Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2007:7

(2007-09-17)

Bakgrund

Licenshavaren, var under tiden den 17 april 2000 till den 30 maj 2006 anställd som förvaltare och rådgivare hos ett av SwedSec anslutet företag. Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 20 december 2001 och registrerades som licenshavare den 24 januari 2002. Licenshavaren är numera anställd hos ett av SwedSec anslutet företag.

Bolaget har gjort en anmälan till SwedSec beträffande licenshavaren. Bolagets anmälan tar sin utgångspunkt i att licenshavaren under sin anställning i bolaget bl.a. svarade för förvaltningen av två närstående kunders försäkringsdepåer i Canada Life International Limited. Efter påpekanden från kunderna har uppmärksammats att licenshavaren utan att ha rätt till det utfärdat och tillställt den ena av dem ”värderingsintyg” avseende depåerna vid utgången av åren 2003–2005. Intygen var skrivna på bolagets brevpapper och angav depåvärden som var väsentligt högre än de av Canada Life redovisade. Institutet har påstått att licenshavaren

  1. vilselett kunderna avseende förvaltad kapitalvolym,
  2. utfärdat handlingar i institutets namn utanför befogenhet och befattning, och
  3. åberopat underlag från Canada Life, som nämnda bolag påstår vara förfalskat och ej utfärdat av bolaget.

Licenshavaren får anses ha bestritt att han har gjort sig skyldig till någon överträdelse som kan föranleda disciplinpåföljd.

Licenshavaren var närvarande vid ett sammanträde inför disciplinnämnden den 30 maj 2007, vilket emellertid fick avbrytas med hänsyn till att ytterligare utredning erfordrades. Därefter har ett sammanträde ägt rum mellan licenshavaren, SwedSecs styrelseordförande Lars Bredin och företrädare för institutet, varöver minnesanteckningar upprättats vilka ingivits till disciplinnämnden. Ingen av parterna har begärt någon ytterligare muntlig förhandling. Nämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Överväganden

Av utredningen framgår att licenshavaren inför tre årsskiften utfärdat uppgifter om värdet på den ena av de båda kundernas depåer som visat påtagligt högre värden än det verkliga och som därmed varit ägnade att missleda de båda kunderna. Vidare framgår av handlingarna att licenshavaren trots upprepade hänvändelser till honom från institutet inte kunnat förmås till annan medverkan i bolagets utredning än att han uppgivit att han fått uppgifterna från Canada Life och att ett annat av SwedSec anslutet företag, i egenskap av depåbank, ”ofta redovisat felaktiga värden”. Licenshavaren har härvid åberopat en handling som ger intryck av att ha utfärdats av Canada Life men beträffande vilken det föreligger indikationer på att handlingen förfalskats. Inte heller den kompletterande utredning som verkställts genom SwedSecs försorg har kunnat ge full klarhet, även om det förefaller antagligt att de förluster som licenshavarens förvaltning i verkligheten lett till kunnat utgöra ett incitament för licenshavaren att redovisa ett förskönat resultat.

Det står under alla omständigheter klart att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att det inträffade ger anledning till stark tvekan om licenshavarens lämplighet att inneha licens. Mot detta skall ställas att licenshavaren numera sedan över ett år arbetar med licenspliktig verksamhet hos en ny arbetsgivare utan att det såvitt framkommit kunnat riktas någon anmärkning mot hans sätt att där sköta sitt arbete. Disciplinnämnden finner det ofrånkomligt att den för licenshavaren utfärdade licensen återkallas men anser – efter betydande tvekan och med beaktande av de oklarheter som föreligger – att det finns skäl att göra återkallelsen tillfällig.

Disciplinnämnden återkallar den för licenshavaren utfärdade licensen men beslutar att återkallelsen skall vara tillfällig och gälla under tiden den 1 oktober 2007-den 31 mars 2008.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%