktats mot licenshavaren har sin utgångspunkt i att en av hans depåkunder är mormor till hans sambo. SwedSec har påstått att licenshavaren exponerat institutet för risker genom att låta köpa in aktier till institutets handelslager för att sedan vänta med att boka upp affärerna på sambons mormors depå till dess att affärsresultat förelegat. Dessutom har SwedSec gjort gällande att licenshavaren satt sig över bolagets interna regelverk genom att utan skriftligt avtal och i avsaknad av befogenhet hantera sambons mormors depåer diskretionärt. Vidare har SwedSec gjort gällande att licenshavaren genom att åta sig förvaltningen för mormoderns depåer överträtt institutets interna regler för närståendes transaktioner. SwedSec har härvid särskilt beaktat att delar av vinsterna i förvaltningen tillgodoförts licenshavarens sambo i form av gåva eller penninglån och att licenshavarens eget kapital använts för återbetalning av nämnda lån.

Vad gäller SwedSecs första påstående har i ärendet åberopats utredning som visar att licenshavaren i betydande omfattning köpt aktier till handelslagret som först senare – vanligtvis följande bankdag – bokförts på en av sambons mormors depåer. Detta förhållande liksom det mycket positiva resultatet av licenshavarens förvaltning av den aktuella depån väcker otvivelaktigt starka misstankar att licenshavaren avvaktat med bokföring på depån till dess att han kunnat konstatera att affären gav vinst, vilket i så fall skulle vara en allvarlig regelöverträdelse.

Licenshavaren har emellertid förnekat att han förfarit på detta sätt och uppgivit att hans arbetsbörda ofta ledde till att han – för att bättre utnyttja arbetstiden – bokförde affärer över handelslagret först följande arbetsdag före börsens öppnande inte bara med avseende på den aktuella depån utan också i fråga om andra depåer. I ärendet har inte visats att licenshavaren låtit bokföra eventuella förlustaffärer på andra kunders depåer eller låtit förlust stanna på handelslagret. Inte heller är licenshavarens uppgift att bokföringen på mormoderns depå gjordes före börsens öppnande motbevisad. Under angivna omständigheter finner disciplinnämnden – även med beaktande av att licenshavaren under institutets internutredning inledningsvis lämnat sanningslösa uppgifter – att vad som i denna del lagts honom till last inte är styrkt med tillräcklig grad av säkerhet. Nämnden vill understryka att det givetvis var olämpligt att licenshavaren inte omedelbart bokförde gjorda affärer på kund men har uppfattat anmärkningspåståendet så att det inte hävdas att detta förhållande i sig stått i strid med någon inom institutet gällande regel.

Licenshavaren har medgivit att han förvaltat sambons mormors depåer ”semidiskretionärt” men hävdat att detta grundade sig på ett muntligt avtal dem emellan och att han haft befogenhet att bedriva denna typ av förvaltning. Licenshavaren har hänvisat till att semidiskretionär förvaltning får anses ha godtagits av institutet eftersom det förekom i viss utsträckning bland mäklare med en ställning motsvarande licenshavarens egen. Institutet har bestritt att diskretionär eller semidiskretionär förvaltning varit tillåten för licenshavaren och upplyst att kunder för vilka diskretionär förvaltning gällde hänvisats till annan personal, fram till hösten 2003 till ett särskilt bolag inom institutets koncern. Institutet har dock förklarat sig inte vilja bestrida att förvaltning med diskretionära inslag i viss utsträckning kan ha förekommit bland mäklarna.

Disciplinnämnden finner det klarlagt att diskretionär förvaltning i den form som licenshavaren tillämpat i det aktuella fallet måste anses ha stått i strid med institutets regler. Att licenshavaren inte sörjt för att något skriftligt avtal i ämnet upprättats och att han i åtskilliga hänseenden förfarit på ett sätt som försvårar efterkontroll medför att omständigheterna får anses särskilt graverande.

När det gäller anmärkningarna i övrigt beaktar disciplinnämnden att det i Svenska Fondhandlareföreningens regler, till vilka institutets interna regler hänvisar, anges att med närstående avses ”make/maka, sambo, registrerad partner eller omyndigt barn, vilket står under den anställdes vårdnad”. Mormodern till licenshavarens sambo var alltså inte i denna mening närstående till licenshavaren. Om det skulle ha förhållit sig så att licenshavaren använt henne som bulvan för sig själv eller för sin sambo eller att någon av dem tillförsäkrats viss andel i vinsten, skulle licenshavarens förfarande givetvis ändå anses ha inneburit ett brott mot reglerna om anställdas egen- eller närståendehandel, eftersom han inte anmält handeln till institutet och denna dessutom innefattat både s.k. korttidsaffärer och affärer med vissa aktier under s.k. Closed Periods, något som inte får förekomma vid anställdas egen- eller närståendehandel. Även med beaktande av att det i viss utsträckning förekommit att medel från mormoderns konto direkt förts över till licenshavarens sambo finner disciplinnämnden emellertid att det inte har styrkts annat än att förvaltningen verkligen skedde för mormoderns räkning, låt vara att hon som licenshavaren medgett i betydande omfattning lämnat licenshavarens sambo gåvor och penninglån. Sistnämnda förhållanden understryker dock ytterligare det olämpliga i den diskretionära förvaltning som licenshavaren bedrivit i det aktuella fallet.

När det gäller påföljd för licenshavaren har licenshavaren genom sitt ombud gjort gällande att det förhållandet att han mist sin anställning bör leda till en mildring av den disciplinpåföljd som annars borde ha meddelats. En sådan princip förekommer vid bestämmande av straff vid allmän domstol (se 29 kap. 5 § första stycket 5 brottsbalken) men kan inte iakttas av disciplinnämnden. I de mest allvarliga fall som nämnden har att behandla förhåller det sig nämligen regelmässigt så att den ansvarige befattningshavaren mist sin anställning och nämndens prövning av frågan om licensen skall återkallas gäller ytterst just lämpligheten av att han eller hon erhåller en motsvarande anställning. Nämnden måste emellertid beakta att det av de anmärkningspåståenden som gjorts gentemot licenshavaren endast är överträdelse av förbudet mot diskretionär förvaltning som har blivit fullt styrkt.

Vid en samlad bedömning får nämnden uttala att, för det fall att licenshavaren alltjämt innehaft licens, denna skulle ha återkallats men att återkallelsen skulle ha gjorts tillfällig fram till den 1 oktober 2005.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%