Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2006:1

(2006-10-11)

Bakgrund

Efter ansökan den 9 november 2001 registrerades licenshavaren som licenshavare hos SwedSec. Hon var vid denna tid anställd som kundrådgivare hos institutet. Efter det att de händelser som anmälts i ärendet uppmärksammats har licenshavaren avskedats från sin tjänst. Licenshavarens licens har därmed förfallit.

Med hänvisning till att de anmälda regelöverträdelserna ägt rum under tid då licenshavaren var innehavare av aktiv licens har SwedSec ansökt om disciplinnämndens prövning av frågan huruvida hennes agerande skulle föranleda återkallelse av licensen, om den inte hade förfallit.

Licenshavaren har under ärendets förberedande handläggning erkänt de anmälda regelöverträdelserna. Licenshavaren har inte låtit sig avhöra hos nämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Muntlig förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

Av utredningen framgår att licenshavaren för samma kund och under samma dag sålt en aktieindexobligation och köpt fondandelar för försäljningslikviden men förbisett att likviden inte skulle bli tillgänglig förrän efter tre dagar. För att täcka kostnaden för inköpet av fondandelarna tog licenshavaren, utan att vara berättigad till det, 200.000 kr från en annan kunds konto, varvid licenshavaren förfalskade den kundens namn. För att i sin tur täcka detta uttag överförde licenshavaren nästa dag, utan att ha rätt till det, medel från ytterligare en kunds konto. Den sistnämnda kunden var licenshavarens dotter, för vilken hon hade fullmakt.

Vad licenshavaren låtit komma sig till last innefattar brottsliga handlingar. Det står klart att licenshavaren inte skulle ha kunnat få behålla licensen, om den alltjämt hade varit gällande.

På grund av det anförda förklarar disciplinnämnden att de anmälda regelöverträdelserna skulle ha föranlett återkallelse av licensen, om den inte redan hade förfallit.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%