Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2005:5

(2005-05-18)

Bakgrund

Efter ansökan den 24 januari 2002 registrerades medarbetaren som licenshavare hos SwedSec. Han har arbetat som kapitalförvaltare hos ett till SwedSec anslutet företag.

Institutet har i skrivelse den 28 juni 2004 anmält att licenshavaren övergått till arbetsuppgifter utanför tillämpningsområdet för SwedSecs regler och att detta haft samband med att han agerat i strid med dessa regler. Skrivelsen har kompletterats den 13 december 2004.

Med hänvisning till denna anmälan har SwedSec underställt nämnden frågan om disciplinpåföljd för licenshavaren med förklaring att denne enligt SwedSecs mening inte kan anses lämpad för fortsatt innehav av licens.

Licenshavaren har inte låtit sig avhöra.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Muntlig förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

De anmärkningar som SwedSec har fört fram går till en början ut på att licenshavaren, inför Ericssons interimsrapport den 23 april 2004, utan att vara berättigad därtill köpte en större post Ericsson-aktier via eget handelslager. Rapporten resulterade i ett kursfall på ca 7 % och därmed i en icke oväsentlig orealiserad förlust. Eftersom licenshavaren spekulerade i att kursnedgången var tillfällig, behöll han positionen över helgen den 24–25 april. För att dölja det otillåtna innehavet på handelslagret utförde licenshavaren en fiktiv säljtransaktion med annan fondkommissionär, vilken affär han sedan makulerade innan likviddagen. På grund av sina kunskaper om rutinerna för back-office och om det interna kontrollsystemet undgicks upptäckt av det otillåtna förfarandet. Under den kommande veckan föll Ericsson-aktien ytterligare och vid veckans slut hade kursen sjunkit med 17 %. För att ”snitta ned kursen” ökade licenshavaren successivt sitt innehav. Positionen doldes genom fiktiva affärer med andra fondkommissionärer enligt det mönster som nyss angivits. För att dölja den orealiserade förlusten på handelslagret sålde licenshavaren samtidigt Ericsson-aktier till kurser som väsentligt avvek från marknadskurs. Motpart vid dessa transaktioner var vissa utländska kapitalförsäkringsbolag, vilkas depåer han förvaltade. I samband med nyss angivna fiktiva transaktioner genomförde licenshavaren också genom manuella registreringar andra affärer med viss depåkund som motpart. Genom dessa förfaranden kunde han föra över kapital till vissa utvalda kunder.

SwedSec har vidare påstått att licenshavaren vid sin förvaltning av bl.a. vissa utländska kapitalförsäkringsbolags depåer överskridit sina befogenheter och underlåtit att följa fastställda placeringsreglementen. Förfarandet har bl.a. lett till att tillgängligt kapital överskridits. I förhållande till kunder i denna kategori har licenshavaren också lämnat ut sekretessbelagd information till icke behörig mottagare.

Licenshavaren har inte yttrat sig vare sig till SwedSec eller till disciplinnämnden. SwedSecs anmärkningar vinner stöd av den i ärendet åberopade utredningen. Disciplinnämnden saknar därför anledning att utgå från annat än att anmärkningarna är riktiga.

Vad licenshavaren låtit komma sig till last är av så allvarlig art att nämnden finner att den för honom gällande licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren meddelade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%