SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:3

(2007-03-29)

Bakgrund

Licenshavaren är sedan 1967 anställd som aktiemäklare vid ett Anslutet Företag. Han ansökte den 11 april 2001 hos SwedSec om licens och registrerades som licenshavare senare samma år.

Institutet har den 25 oktober 2006 anmält att licenshavaren brutit mot institutets instruktion om ”Rapporteringsskyldighet av transaktioner som kan antas utgöra eller ha samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan”. Institutets anmälan har kompletterats genom en skrivelse den 4 januari 2007. Med hänvisning till sin anmälan och kompletteringen till denna har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att besluta om disciplinpåföljd.

I ärendet har den 18 januari 2007 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av styrelseordföranden Lars Bredin och verkställande direktören Margareta Carlsten samt licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sitt ombud. Dessutom har institutet varit företrätt av en representant.

Licenshavaren har bestritt att han överträtt gällande regler på ett sådant sätt som kan föranleda disciplinpåföljd enligt SwedSecs regelverk och utvecklat detta både skriftligen och vid förhandlingen.

Överväganden

Ärendet har anknytning till det offentliga erbjudande som Posten AB den 14 mars 2006 lämnade på samtliga aktier i Strålfors AB, vilka vid detta tillfälle var noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Posten erbjöd sig att förvärva aktierna till ett pris av 95 kr per aktie. Budet föregicks av ett handelsstopp på börsen på eftermiddagen den 13 mars 2006.

I den inledningsvis berörda instruktionen anges bl.a. att en ordermottagare eller mäklare inom institutet som är osäker på om en kund har insiderinformation skall ställa kontrollfrågor. Vidare föreskrivs att han skall kontakta sin närmaste chef eller sin enhets Compliancefunktion vid misstanke om ett avslut som han själv eller någon annan tjänsteman i institutet har genomfört har samband med insiderbrott.

Till grund för institutets anmälan och komplettering ligger inspelade telefonsamtal mellan licenshavaren och två kunder som nämnden har tagit del av. Båda dessa kunder hade köpt aktier i Strålfors före handelsstoppet.

Kund 1 yttrade på förmiddagen den 13 mars bl.a. på tal om Strålfors att ”det ska ju säljas. Det vet du ju. Det är stora grejer på gång”. Kunden lade in en köporder på 800 aktier den dagen och ytterligare en på 800 nästa dag. Licenshavaren köpte 400 aktier och meddelade kl. 13.00 att ”aktien inte längre går att köpa”, eftersom priset stuckit i väg. Kunden begärde då köp av ytterligare 400 aktier, som förvärvades för 78 kr/st. Vid ett tredje samtal samma dag kl.14.02 informerade licenshavaren kunden om att aktien handelsstoppats och kunden yttrade: ”Jag vet det; jag kan säga så här; jag vet att du har tystnadsplikt; det är sålt liksom.” Kund 2, som den 10 mars köpt 500 aktier i Strålfors för 72,50 kr genom en mäklarkollega till licenshavaren, talade vid samtalen med licenshavaren om att han fått uppgifter från en bekant som arbetade vid Strålfors och att det inte är ”varje dag man får chans på ett tips”. Den 15 mars 2006 sålde kunden genom licenshavarens försorg aktierna för 94,25 kr.

Licenshavaren har i huvudsak anfört: Han har arbetat i institutet i nära fyrtio år utan några disciplinära eller andra anmärkningar. Han var inte närmare bekant med någon av de aktuella kunderna. Han kommer inte ihåg samtalen men vill minnas att det vid nu aktuell tidpunkt fanns uppgifter i marknaden om att något var på gång i Strålfors. Särskilt kund 1 är mycket talför och vill gärna ge intryck av att vara mer initierad och upplyst än vad som är fallet. Enligt licenshavarens mening fanns det inte något i samtalen som skulle ha gett honom anledning att ställa kontrollfrågor eller att anmäla affärerna. Kund 2 är en erfaren affärsman som regelbundet handlar med värdepapper. Kundens affärsmönster har inte givit anledning till någon särskild uppmärksamhet. Såvitt licenshavaren känner till har kunden ingen som helst koppling till Strålfors eller dess närhet. Licenshavaren inser att det faktum att kund 2 i efterhand talar om ett ”tips” möjligen borde ha föranlett att licenshavaren övervägde huruvida kundens köp den 10 mars – vid vilket licenshavaren inte medverkade – kunde vara en transaktion baserad på insiderinformation. En förklaring till att detta inte kom att ske kan vara att licenshavaren själv inte genomfört någon transaktion för kundens räkning.

Licenshavaren har vidare framhållit att de aktuella ärendena har varit mycket besvärande för honom. Han har rannsakat sig själv och kommer framöver att vara än mer vaksam avseende denna typ av frågor. När han tagit del av allt material är han alltjämt av uppfattningen att han i huvudsak agerat korrekt. Han vidgår dock att det, vid en närmare analys, vilken det inte alltid ges möjlighet och tid att göra under pågående samtal med kund, skulle ha varit rätt att i efterhand anmäla kund 2s transaktion den 10 mars. Att detta inte skedde var förmodligen en följd av att han själv inte verkställt transaktionen. Licenshavaren är av uppfattningen att hans misstag härvidlag är ursäktligt och att någon disciplinpåföljd inte är nödvändig. Skulle disciplinnämnden vara av annan uppfattningen torde påföljden kunna stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden gör följande bedömning

Den aktuella instruktionen inom institutet skall ses mot bakgrund av 10 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, enligt vilken bl.a. åläggs att rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan.

För att kunna följa denna regel är institutet uppenbarligen i sin tur beroende av information från berörda mäklare eller annan personal inom Institutet, och det är från den synpunkten naturligt att instruktionen går längre än lagens regel så till vida att den föreskriver att kontrollfrågor skall ställas eller information lämnas vidare så snart en ordermottagare eller mäklare inom institutet är osäker på om en kund har insiderinformation. Detta innebär samtidigt att regleringen – även om den i och för sig är tydlig – otvivelaktigt är något svårbemästrad. Det anförda gäller särskilt som det kan vara svårt att skilja mellan hänsyftningar på sådan information som är allmänt känd på aktiemarknaden och på sådan som har karaktär av insiderinformation.

Nämnden finner även med beaktande av de tillämpningssvårigheter som föreligger att båda kundernas uppgifter var sådana att det fanns anledning för licenshavaren att ställa kontrollfrågor och att kontakta sin närmaste chef eller sin enhets Compliancefunktion. Vissa yttranden från kundernas sida kunde nämligen ges den innebörden att de hade tillgång till insiderinformation, även om det också fanns omständigheter som talade i annan riktning. Man måste ha viss förståelse för att licenshavaren i den forcerade miljö som präglar mäklarverksamheten inte gjorde några närmare reflektioner om detta. Med hänsyn till vikten av att bestämmelserna i instruktionen iakttas anser nämnden emellertid vid en samlad bedömning likväl att licenshavaren inte kan undgå disciplinpåföljd, som dock med hänsyn till omständigheterna – särskilt att det var fråga om en ny reglering – kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%