Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2005:3

(2005-02-28)

Bakgrund

Efter ansökan den 24 april 2001 registrerades licenshavaren som licenshavare hos SwedSec. Licenshavaren var fr.o.m. år 1991 t.o.m. februari 2004 anställd i institutet; sedan september 1995 som aktiemäklare vid enheten Aktiehandel. Som mäklare har licenshavaren varit ansvarig för ett antal kunders handel med aktier och derivatinstrument.

Institutet har den 13 februari 2004 anmält att licenshavarens anställning avslutats och att detta haft samband med att licenshavaren handlat i strid med reglerna för licenshavare. Med hänvisning till denna anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att denne enligt SwedSecs mening inte kan anses lämpad för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har förnekat att han brutit mot SwedSecs regler eller institutets instruktioner eller begått brott med anknytning till verksamheten eller på annat sätt allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som licenshavare.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Muntlig förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

De anmärkningar som SwedSec har fört fram går ut på att licenshavaren gjort sig skyldig till övertrassering av depåkonton, felaktig användning av egna lagerkonton (s.k. flakdepåer), köp och försäljning av aktier utan dokumenterade kunduppdrag, missgynnande av vissa kunder till förmån för andra samt bedrivande av bisysslor utan tillstånd.

Handlingarna i ärendet ger vid handen att en betydande och upprepad övertrassering genom licenshavarens förvållande har ägt rum med avseende på två kunders depåkonton. Även om det ibland kan tänkas föreligga svårigheter att upptäcka övertrasseringar, måste en sådan systematisk övertrassering som det här är fråga om – 32 tillfällen för den ena kunden och 23 tillfällen för den andra – innebära ett regelbrott, eftersom den i realiteten har inneburit lämnande av kredit i strid med institutets regler för sådana beslut. Det förhållandet att annan tjänsteman varit kundansvarig och att övertrasseringarna snabbt åtgärdats befriar inte licenshavaren från ansvar. Detsamma gäller vad licenshavaren invänt om brister i institutets interna kontrollsystem.

Av utredningen framgår att licenshavaren har använt sig av egna lagerkonton i sitt arbete för de båda aktuella kundernas räkning. Enligt institutets regler skulle dessa användas vid hantering av s.k. ware-housing, dvs. köpuppdrag som på grund av sin storlek inte lämpligen kan utföras under en och samma dag. Denna förutsättning har inte varit uppfylld vid licenshavarens affärer för de båda kundernas räkning, och det står också klart att affärerna har bokförts på kundernas depåer först efter utförd försäljning, dvs. då resultatet av affärerna förelegat, något som stått i strid med institutets regler. Även i övriga hänseenden gäller att licenshavarens affärsunderlag inte uppfyller institutets dokumentationskrav.

Handlingarna ger ytterligare vid handen att licenshavaren i åtskilliga fall genomfört köp och försäljning av aktier för de båda kundernas räkning utan dokumenterade kunduppdrag, och den i ärendet åberopade utredningen visar övertygande att licenshavaren missgynnat en annan kund till förmån för dem.

Det är slutligen klarlagt att licenshavaren underlåtit att anmäla till institutet att bolag som han var styrelseledamot i och hade uppdrag för bedrev omfattande verksamhet med de förut nämnda båda bankkunderna.

Vad licenshavaren låtit komma sig till last är av så allvarlig art att nämnden finner att den för honom gällande licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren meddelade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%