Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:5

(2007-06-05)

Bakgrund

Licenshavaren har under åren 2002–2006 varit anställd på ett till SwedSec anslutet företag. Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 8 februari 2006 och registrerades som licenshavare den 22 februari samma år.

Institutet har den 6 december 2006 anmält att licenshavaren lämnat sin anställning i bolaget och att detta haft samband med att han handlat i strid med SwedSecs regelverk. Med hänvisning till institutets anmälan har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att besluta om disciplinpåföljd.

I ärendet har den 30 maj 2007 muntlig förhandling ägt rum, varvid SwedSec företrätts av styrelseordföranden Lars Bredin och licenshavaren varit personligen närvarande tillsammans med sina ombud advokaterna Alf-Peter Svensson och Nicklas Hansen. Dessutom har institutet varit företrätt genom sin Sverigechef och Compliance Officer.

Licenshavaren har vitsordat de faktiska omständigheter som redovisas i institutets anmälan. Licenshavaren har emellertid gjort gällande att de överträdelser som han har gjort sig skyldig till bör kunna anses ursäktliga och att en eventuell disciplinpåföljd bör stanna vid erinran eller varning.

Överväganden

Enligt institutets interna regler gäller i princip att aktiemäklare hos företaget skall ha förhandsgodkännande för att få göra egna affärer och att sådana affärer skall efterrapporteras. Undantag från kravet på efterrapportering gäller för affärer som görs via depå hos institutet. Som detta undantag är formulerat kan det inte ta sikte på affärer som görs via depåer hos dotterbolag till institutet, i vilka institutet till följd av reglerna om banksekretess saknar insyn.

Av utredningen framgår att licenshavaren under sin tid hos institutet under tiden januari–oktober 2006 gjort 31 affärer i eget namn eller genom av honom helägda bolag. Flertalet av dessa gjordes via depå hos institutet. Tretton av affärerna gjordes emellertid via depå hos institutets norska dotterbolag, där licenshavaren tidigare hade varit anställd. Dessa skulle alltså ha blivit föremål för efterrapportering, men sådan gjordes inte av licenshavaren. För elva av dessa tretton affärer hade dock licenshavaren sökt och fått förhandsgodkännande.

En av de affärer för vilka förhandsgodkännande inte hade erhållits utgjorde en skattebetingad transaktion mellan ett av honom helägt norskt bolag och detta bolags helägda dotterbolag. Denna affär stod i strid med en av institutet meddelad intern föreskrift enligt vilken en ”holding period” om en månad gäller för institutets personal med avseende på finansiella instrument utfärdade av aktiemarknadsbolag.

Vidare står det klart att sex av de affärer för vilka förhandsgodkännande i och för sig förelåg har utförts genom licenshavaren som mäklare med kunder till institutet som motpart, vilket även det strider mot institutets interna regler.

Slutligen har framkommit att licenshavaren – trots påminnelser – inte fullgjort sin skyldighet att bekräfta att han följt de interna reglerna bl.a. avseende egna affärer under 2005.

Licenshavaren har i huvudsak anfört: Han utgick från att de affärer som han gjorde via depå hos institutet i enlighet med vad han uppfattat vara norsk praxis omfattades av undantaget från kravet på efterrapportering. Beträffande den affär som han gjorde mellan de två helägda bolagen reflekterade han inte närmare vare sig på efterrapporteringsskyldigheten eller enmånadsregeln eftersom det rörde sig om en internöverlåtelse som inte påverkade hans egna ekonomiska situation. Licenshavaren borde naturligtvis inte själv ha hanterat de affärer i vilka kunder hos institutet var motparter utan vänt sig till annan mäklare hos institutet. På det sätt dessa affärer gjordes var han emellertid säker på att det inte kunde uppkomma någon otillbörlig vinst för honom själv eller något av hans bolag, och det är praktiskt taget uteslutet att något åsidosättande av turordningsreglerna skulle kunna ha ägt rum. Övriga överträdelser var rena förbiseenden, vilka får tillskrivas stor arbetsbörda och delvis även att licenshavaren som norrman inte varit fullt förtrogen med det svenska regelverket. Alla affärer har gjorts fullt öppet och inte givit upphov till några övervinster för licenshavaren. Till följd av det inträffade har han i avvaktan på utgången av disciplinärendet inte kunnat arbeta inom sitt yrke sedan anställningen hos institutet upphörde.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Av det redan anförda står det klart att licenshavaren borde ha efterrapporterat samtliga affärer som gjordes via institutets dotterbolag.

Institutets föreskrift om en holding period om en månad för de anställda återgår på 7 kap. 2 § i Finansinspektionens föreskrift FFFS 2002:7, där det bl.a. sägs att värdepappersföretag måste ha regler som innebär att anställda får avyttra finansiella instrument med vinst tidigast en månad efter förvärvet. Med hänsyn till att det rörde sig om en affär mellan två av licenshavaren helägda bolag och någon vinst för licenshavaren själv således inte kan ha uppstått, kan det möjligen diskuteras om Finansinspektionens regel hade varit tillämplig, men detta saknar betydelse eftersom institutets interna föreskrift inte är begränsad till vinstaffärer. Det råder således inte någon tvekan om att transaktionen mellan de båda helägda bolagen stod i strid med institutets föreskrift, även om det naturligtvis kan sägas att överträdelsen liksom flera av de övriga överträdelser som ligger licenshavaren till last hade karaktär av ordningsförseelse.

Som det mest graverande av det som ligger licenshavaren till last framstår enligt disciplinnämndens mening handeln direkt med kunder, eftersom detta ofrånkomligen leder till ett ifrågasättande av den anställdes oberoende och kan ge upphov till misstankar om intressekonflikter. Detta gäller även med beaktande av att handeln var mycket begränsad och att det av utredningen får anses framgå att det är riktigt som licenshavaren uppgivit att turordningsreglerna knappast kan ha åsidosatts och att några övervinster inte kan ha uppkommit för honom.

Enligt nämndens mening står det klart att licenshavaren allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Licensen för licenshavaren kan följaktligen återkallas. Enligt SwedSecs regelverk får disciplinnämnden emellertid, om återkallelse inte är oundgängligen nödvändig, meddela varning i stället för att återkalla licensen.

Med hänsyn till omständigheterna i ärendet och med beaktande av att licenshavaren har lång tids erfarenhet av arbete på kvalificerade poster inom värdepappersmarknaden anser nämnden att en återkallelse av licensen i detta fall skulle vara en alltför ingripande påföljd. Påföljden bör i stället kunna stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%