Innehåll

SWEDSECS DISCIPLINNÄMND

Disciplinnämndens beslut 2008:1

(2008-01-29)

Bakgrund

Licenshavaren har varit anställd som kapitalförvaltare i enheten Private Clients som ingår i affärsområdet Private Banking inom institutet. Han har sagt upp sig från sin tjänst den 23 januari 2007.

Licenshavaren ansökte hos SwedSec om licens den 9 april 2001. Han registrerades som licenshavare den 19 oktober 2001.

Institutet har den 5 februari 2007 anmält att licenshavaren slutat sin anställning och att detta haft samband med att han agerat i strid med SwedSecs regelverk. SwedSec har med anledning av institutets anmälan hänskjutit frågan om disciplinpåföljd till disciplinnämnden.

Licenshavaren har bestritt att han har gjort sig skyldig till något som kan föranleda disciplinpåföljd.

Överväganden

I 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter föreskrivs att kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150.000 kr eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150.000 kr, om betalningarna görs till utlandet från en obegränsat skattskyldig. Kontrolluppgift skall lämnas av den som har förmedlat betalningen.

Av utredningen framgår att licenshavaren medverkat till att en kund hos banken under december 2006 verkställt sexton betalningar till ett konto utomlands om vardera 145.000 kr. Först efter den sextonde betalningen underställdes – genom en assistent på avdelningen – institutets Compliance-enhet frågan om kontrolluppgift skulle lämnas för utbetalningarna. Vidare framgår det av utredningen att licenshavaren, i samband med att utbetalningarna ursprungligen diskuterades den 6 december 2006, erbjöd kunden att ringa till licenshavarens mobiltelefon, med följd att denna del av samtalet inte kom att inspelas. De övriga samtalen med kunden angående utbetalningarna fördes dock över reguljär telefonlinje hos institutet.

Av omständigheterna framgår att licenshavaren redan från början måste ha förstått att kunden avsåg att överföra ett sammanlagt betydligt större belopp än 150.000 kr. Huruvida detta medfört att skyldighet uppkom för institutet att lämna kontrolluppgift kan emellertid vara föremål för diskussion. Som redan nämnts föreskriver lagen att kontrolluppgift för betalningar understigande 150.000 kr skall lämnas, om de utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150.000 kr. Av Skatteverkets broschyr i ämnet (Skv 373) och däri intagen hänvisning till lagmotiven (prop. 1989/90:135 s. 78) framgår att en delbetalning skall anses föreligga endast när det är fråga om betalning av en viss del av ett på förhand bestämt belopp. Däremot anges uttryckligen att en delbetalning inte föreligger, när det är fråga om ”periodiskt utgående betalningar som hänför sig till en på förhand bestämd tid, t.ex. hyresbetalningar, prenumerationer eller räntebetalningar” liksom kontraktsenliga amorteringar, och detta tydligen även när det redan från början kan förutses att det sammanlagda beloppet kommer att överstiga 150.000 kr. Av Skatteverkets broschyr framgår vidare att kunden är den som måste informera förmedlaren/institutet om att betalningen avser en delbetalning samt att Skatteverket accepterar kontrolluppgifter av betalningar under 150.000 kr även om summan av delbetalningar understiger 150.000 kr. Institutets interna instruktioner innehåller ingen precisering i förhållande till Skatteverkets broschyr utan hänvisar till denna.

Mot bakgrund av den angivna regleringen finns det utrymme att hävda att det inte föreligger någon kontrolluppgiftsskyldighet när det visserligen står klart att ett sammanlagt betydligt högre belopp än 150.000 kr skall överföras till utlandet men det sammanlagda beloppet – såsom i förevarande fall synes vara förhållandet – inte har fastställts på förhand. Det står emellertid samtidigt klart att det med hänsyn till den betydande risk som föreligger att denna eventuella lucka i regelsystemet utnyttjas för skatteflykt är en rimlig policy från en betalningsförmedlares sida att avge kontrolluppgifter i en sådan situation. Detta var också den lösning som i det nu aktuella fallet valdes av institutet, sedan fallet anmälts till institutets Compliance-enhet.

Licenshavaren som enligt nämndens mening måste anses ha medverkat till utbetalningarna på ett sådant sätt att han haft ansvar för dessa, borde både i institutets och i den berörde kundens intresse redan från början ha förvissat sig om hur institutet såg på frågan om kontrolluppgift skulle lämnas i den uppkomna situationen. Detta gäller oavsett huruvida det i första hand ankom på honom själv eller – som han hävdat – på den berörda assistenten att anmäla förhållandet till institutets Compliance-enhet. I betraktande av otydligheten i författningsregleringen och Skatteverkets råd, till vilka instituts interna instruktioner hänvisar, kan licenshavaren i denna del inte anses ha brutit mot någon uttrycklig reglering. Med hänsyn till förfarandets uppenbara karaktär av kringgående och den misstanke om skatteflykt som kundens önskemål måste ha gett upphov till ter det sig dock självklart och naturligt att licenshavaren borde ha tagit reda på hur institutet såg på kontrolluppgiftsskyldigheten. Eftersom licenshavaren inte gjorde detta får han anses ha åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten.

Genom att den 6 december 2006 hänvisa kunden till att fortsätta samtalet på en icke bandad telefon har licenshavaren vidare brutit mot institutets instruktion om att alla affärsuppdrag skall dokumenteras, om det är möjligt.

Institutet har ytterligare lagt licenshavaren till last att han utan institutets godkännande haft styrelseuppdrag i ett aktiebolag, som sedermera försatts i konkurs, varit bolagsman i ett handelsbolag och haft en registrerad enskild firma. Licenshavaren har i denna del obestritt uppgett att han insatts som bolagsman i handelsbolaget genom en släktings åtgärder utan att känna till detta och omgående utträtt sedan han fått kännedom om förhållandet samt att hans registrerade firma – som härrörde från tiden innan han fick anställning på institutet – inte bedrivit någon verksamhet sedan han anställts på institutet. I fråga om aktiebolaget har han uppgett att han varit styrelseledamot utan att aktivt ta del i verksamheten, som varit endast begränsad och som bedrivits av hans förut nämnda släkting.

Av institutets regelverk framgår att uppdrag utanför tjänsten kräver institutets medgivande. Även om, mot bakgrund av de uppgifter som licenshavaren obestritt lämnat, anknytningen till handelsbolaget och den registrerade enskilda firman inte bör läggas licenshavaren till last står det klart att han brutit mot bankens regelverk med avseende på sitt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolaget.

Vad som ligger licenshavaren till last är i och för sig allvarligt och skulle kunna leda till återkallelse av den för honom utfärdade licensen. I den lydelse SwedSecs regler (8 kap. 5 §) hade vid tiden för de aktuella överträdelserna föreskrivs emellertid att disciplinnämnden, när den finner att licens kan återkallas men att sådan åtgärd ej är oundgängligen nödvändig, kan meddela varning i stället för att återkalla licensen. Den berörda regeln har ändrats i skärpande riktning med verkan fr.o.m. den 1 januari 2008, men denna skärpning kan i enlighet med allmänna principer inte tillämpas på överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet. Disciplinnämnden finner att återkallelse i detta fall inte är oundgängligen nödvändig, varvid nämnden särskilt beaktar den förut berörda otydligheten i bestämmelserna om skyldighet att avge kontrolluppgift. Vid denna bedömning skall licenshavaren meddelas varning.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2017 2018 2019
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%