Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2006:2

(2006-12-28)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som aktiemäklare hos institutet. Denne registrerades som licenshavare hos SwedSec efter ansökan 2005-03-01. Institutet har 2006-10-09 anmält att licenshavaren avslutat sin anställning i bolaget och att detta haft samband med att han agerat i strid med SwedSecs Regelverk.

Licenshavaren har under ärendets förberedande behandling och i yttrande till disciplinnämnden erkänt att han brutit mot institutets interna regelverk. Licenshavaren har bestritt att det finns skäl att återkalla den för honom utfärdade licensen.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Licenshavaren har begärt muntlig förhandling för det fall att nämnden överväger att återkalla licensen men inte i annat fall.

Överväganden

Av utredningen framgår att under i vart fall perioden januari till mitten av september 2006 i ett stort antal fall har licenshavaren för egen räkning lagt köp- och säljorder som resulterat i automatiskt matchade avslut. Enligt en utredning som gjorts av Stockholmsbörsen har således institutet handlat med sig själv i samband med avslut i AstraZeneca under denna period vid i vart fall 1.442 tillfällen, varav 301 under augusti till mitten av september. Samtliga dessa affärer har på institutets vägnar gjorts av licenshavaren i strid med såväl institutets interna regler som det för börsmedlemmar vid Stockholmsbörsen gällande regelverket.

Licenshavaren har lämnat en utförlig redogörelse, av vilken det framgår att denne gjort det till ett slags rutin att såväl efter köp som efter försäljning i AstraZeneca lägga ut mindre order på nästföljande nivå inom gällande spread, vilket kommit att medföra att licenshavaren vid ett stort antal tillfällen handlat med sig själv. Licenshavaren hade slentrianmässigt lagt sig till med detta handelsmönster utan att inse innebörden eller vidden av det fel han därigenom gjorde sig skyldig till. Någon ekonomisk vinning har licenshavaren eller bolaget inte fått och något uppsåt till någon form av oegentlighet har han inte haft.

Som SwedSec anfört innebär licenshavarens handlande en klar överträdelse av institutets interna regelverk. Till sin typ är denna regelöverträdelse allvarlig och antalet transaktioner har varit stort. Det inträffade skulle i och för sig kunna leda till en återkallelse av den för licenshavaren meddelade licensen. Eftersom överträdelserna varken för licenshavaren själv eller för institutet inneburit några fördelar och inte heller haft annat än ringa marknadspåverkan, anser disciplinnämnden dock inte en återkallelse oundgängligen nödvändig. Det får därför anses tillräckligt att licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%