Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:2

(2007-01-23)

Bakgrund

Efter ansökan den 13 december 2001 registrerades licenshavaren som licenshavare hos SwedSec. Licenshavaren var vid denna tid anställd som försäkringsspecialist och privatrådgivare hos institutet.

Institutet har i skrivelse den 17 november 2006 anmält att licenshavaren skilts från sin tjänst i institutet och att licenshavaren agerat i strid med SwedSecs regler. Med hänvisning till denna anmälan har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att besluta om disciplinpåföljd.

Licenshavaren har yttrat sig i ärendet.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Förhandling har inte begärts från någondera sidan.

Överväganden

Institutets anmälan avser att licenshavaren under senare år innehaft bisyssla som boutredningsman i skilda dödsbon, vilket licenshavaren – i strid med institutets interna regelverk – underlåtit att anmäla. Institutet har vidare polisanmält licenshavaren för att licenshavaren dels den 29 januari 2002 tillgodogjort sig 963 kronor ur ett dödsbo, dels den 14 juli 2003 tillgodogjort sig 3.900 kronor ur ett annat dödsbo, dels den 8 mars 2006 tillgodogjort sig 8.313 kronor ur ytterligare ett dödsbo. Före sistnämnda transaktion hade licenshavaren – i strid med det interna regelverket – ändrat registreringsuppgifter avseende dödsboets konto och uppgivit sig själv som kontohavare.

Licenshavaren har erkänt att hon haft bisyssla som boutredningsman och att hon utfört de transaktioner banken anmält men förnekat att hon haft för avsikt att tillskansa sig medel som tillhört någon annan. Enligt licenshavarens uppgifter hade hon i de båda förstnämnda fallen rätt att tillgodogöra sig medel för utlägg resp. eget arbete, och i det sistnämnda fallet rörde det sig om en förväxling. Licenshavaren har vidare ingående redovisat hur hennes personliga förhållanden förändrats under åren 2003–2006, med bl.a. allvarliga sjukdomar i familjen.

Det kan inte anses styrkt i detta ärende att licenshavaren avsiktligen tillgodogjort sig andra medel från de aktuella dödsboen än som licenshavaren ansåg sig ha rätt till. Disciplinnämnden finner det emellertid av utredningen framgå dels att licenshavaren brutit mot institutets interna regelverk genom att inte anmäla sin bisyssla som boutredningsman, dels att licenshavaren överfört medel från dödsboens konton till sig själv på ett regelstridigt sätt. Det inträffade föranleder att den för licenshavaren utfärdade licensen bör återkallas.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%