Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:6

(2007-08-14)

Bakgrund

Licenshavaren, är anställd hos institutet som aktiemäklare och rådgivare men är för närvarande avstängd från tjänstgöring på grund av de förhållanden som anmälts i detta ärende. Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 19 november 2001 och registrerades som licenshavare den 19 juni 2002.

Sedan institutet av Stockholmsbörsen uppmärksammats på visst handelsmönster i av banken utförda affärer i Nordic Mines AB och företagit en närmare utredning av förhållandena, har banken till SwedSec anmält att licenshavaren brutit mot bankens interna regelverk.

Med anledning av bankens anmälan har SwedSec överlämnat åt disciplinnämnden att bestämma disciplinpåföljd för licenshavaren, varvid SwedSec yrkat att hans licens återkallas.

Licenshavaren har i allt väsentligt vitsordat vad SwedSec lagt honom till last men hävdat att en eventuell disciplinpåföljd bör kunna stanna vid en varning.

Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling.

Överväganden

Av utredningen framgår att licenshavaren, såsom han också har erkänt, i femton fall underlåtit att dokumentera affärer avseende aktier i Nordic Mines AB. Han har förklarat detta på följande sätt. Hans kunder har haft stora volymer Nordic Mines, en aktie som noterades år 2006 och som varit mycket tunt handlad med stor skillnad mellan köpkurs och säljkurs. Licenshavaren har gjort sitt bästa för att agera mäklare och att leta volymer där kunderna velat köpa eller sälja. Vid de femton tillfällen då affärer inte har bokats ut på kund är det något som fallerat i orderrutinen (ej fått tag i kund t.ex.). Licenshavaren har gjort en redovisning för hur dessa affärer var tänkta att se ut med köpare och säljare, och kunderna har vid senare tillfällen genomfört de aktuella affärerna. Licenshavaren har anmält dessa affärer i Stockholmsbörsens handelssystem som inbördes affärer inom befintlig spread enligt gällande regler. Denna affärsrutin har inte varit fungerande och licenshavaren avser att se till att hans affärsrutin framöver blir prickfri.

Disciplinnämnden finner klarlagt att licenshavaren i denna del brutit såväl mot institutets regler som mot Finansinspektionens föreskrifter om uppföranderegler på värdepappersmarknaden (FFFS 2002:7), där det föreskrivs (6 kap. 1 § och 11 kap. 1 §) att ett värdepappersföretag skall dokumentera samtliga affärsuppdrag när de tas emot från en kund och upprätta avräkningsnota i samband med avslut.

Det är vidare utrett att licenshavaren under år 2007 vid fem tillfällen som mäklare genomfört affärer för egen eller närståendes räkning, också detta i Nordic Mines. I denna del har licenshavaren uppgivit att han i de aktuella fallen fyllt ut en av kund önskad köpvolym genom att själv uppträda som säljare till den kurs för vilken kunden önskat köpa. Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren härigenom har åsidosatt de regler som antagits av Svenska Fondhandlareföreningen och som gäller inom institutet.

Vad licenshavaren i enlighet med det anförda har låtit komma sig till last är allvarligt. Den underlåtna dokumentationen kan väcka misstankar om att de rapporterade affärerna inte motsvaras av verkliga affärer och att rapporteringen vidtagits i otillbörligt syfte. Hur det förhåller sig i detta avseende kan dock inte med tillräcklig grad av säkerhet anses framgå av utredningen. Att som mäklare handlägga affärer för egen eller närståendes del leder vidare ofrånkomligen till ett ifrågasättande av mäklarens oberoende och kan ge upphov till misstankar om intressekonflikter.

Enligt nämndens mening står det således klart att licenshavaren allvarligt har åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Licensen för licenshavaren kan följaktligen återkallas. Enligt SwedSecs regelverk får disciplinnämnden emellertid, om återkallelse inte är oundgängligen nödvändig, meddela varning i stället för att återkalla licensen.

Med beaktande av att licenshavaren har lång erfarenhet av arbete inom värdepappersmarknaden vilket såvitt framkommit inte förut varit föremål för anmärkningar samt av att han till följd av det inträffade under flera månader varit avstängd från tjänstgöring anser nämnden att en återkallelse av licensen i detta fall skulle vara en alltför ingripande påföljd. Påföljden bör i stället kunna stanna vid en varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%