Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2005:6

(2005-11-21)

Bakgrund

Efter ansökan den 27 augusti 2002 registrerades medarbetaren som licenshavare hos SwedSec. Han blev i anslutning härtill anställd som aktiemäklare hos en bank. Efter det att de händelser som anmälts i ärendet uppmärksammats, har licenshavaren på egen begäran lämnat sin anställning. Hans licens har därmed blivit vilande.

Banken har den 7 december 2004 anmält att upphörandet av hans anställning haft samband med att licenshavaren agerat i strid med SwedSecs regler för licensiering och har i senare skrivelse tillfogat att han inte kan anses lämplig som licenshavare. Med hänvisning till denna anmälan och till att de anmälda regelöverträdelserna ägt rum under tid då han var innehavare av aktiv licens har SwedSec i ansökan till disciplinnämnden begärt nämndens prövning av frågan huruvida hans agerande skulle föranleda återkallelse av licensen.

Licenshavaren har under SwedSecs handläggning bestritt ansökningen. Han har inte låtit sig avhöra till disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Muntlig förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

Av handlingarna framgår att licenshavaren erkänt att han skrivit en kunds namn på ett checkräkningskreditkontrakt. Han har gjort gällande att detta inte har vållat banken någon skada med hänsyn till att kunden haft ett tidigare undertecknat checkräkningskreditkontrakt med banken. Av utredningen framgår emellertid att licenshavarens agerande i förening med uppgifter som han lämnat vid förhör lett till att banken inte kunnat utesluta att han även undertecknat pantförskrivningshandlingar till säkerhet för kundens förpliktelser.

Vidare framgår att licenshavaren inte har bestritt en uppgift från bankens sida att han utan lov och trots uttrycklig tillsägelse frisläppt säkerheter för kundens förpliktelser. Licenshavaren har framställt vissa anmärkningar mot banken som enligt nämndens bedömning saknar samband med det som ligger honom till last i förevarande ärende.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet anser nämnden att licenshavarens licens bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%